Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dla studentów ostatnich lat studiów na Wydziale Prawa i Administracji w roku akademickim 2019/20

Informujemy, że w roku akademickim 2019/20 studenci ostatnich lat studiów przygotowujący prace dyplomowe licencjackie i magisterskie zobowiązani są do przestrzegania przepisów nowego Regulaminu studiów UJ obowiązującego od 1.10.2019 r.
Szczegółowe zasady składania prac dyplomowych określa Rektor w drodze zarządzenia. Obecnie obowiązują Zarządzenia: Zarządzenie nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lutego 2019 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac i Zarządzenie nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 lutego 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18lutego 2019 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac.

Aby uzyskać dostęp w USOSweb do AP (Archiwum Prac), UJ należy wysłać mailem na adres mailowy opiekuna ostatniego roku studiów następujące dane: tytuł pracy dyplomowej, dane promotora i recenzentów- co najmniej trzy tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego, ale nie później niż do 1 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów.

§ 18 Regulaminu UJ stanowi:

Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową w wersji elektronicznej do ostatecznego zatwierdzenia przez promotora najpóźniej do 15 września w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów.

Promotor zatwierdza pracę dyplomową do końca września w ostatnim roku akademickim w ramach toku studiów. Zatwierdzenie takiej pracy jest warunkiem koniecznym do zaliczenia seminarium dyplomowego.

Promotor zatwierdza pracę dyplomową, jeżeli jej oryginalność nie budzi wątpliwości.

W przypadku, gdy oryginalność pracy budzi wątpliwości, przepisy § 13 stosuje się odpowiednio:

§ 13 Regulaminu UJ

1. Rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na:

 1. przywłaszczeniu sobie autorstwa albo wprowadzeniu w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania;

 2. rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego utworu w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania;

 3. rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego artystycznego wykonania albo publicznym zniekształceniu takiego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania;

 4. naruszeniu cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych w sposób inny niż określony w pkt 1-3;

 5. sfałszowaniu badań naukowych lub ich wyników lub dokonaniu innego oszustwa naukowego.

Egzamin dyplomowy powinien się odbyć w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od dnia spełnienia wszystkich warunków dopuszczenia do tego egzaminu przewidzianych w programie studiów i Regulaminie. Z uzasadnionych przyczyn dziekan może przedłużyć ten termin o kolejny miesiąc.

Ponadto do rozliczenia przed obroną student jest zobowiązany:

 • zgłosić w systemie USOSweb program do rozliczenia (po uzyskaniu wpisów ocen, ZAL, NZAL w USOS z wszystkich zajęć objętych programem studiów);

 • złożyć w Dziekanacie posiadane dokumenty konieczne do rozliczenia, np. decyzje, a także dziennik praktyk co najmniej 2 tygodnie przed obroną. Zaliczenia praktyk dokonuje Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych.

Uniwersytet wydaje absolwentowi dyplom wraz z suplementem oraz ich odpisy w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.

Absolwent, który rozpoczął studia przed rokiem akademickim 2019/2020 otrzymuje:

 1. a. dyplom oraz suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim b. na wniosek–odpis dyplomu i suplementu w języku angielskim;

 2. za wydanie dokumentów, o których mowa w pkt 1a.uiszcza opłatę w wysokości:–60 zł , za wydanie 1b. -odpisu dyplomu w języku angielskim–40 zł.

Absolwent, który wznowił studia od roku akademickiego 2019/2020,otrzymuje:

 1. dyplom i suplement wraz z dwoma odpisami w języku polskim lub –w zależności od złożonego wniosku –dyplom i suplement oraz ich jeden odpis w języku polskim i jeden odpis w języku angielskim–bezpłatnie;

 2. dodatkowo, na wniosek–odpis dyplomu i/lub suplementu w języku angielskim–za każdy odpis uiszcza opłatę w wysokości 20zł.

Pliki do pobrania
pdf
Informacja