Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praktyki studenckie dla kierunku Prawo Własności Intelektualnej i Nowych Mediów

Terminy dyżurów

Dyżury w sprawie praktyk studenckich w semestrze zimowym 2022/2023 odbywają się we wtorki w godzinach 15.00-16.00, ul. Bracka 12, pok. 201, a w semestrze letnim 2022/2023 w czwartki w godzinach 11.00-12.00, ul. Bracka 12, pok. 201. Informacja o dyżurach znajduje się na stronie: https://pst.wpia.uj.edu.pl/dydaktyka/dyzury.

Koordynator ds. praktyk

Koordynatorem ds. praktyk na kierunku Prawo własności intelektualnej jest dr Katarzyna Eliasz.

Rozliczanie praktyk zawodowych

Z uwagi na wycofanie indeksów i kart egzaminacyjnych, formalnego rozliczenia praktyk (uzyskanie wpisu w systemie USOS) dokonywać można w trakcie całego roku akademickiego. W tym celu należy złożyć kompletne dokumenty (wypełniony dziennik praktyk lub też odpowiednie dokumenty w przypadku alternatywnego sposobu ich zaliczania, np. na podstawie umowy o pracę) w Sekretariacie (ul. Bracka 12, pok. 108). Rozliczone dzienniczki będą do odebrania następnego dnia po dyżurze Pełnomocnika.

UWAGA!!!

Aby uzyskać zgodę Pełnomocnika na odbycie praktyk, należy złożyć wniosek wraz z pismem z instytucji przyjmującej o udzieleniu zgody na praktykę.

Oświadczenia o uzyskaniu zgody składane przez Studentów nie będą respektowane.

Zasady odbywania i zaliczania praktyk na kierunki Prawo własności intelektualnej

STUDENT ZAMIERZAJĄCY:

 1. ODBYĆ PRAKTYKI - DZIAŁA Z WYPRZEDZENIEM:
  1. drukuje i wypełnia Wniosek znajdujący się na stronie Wydziału Prawa i Administracji UJ (praktyki - wnioski);

   WAŻNE:

   • umieszcza dokładny adres instytucji (wraz z kodem pocztowym) oraz okres praktyki;
   • jeśli wypełnia część B wniosku (zamiana praktyki): dołącza zgodę wybranej instytucji na odbycie praktyki.
  2. składa wypełniony wniosek (z ewentualnymi załącznikami – popatrz wyżej) do Sekretariatu (ul. Bracka 12, pok. 108) co najmniej z 4-tygodniowym wyprzedzeniem
  3. w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie praktyk odbiera w Dziekanacie dzienniczek praktyk (co z nim robić – patrz niżej – pkt 3).
 2. ZALICZYĆ NA POCZET PRAKTYK PRACĘ wykonywaną na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło:
  1. drukuje Wniosek i oprócz danych osobowych wypełnia część C wniosku;
  2. dołącza dokument potwierdzający zakres wykonywanych obowiązków (ksero umowy i/lub podpisany dokument, w którym przedstawiciel instytucji zatrudniającej potwierdza okres zatrudnienia studenta i zakres wykonanych zadań);
  3. WAŻNE: składa dokumenty wymienione w podpunktach a-b w Sekretariacie (ul. Bracka 12, pok.108)
 3. ROZLICZYĆ ODBYTE PRAKTYKI I UZYSKAĆ WPIS DO USOS (z wyj. pkt 2– spojrzyj dla spokoju sumienia J):
  1. sprawdza poprawność wypełnienia dzienniczka praktyk (jeśli uczynił to kończąc praktykę, sprawdza ponownie), a w szczególności kontroluje obecność w nim:
   • podpisów (i pieczątek) poświadczających datę rozpoczęcia praktyki, czas jej trwania oraz datę jej zakończenia (strony 2-3 w dzienniczku);
   • potwierdzonych (pieczątka, podpis) wpisów relacjonujących przebieg praktyk (Karty tygodniowe)
   • opinii opiekuna praktyk (wpisana na ostatnich stronach dzienniczka, lub wpięta weń zszywaczem – zawsze opatrzona podpisem opiekuna)
  2. składa dzienniczek praktyk do Sekretariatu (ul. Bracka 12, pok. 108) na odpowiednią (tzn. przeznaczoną dla kierunku PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ) półkę.

UWAGA: DODATKOWE UŻYTECZNE INFORMACJE:

DZIENNICZKI DO ODBIORU ZNAJDUJĄ SIĘ W SEKRETARIACIE KATEDRY PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ul. Józefa 19

Regulamin praktyk studenckich

Wniosek praktyki 6 miesięczne - wersja pdf

Wniosek praktyki 6 miesięczne - wersja edytowalna