Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo - praktyki

Pełnomocnik - dr Mariusz Baran

Sekretariat Pełnomocnika: ul. Bracka 12, pok. 108, poniedziałek - piątek, godz. 11.00-14.00.

ZMIANY PROCEDUR SKŁADANIA WNIOSKÓW O SKIEROWANIE NA PRAKTYKĘ SĄDOWĄ, JAK I ROZLICZENIA ODBYTYCH PRAKTYK - POCZĄWSZY OD PAŹDZIERNIKA 2021 R.

DO DNIA 10 MAJA 2023 R. NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSKI O SKIEROWANIE NA PRAKTYKĘ SĄDOWĄ NA MIESIĄC LIPIEC 2023 R.; ZAŚ DO DNIA 10 CZERWCA 2023 R. NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSKI O SKIEROWANIE NA PRAKTYKĘ SĄDOWĄ NA MIESIĄC SIERPIEŃ 2023 

WNIOSKI O SKIEROWANIE NA PRAKTYKĘ SĄDOWĄ, WNIOSKI O ZALICZENIE PRAKTYK SĄDOWYCH, JAK I  POZASĄDOWYCH NALEŻY SKŁADAĆ W FORMIE PAPIEROWEJ W SEKRETARIACIE NA UL. BRACKIEJ 12, p. 108

SZKOLENIE Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZOSTANIE PRZEPROWADZONE W FORMIE STACJONARNEJ

Termin dyżuru (stacjonarnie): wtorek godz. 17.30-18.15, p. 107, ul. Olszewskiego 2

Najbliższy dyżur odbędzie się 7 czerwca (środa) 2023 r.

Dane kontaktowe do Sekretariatu: Natalia Lipowska, tel. 0-12 663-19-78

e'mail: natalia.lipowska@uj.edu.pl

UWAGA STUDENCI SĄ PROSZENI O ZAPOZNANIE SIĘ ZE ZMIANAMI WYNIKAJĄCYMI Z AKCESU WPIA UJ DO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ KPRM PROGRAMU PRAKTYK W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (informacje w Aktualnościach). Program rządowy trakujemy jako praktykę DODATKOWĄ i poza szczególnymi wyjątkami nie będzie ona zaliczana na poczet praktyk obowiązkowych. 
Nie jest możliwe odbywanie praktyki pod patronatem sędziego w wydziałach KRS Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie.
 

Terminy szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych: prowadzący dr Nicholas Ghazal

UWAGA: SZKOLENIA ODBYWAĆSIĘ BĘDĄ STACJONARNIE

 

27 lutego 2023 r., godz. 17.15-18.45 (sala nr 5, ul. Józefa 19)  UWAGA: SZKOLENIE STACJONARNE

 

6 marca 2023 r., godz. 17.15-18.45 (sala nr 5, ul. Józefa 19)  UWAGA: SZKOLENIE STACJONARNE

 

3 kwietnia 2023 r., godz. 17.15-18.45 (sala nr 5, ul. Józefa 19)  UWAGA: SZKOLENIE STACJONARNE

15 maja 2023 r., godz. 17.15-18.45 (sala nr 5, ul. Józefa 19)  UWAGA:  NOWY TERMIN

5 czerwca 2023 r., godz. 17.15-18.45 (sala nr 5, ul. Józefa 19)  UWAGA: SZKOLENIE STACJONARNE        

Począwszy od 2 stycznia 2023 r. praktyki w WSA w Krakowie odbywają się wyłącznie w formie tradcyjnej (stacjonarnej).

 1. Na praktyki są kierowani studenci od III do V roku studiów.

 2. Studenci deklarują praktyki w systemie USOS tak samo, jak pozostałe przedmioty. Takie same są również konsekwencje w przypadku nie zaliczenia praktyk zadeklarowanych na dany rok akademicki (powtarzanie przedmiotu).

 3. Praktyki funkcjonują jako przedmiot całoroczny. Rejestracja uruchamiana jest dwa razy w roku (semestr zimowy i letni). Student ma obowiązek podpiąć i zaliczyć w systemie USOS praktykę, którą odbywa w danym roku akademickim.

  Uwaga: Wyjątkiem jest praktyka odbywana we wrześniu. Z uwagi na konieczność zamknięcia protokołów jej zaliczenie jest niemożliwe, dlatego należy ją zadeklarować i rozliczyć w kolejnym roku akademickim.

 4. Wymiar praktyki obowiązkowej:

  Uwaga: Wydział kieruje studentów na praktyki (zawiera umowę z instytucją przyjmującą) wyłącznie w zakresie praktyk obowiązkowych.

  • studenci stacjonarni:

   • praktyka sądowa obowiązkowa – 1 miesiąc (sądy okręgowe, rejonowe, administracyjne);

   • praktyka o charakterze prawniczym (tzw. w systemie USOS: „2. miesiąc do wyboru") – 1 miesiąc (dowolna instytucja);

  • studenci niestacjonarni:

   • praktyka prawnicza zawodowa – 1 miesiąc.

 5. Skierowanie studenta na praktykę odbywa się na podstawie wniosku, który musi być rozpatrzony przez Pełnomocnika co najmniej miesiąc przed planowaną datą rozpoczęcia praktyki, lub wcześniej, jeśli tak postanowi instytucja przyjmująca (tak np. PO Kraków i SO Kraków – patrz: Wybrane instytucje).

  Uwaga: Wiele instytucji (zwłaszcza państwowych) posiada własne wewnętrzne regulaminy i procedury przyjęć, a nawet wzory umów. W takiej sytuacji skierowanie studenta na praktykę jest możliwe pod warunkiem spójności wymagań instytucji i Wydziału – indywidualne przypadki należy odpowiednio wcześniej skonsultować z Pełnomocnikiem ds. praktyk.

  • wzór wniosku znajduje się na stronie Wydziału;

  • wnioski składa się w Sekretariacie Pełnomocnika na odpowiedniej półce („Praktyki prawo");

  • jeśli wniosek dotyczy praktyki w instytucji, z którą Wydział nie ma podpisanej umowy/porozumienia stałego (zdecydowana większość instytucji!), do wniosku musi być dołączona zgoda instytucji na praktykę, lub oświadczenie studenta o uzyskaniu takiej zgody;

 6. Umowy dotyczące praktyk wysyła Dziekanat.

 7. W czasie odbywania praktyki student musi być objęty ubezpieczeniem NNW (wykupionym na Uczelni lub we własnym zakresie).

 8. W tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie praktyk student odbiera z Dziekanatu dziennik praktyk (jeśli udaje się na praktykę po raz pierwszy).

 9. Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie złożonego w Sekretariacie dziennika praktyk. Dokumenty do zaliczenia praktyk proszę składać dopiero po zadeklarowaniu  praktyki w  systemie USOS. Dokument uznaje się za kompletny, jeśli zawiera 3 elementy:

  Uwaga: Dokumenty w jakikolwiek sposób niekompletne zwracane są przez Pełnomocnika do Sekretariatu w celu uzupełnienia braków (znajdują się one w szufladkach).

  • potwierdzoną w imieniu instytucji datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki z dopiskiem „zaliczam praktykę" (strony 2-3 dzienniczka);

  • wypełnione i podpisane przez Opiekuna/Sędziego opiekuna Karty tygodniowe - co najmniej 18 dni roboczych;

  • opinię Opiekuna praktyk/Sędziego opiekuna (s. 34-36).

 10. Potwierdzeniem uzyskania zaliczenia jest wpis ZAL w USOS. Jego obecność należy sprawdzić po pierwszym dyżurze Pełnomocnika, odbywającym się po złożeniu dokumentów.

 11. Po uzyskaniu zaliczenia należy odebrać dziennik praktyk z Sekretariatu (szufladka). Jeśli to ostatnia praktyka obowiązkowa, student odnosi dokument do Dziekanatu.

 12. Miesiąc praktyki pozasądowej (w przypadku studentów niestacjonarnych – miesiąc praktyki zawodowej) można zaliczyć na podstawie odrębnych dokumentów:

  • umowy (o pracę, zlecenia, dzieło) – jeśli dokumenty wskazują jednoznacznie na przepracowany co najmniej miesiąc roboczy. Wymagane dokumenty:

   • wypełniony wniosek (cz. B.);

   • kopia umowy z poświadczeniem wykonania (niezbędne! - każdą umowę można wypowiedzieć lub zerwać) lub poświadczenie zatrudnienia z podaniem stanowiska (praktyka musi być praktyką prawniczą) + opinia Opiekuna;

    LUB

 • wypełnionego dzienniczka praktyk tak jak w przypadku praktyk sądowych

  Warunki:

  • student posiada dzienniczek po praktyce sądowej,
  • instytucja nie domaga się umowy z Wydziałem.
 • dokumentów równoważnych dziennikowi praktyk (tylko jeśli student nie posiada dzienniczka praktyk) w przypadku praktyk odbytych we własnym zakresie. Wymagane są wówczas:

  • wypełniony wniosek (cz. B);

  • zaświadczenie o praktyce – dokument (dokumenty) zawierające 3 elementy: poświadczenie terminu i czasu trwania praktyki (z treści musi wynikać bezwzględnie, że student przepracował systematycznie co najmniej miesiąc i w tym czasie "uzbierał" co najmniej 90 godzin pracy), wykaz obowiązków, opinia Opiekuna.

Użyteczne informacje

Użyteczne informacje:

 1. Przed udaniem się na praktykę do wybranej instytucji warto z wyprzedzeniem sprawdzić obowiązujące w niej reguły i procedury. Zdarza się, że instytucja wyraża zgodę na praktykę dopiero po przejściu procesu rekrutacyjnego, wymagającego uprzedniego złożenia określonych dokumentów.

 2. Złożenie wniosku u Pełnomocnika (ze zgodą instytucji/oświadczeniem o uzyskaniu zgody) uruchamia dalszą procedurę - Dziekanat wystawia i wysyła do instytucji odpowiednią umowę (porozumienie, skierowanie).

  Niektóre instytucje (np. część kancelarii) nie wymaga zawarcia takiego porozumienia (regulują one status praktykanta we własnym zakresie). W takim przypadku student nie musi składać wcześniej wniosku u Pełnomocnika - wystarczy, że złoży go po zakończeniu praktyki, razem z pozostałymi dokumentami.

 3. Pełnomocnik rozpatruje wnioski na dyżurze (raz w tygodniu). Należy uwzględnić ten fakt przy jego składaniu z uwagi na obowiązujące terminy - wniosek musi trafić do Pełnomocnika z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem (a w przypadku niektórch instytucji jeszcze wcześniej). Półka w Sekretariacie to tylko ułatwienie, by nie musieli Państwo czekać w kolejkach na dyżurze.

 4. Wniosek może zostać odrzucony wyłącznie z powodów formalnych (niedotrzymanie terminu, brak podpisu, niewskazanie pełnego adresu instytucji, itp.). 

 5. W czasie praktyki student jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie NNW (wykupione albo na Uczelni, albo we własnym zakresie).

 1. Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie złożonego w Sekretariacie dziennika praktyk. Zaliczenie praktyki może zostać wpisane dopiero po jej zadeklarowaniu w systemie USOS. Dokument uznaje się za kompletny, jeśli zawiera 3 elementy:

  Uwaga: Dokumenty w jakikolwiek sposób niekompletne zwracane są przez Pełnomocnika do Sekretariatu w celu uzupełnienia braków (znajdują się one w szufladkach).

  • potwierdzoną w imieniu instytucji datę rozpoczęcia i zakończenia praktyki z dopiskiem „zaliczam praktykę" (strony 2-3 dzienniczka);

  • wypełnione i podpisane przez Opiekuna/osobę upoważnioną Karty tygodniowe - co najmniej 18 dni roboczych;

  • opinię Opiekuna praktyk (s. 34-36).

 2. Potwierdzeniem uzyskania zaliczenia jest wpis ZAL w USOS. Jego obecność należy sprawdzić po pierwszym dyżurze Pełnomocnika, odbywającym się po złożeniu dokumentów.

 3. Po uzyskaniu zaliczenia należy odebrać dziennik praktyk z Sekretariatu (szufladka). Jeśli to ostatnia praktyka obowiązkowa, student odnosi dokument do Dziekanatu.

 • Miesiąc praktyki pozasądowej (w przypadku studentów niestacjonarnych – miesiąc praktyki zawodowej) można zaliczyć na podstawie odrębnych dokumentów:

 • umowy (o pracę, zlecenia, dzieło) – jeśli dokumenty wskazują jednoznacznie na przepracowany co najmniej miesiąc roboczy. Wymagane dokumenty:
  • kopia umowy z poświadczeniem wykonania (niezbędne! - każdą umowę można wypowiedzieć lub zerwać) lub poświadczenie zatrudnienia z podaniem stanowiska (praktyka musi być praktyką prawniczą) + opinia Opiekuna;

  • wypełniony wniosek (cz. B.);

    LUB

 • wypełnionego dzienniczka praktyk tak jak w przypadku praktyk sądowych

  Warunki:

  • student posiada dzienniczek po praktyce sądowej,
  • instytucja nie domaga się umowy z Wydziałem.
 • dokumentów równoważnych dziennikowi praktyk (tylko jeśli student nie posiada dzienniczka praktyk) w przypadku praktyk odbytych we własnym zakresie. Wymagane są wówczas:

  • wypełniony wniosek (cz. B);

  • zaświadczenie o praktyce – dokument (dokumenty) zawierające 3 elementy: poświadczenie terminu i czasu trwania praktyki (z treści musi wynikać bezwzględnie, że student przepracował systematycznie co najmniej miesiąc i w tym czasie "uzbierał" co najmniej 90 godzin pracy), wykaz obowiązków, opinia Opiekuna.

SAD OKRĘGOWY W KRAKOWIE

Praktyka w SO Kraków i wszystkich sądach rejonowych w Krakowie wymaga:

 • odbycia szkolenia z zakresu ustaw o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych. Terminy szkoleń podawane są w Aktualnościach. Dopiero po odbyciu szkolenia student może złożyć wniosek (patrz niżej)
 • złożenia w terminie wniosku u Pełnomocnika, z podaniem danych SO, wybranego SR oraz wskazaniem Wydziału preferowanego przez studenta - informacje o terminie przyjmowania wniosków są podawane w zakładce Aktualności.
  • praktyka w miesiącach lipiec-sierpień wymaga wcześniejszego wystąpienia do sądu z podaniem o wyrażenie zgody na praktykę (podanie kieruje się do Prezesa SO).
  • specyficzną formą praktyki jest tzw. praktyka permanentna - w tym momencie jest to forma niedostępna (SO pracuje nad nowymi rozwiązaniami)
 • do wniosku należy obowiązkowo dołączyć:
  • - oświadczenie o odbyciu szkolenia (patrz wyżej) - druk w sekretariacie (Bracka, p. 108 lub druk Oświadczenie SO Kraków w zakładce Prawo Praktyki)  - student oprócz podpisania oświadczenia proszony jest o WYPEŁNIENIE POLA "PESEL" (i tylko tego pola)
  • - ksero potwierdzenia polisy NNW (przynajmniej na okres praktyki)
 • Student stawia się w SO na obowiązkowym spotkaniu organizacyjnym - informacja o terminie umieszczana jest przy Dziekanacie razem z listą praktykantów na dany miesiąc (najczęściej spotkanie odbywa się w pierwszy dzień roboczy danego miesiąca, o godz. 9.00): potrzebny dowód osobisty.

Inne praktyczne informacje:

 • Wydział nie ingeruje w sposób organizacji praktyki przez sąd i nie ma wpływu na przydzielanie Sędziego Patrona;
 • SO zalicza praktykę jako miesięczną po przepracowaniu co najmniej 18 dni w danym miesiącu;
 • Wydział kieruje na praktyki grupę studentów - dlatego nie ma możliwości przesunięcia terminu praktyki (musi ona trwać od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca);
 • po odbyciu praktyki musi ona zostać zaliczona w dzienniczku (s. 3). Do zaliczenia wymagana jest także opinia Sędziego Patrona.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

Do wniosku o skierowanie na praktyki do WSA w Krakowie należy dołączyć również:

- ksero potwierdzenia polisy NNW (przynajmniej na okres praktyki)

W wypadku WSA (inaczej niż SO!) wniosek musi zostać rozpatrzony przez Pełnomocnika najpóźniej miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki.

Sąd zastrzega sobie prawo wycofania przesłanych przez Wydział dokumentów aplikacyjnych studenta, jeśli jego nazwisko nie znajdzie się na przygotowanej w sądzie liście.

PROKURATURA OKRĘGOWA W KRAKOWIE

Odbycie praktyki w PO Kraków i prokuraturach rejonowych okręgu krakowskiego wymaga:

·    złożenia w terminie wniosku u Pełnomocnika - termin przyjmowania wniosków na dany miesiąc ogłaszany jest w zakładce Aktualności (wynosi ok. 6 tygodni).

·     przed rozpoczęciem praktyki wymagane jest odbycie szkolenia z zakresu ustaw o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych - terminy ogłaszane w Aktualnościach.

Do wniosku o skierowanie na praktyki do PO w Krakowie (i podległych prokuratur) należy dołączyć również:

- ksero potwierdzenia polisy NNW (przynajmniej na okres praktyki);

- oświadczenia o odbytym szkoleniu z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych (na druku otrzymanym od osoby prowadzącej szkolenie).

Inne praktyczne informacje:

·    PO kieruje studentów najczęściej do prokuratur rejonowych - warto więc wybrać ją od razu i wskazać we wniosku.

·   student stawia się w Prokuraturze Okręgowej w pierwszy dzień roboczy w danym miesiącu (do godz. 10.00).