Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praktyki

Pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk jest dr Katarzyna Eliasz.

Informacja o terminach dyżurów znajduje się na stronie: https://pst.wpia.uj.edu.pl/dydaktyka/dyzury

 1. Praktyki odbywają studenci II i III roku studiów. 
 2. Studenci studiów stacjonarnych odbywają dwa miesiące praktyk. 
 3. Studenci studiów stacjonarnych mogą zaliczyć dwa miesiące praktyk na II lub na III roku studiów albo miesiąc praktyk na II oraz miesiąc na III roku studiów.  
 4. Studenci studiów niestacjonarnych odbywają jeden miesiąc praktyk.
 5. Praktyka trwająca krócej niż miesiąc nie będzie zaliczana.
 6. Studenci deklarują praktyki w systemie usos. 
 7. Rozliczenia praktyk można dokonywać w trakcie całego roku akademickiego. 
 8. Praktyki odbywane do końca września, ze względu na konieczność zamknięcia protokołów, zostają zaliczone na poczet kolejnego roku akademickiego po uprzednim zarejestrowaniu się na zajęcia. 
 9. Student może zaliczyć na poczet praktyk wykonywaną pracę (na podstawie umowy o dzieło, umowy o pracę lub umowy zlecenia), o ile praca odpowiada specyfice podjętych studiów. Decyzję o możliwości zaliczenia pracy na poczet praktyk podejmuje pełnomocnik ds. praktyk. 
 10. Studenci planujący odbycie praktyki zapoznają się z Regulaminem praktyk oraz przepisami BHP. 
 11. Studenci mogą odbywać praktyki w: organach administracji, sądach administracyjnych, organach ścigania (policja, prokuratura), innych instytucjach (np. stowarzyszenia) lub podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Zaleca się odbywanie praktyk w organach administracji i sądach administracyjnych. 

 1. Student planujący odbycie praktyki składa wypełniony wniosek w systemie USOS (zakładka „podania”) z minimum miesięcznym wyprzedzeniem.
 2. Do wniosku student załącza zgodę na odbycie praktyk wystawioną przez instytucję przyjmującą (wnioski bez zgody instytucji przyjmującej nie będą akceptowane) oraz potwierdzenie wykupienia ubezpieczenia NNW na czas praktyki.
 3. Wymóg opisany w punkcie 2 nie dotyczy instytucji, z którymi Wydział podpisał porozumienie stałe.  
 4. We wniosku student wpisuje dokładny adres instytucji przyjmującej i okres odbywania praktyki. 
 5. W czasie odbywania praktyk student musi być objęty ubezpieczeniem NNW (student powinien wykupić ubezpieczenie na Uczelni lub we własnym zakresie). 
 6. W tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie praktyk student odbiera w Dziekanacie dziennik praktyk. 
 7. W dzienniku praktyk muszą znaleźć się: podpisy i pieczątki potwierdzające okres odbywania praktyki (czas rozpoczęcia, trwania i zakończenia praktyki); wpisy relacjonujące przebieg praktyk; opinia podpisana przez opiekuna praktyk.
 8. Student składa, a następnie odbiera podpisany dziennik praktyk w Sekretariacie przy ul. Brackiej 12, pok. 108. 
 9. Studenci zaliczający pracę na poczet praktyk składają przez USOS (zakładka „podania”) dokument potwierdzający zakres wykonywanych obowiązków (skan umowy i/lub podpisanego dokumentu, w którym przedstawiciel instytucji zatrudniającej potwierdza okres zatrudnienia studenta i zakres wykonanych zadań).

Praktyka w WSA i SKO odbywa się na podstawie porozumienia stałego. Student chcący odbyć praktykę w tych instytucjach nie musi składać zgody instytucji przyjmującej (składa natomiast wniosek o skierowanie na praktykę i dowód wykupienia ubezpieczenia NNW).

Regulamin praktyk studenckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Administracja

Wniosek dla studiów stacjonarnych I stopnia – wersja pdf

Wniosek dla studiów stacjonarnych I stopnia – wersja edytowalna

Wniosek dla studiów niestacjonarnych I stopnia - wersja pdf

Wniosek dla studiów niestacjonarnych I stopnia - wersja edytowalna