Przejdź do głównej treści

Konkurs dla młodych naukowców 2014 - doktoranci

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ ogłasza konkurs na stypendia z dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na rok akademicki 2014/2015 dla uczestników wydziałowych studiów doktoranckich.

Harmonogram konkursu

  1. Termin na składanie wniosków o przyznanie stypendium upływa dnia 30 września 2014 roku.
  2. Ocena wniosków przez komisję konkursową następuje w terminie do dnia 20 października 2014 roku.
  3. Ostateczna decyzja Dziekana zostanie podana do wiadomości wnioskodawcom za pośrednictwem strony internetowej lub tablicy ogłoszeniowej do dnia 30 listopada 2014 roku.
  4. Doktoranci, którym przyznano stypendium podpisują umowy w terminie do dnia 20 grudnia 2014 roku.

W roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Prawa i Administracji UJ zostaną przyznane maksymalnie 20 stypendia. 

Szczegółowe zasady oraz tryb przeprowadzenia konkursu określa Regulamin konkursu na stypendia dla uczestników studiów z dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Ogłoszenie konkursowe.

Regulamin konkursu.

Wzory dokumentów konkursowych.

Wstępne rozstrzygnięcie Konkursu na stypendia dla młodych naukowców - doktoranci

Wyniki Konkursu na stypendia dla młodych naukowców - doktoranci

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej