Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydawnictwa Wydziału

Pierwszy tom czasopisma „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” („Cracow Studies of Constitutional and Legal History") ukazał się w 2007 r. Obecnie periodyk jest kwartalnikiem, na łamach którego publikowane są teksty poświęcone dziejom państwa, prawa oraz doktryn politycznych i prawnych. Tematyka wydawanych artykułów dotyczy tak zagadnień polskich jak i powszechnych. Redaktorem naczelnym czasopisma jest prof. dr hab. Krystyna Chojnicka, zastępcą redaktora naczelnego dr. hab. Maciej Mikuła, prof. UJ, a redaktorem tematycznym prof. dr hab. Dorota Malec. W skład rady naukowej periodyku wchodzą przedstawiciele polskich i zagranicznych ośrodków akademickich. Funkcję Sekretarza redakcji pełni dr Kacper Górski.

więcej o

Na liście ministerialnej B czasopismo liczy 4 punkty.

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej" są rocznikiem wydawanym w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od roku 1993.

Założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Andrzej Świątkowski.Od października 2015 r. funkcję redaktora naczelnego sprawuje prof. dr hab. Krzysztof Baran.

Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego oraz prawnym problemom polityki społecznej. Stanowi forum wymiany myśli osób interesujących się prawem pracy ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce.

więcej o Na liście ministerialnej B czasopismo liczy 4 punkty.

Transformacje Prawa Prywatnego": czasopismo naukowe poświęcone przemianom w dziedzinie prawa prywatnego. Istnieje od 2000 roku; wychodzą 4 numery rocznie o objętości 100-160 stron. W „Transformacjach" publikowali polscy autorzy, m.in. B. Gawlik, I. Karasek, A. Kubas, M. Pecyna, J. Pisuliński, P. Machnikowski, M. Mataczyński, L. Sobolewski i zagraniczni: C.W. Canaris, W. Hadding, P. Hommelhoff, D. Martiny, E. Micheler, S. Shavell. więcej o

Czasopismo „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” wydawane jest przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej (aktualnie Katedra Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ) we współpracy z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska. Stanowi ono kontynuację serii „Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” ukazującej się od 1973 roku w ramach serii głównej „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”. 

"Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej" wpisane zostały na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 13 punktów za każdą publikację. W ten sposób czasopismo figuruje w pierwszej dziesiątce polskich punktowanych czasopism prawniczych w zestawieniu blisko 200 polskich czasopism prawniczych (w tym interdyscyplinarnych poruszających tematykę prawniczą) figurujących w tzw. wykazie B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

więcej o

Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ (IPP TBSP UJ) jest kwartalnikiem wydawanym przez Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (TBSP UJ) wyłącznie w formie elektornicznej. IPP TBSP UJ publikuje przede wszystkim teksty studentów i doktorantów.

W 2013 r. Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ wpisano na listę czasopism punktowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznając mu 4 punkty (aktualnie 5 punktów).

więcej o

"Inicjatywa utworzenia Przeglądu Konstytucyjnego zrodziła się w gronie osób tworzących do marca 2016 r. Komitet Redakcyjny Przeglądu Sejmowego. Po rozwiązaniu Komitetu uznaliśmy za zasadne kontynuowanie działalności polegającej na wydawaniu pisma naukowego, które powinno stanowić ważny ośrodek polskiej myśli konstytucyjnej. Programowo nawiązujemy do założeń, które w 1993 r. legły u podstaw utworzenia Przeglądu Sejmowego i przez dwadzieścia trzy lata były przez jego Komitet Redakcyjny realizowane. O nawiązaniu do tych założeń świadczy też skład naszej Rady Programowej. " więcej o