Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dla studentów ostatnich lat studiów na Wydziale Prawa i Administracji w roku akademickim 2023/24

Studenci ostatnich lat studiów przygotowujący prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie) zobowiązani są do przestrzegania następujących przepisów

Aby uzyskać dostęp w Archiwum Prac (AP UJ) należy wysłać na adres mailowy opiekuna studiów następujące dane: tytuł pracy dyplomowej, nazwisko promotora i recenzenta. Dane te powinny zostać dostarczone co najmniej trzy tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego, ale nie później niż do 1 września 2024 r..

Egzamin dyplomowy co do zasady przeprowadzany jest stacjonarnie, jednak w uzasadnionych przypadkach student może uzyskać zgodę na egzamin online. W tym celu należy złożyć wniosek do Dziekana wraz z uzasadnieniem o zgodę na przeprowadzenia egzaminu w takiej formie.

Jeśli egzamin dyplomowy będzie przeprowadzany z wykorzystaniem technologii informatycznych, student powinien złożyć oświadczenie o posiadaniu dostępu do urządzenia obsługującego wybraną technologię informatyczną wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz dostępu do sieci Internet, zapewniających odpowiednią jakość przekazu audio i wideo.

W przypadku skorzystania z form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (np. ZintegrUJ, Doskonały Uniwersytet), student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia. (Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie: dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego). Powyższe oświadczenia znajdują się na stronie internetowej www.zintegruj.uj.edu.pl w zakładce (O projekcie - Dokumenty projektowe - Zadanie 2 i 4) oraz na stronie WPiA.

Zgodnie z Regulaminem studiów UJ:

  1. Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową w wersji elektronicznej do ostatecznego zatwierdzenia przez promotora najpóźniej do 15 września 2024 r..
  2. Promotor zatwierdza pracę dyplomową w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2024 r. Zatwierdzenie pracy jest warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia seminarium dyplomowego.
  3. Egzamin dyplomowy powinien się odbyć w terminie jednego miesiąca od dnia spełnienia wszystkich warunków dopuszczenia do egzaminu. Z uzasadnionych przyczyn dziekan może przedłużyć ten termin o kolejny miesiąc.

Do rozliczenia przed egzaminem student jest zobowiązany:

Absolwent otrzymuje:

  1. dyplom i suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim lub – w zależności od złożonego wniosku – dyplom i suplement oraz ich jeden odpis w języku polskim i jeden odpis w języku obcym wymienionym w pkt 4 ppkt 1 lit. b – bezpłatnie;
  2. dodatkowo, na wniosek – odpis dyplomu w języku polskim lub języku obcym wymienionym w pkt 4 ppkt 1 lit. b i/lub suplementu w języku polskim lub w języku angielskim;
  3. za dodatkowy odpis dyplomu i/lub suplementu w języku obcym, o którym mowa w ppkt 2, uiszcza opłatę 20 zł.

Uniwersytet wydaje absolwentowi dyplom wraz z suplementem oraz ich odpisy w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.