Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wsparcie dla studentów z Ukrainy (українською нижче) – 2022/23

Realizując wsparcie dla studentów z Ukrainy Wydział Prawa i Administracji przewiduje następujące możliwości studiowania w naszej jednostce:

 

 1. Rekrutacja na I rok studiów

Obywatele Ukrainy mogą wziąć udział w rekrutacji na rok akademicki 2022/23 na zasadach, które obowiązują wszystkich cudzoziemców (opcja ta dotyczy również kandydatów posiadających Kartę Polaka). Nabór ten odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu IRK. Na stronie welcome.uj.edu.pl znajdują się szczegóły dotyczące tej rekrutacji i zasad odpłatności – oferta studiów, harmonogram, wymagane dokumenty.

 

 1. Przeniesienie z uczelni zagranicznej

Student, który posiada status studenta na swojej uczelni oraz posiada dokumenty poświadczające jego tok studiów, może przenieść się na Uniwersytet Jagielloński po złożeniu wniosku do dziekana i spełnieniu łącznie następujących wymogów:

 - student uzyskał w uczelni macierzystej efekty uczenia się na tym samym kierunku, formie i rodzaju studiów, umożliwiające wpisanie go na co najmniej drugi rok tego samego kierunku, formy i rodzaju studiów na Wydziale

-  student spełnia warunki rekrutacji obowiązujące na Uniwersytecie Jagiellońskim w danym roku akademickim;
 - student uzyskał z egzaminów z dotychczasowego toku studiów średnią ocen wynoszącą co najmniej 4,5;
- student kierunku prawo ma zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów i nie wyższy niż trzeci rok studiów

- student kierunku administracja I stopnia co najmniej pierwszy rok studiów

- student kierunku administracja II stopnia pierwszy rok studiów

- student kierunku PWINM ma zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów

- student złożył najpóźniej do 15 lipca 2022 r. wniosek wraz z uzasadnieniem, zaopiniowany przez kierownika jednostki, z której zamierza się przenieść oraz dokumentami poświadczającymi dotychczasowe wykształcenie i przebieg studiów.

 

Informacje dodatkowe o trybie przeniesienia:

 1. Student zostaje wpisany na kolejny rok studiów z obowiązkiem uzupełnienia różnic programowych.
 2. Liczba wszystkich studentów przeniesionych (nie tylko z uczelni zagranicznych) nie może przekroczyć:
  • 7 osób na prawie stacjonarnym oraz 7 na prawie niestacjonarnym
  • 10 osób na administracji I stopnia stacjonarnej oraz 5 osób na administracji I stopnia niestacjonarnej
  • 10 osób na administracji II stopnia stacjonarnej oraz 5 osób na administracji II stopnia niestacjonarnej
  • 10 osób na prawie własności intelektualnej I stopnia.
 3. W przypadku przedmiotów zaliczanych do modułu obowiązkowego i modułu podstawowego na Wydziale, zdanych w uczelni macierzystej, decyzję w sprawie ich uznania podejmuje Dziekan w porozumieniu z koordynatorem danego przedmiotu, uwzględniając efekty uczenia się określone w aktualnym sylabusie. W przypadku decyzji negatywnej, przedmioty te muszą być zaliczone na WPiA.
 4. Student przeniesiony podejmuje studia na zasadach pełnej odpłatności, chyba że posiada dokumenty uprawniające do podjęcia studiów bez ponoszenia opłat (jak w trybie rekrutacji).
 5. Studia prowadzone są w języku polskim, dlatego wymaganym poziomem znajomości języka polskiego jest poziom B2.

 

Powyższe zasady przeniesienia z innej Uczelni na WPIA UJ wynikają z Regulaminu studiów UJ oraz uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie określenia warunków zmiany formy studiów z niestacjonarnych na stacjonarne, przeniesienia studenta z innej uczelni lub zmiany kierunku studiów na kierunku Prawo, Administracja oraz Prawo własności intelektualnej i nowych mediów.

 

III. Szczególny tryb realizacji przedmiotów na WPIA UJ w semestrze danego roku akademickiego

Osoba posiadająca status studenta uczelni ukraińskiej w danym roku akademickim, za zgodą Dziekana WPiA UJ, może zaliczać przedmioty realizowane na WPIA UJ. Zajęcia w języku polskim lub językach obcych należy wybrać spośród:

- oferowanych dla studentów na WPIA UJ w danym semestrze (harmonogram na stronie)
- dodatkowych, uruchomionych w ramach wsparcia dla studentów z Ukrainy (harmonogram na stronie)

 

Pobrany ze strony (LINK) wniosek należy wypełnić, wydrukować, podpisać, a następnie złożyć w dziekanacie danego kierunku:

- prawo – ul. Gołębia 24, pok. 59 lukasz.polak@uj.edu.pl

- administracja – ul. Bracka 12, pok. 9 edyta.grajcar@uj.edu.pl

- prawo własności intelektualnej – ul. Józefa 19, pok. 8 kpwi@uj.edu.pl

przesłać pocztą lub w ostateczności jego skan przesłać na adres email podany powyżej. Po uzyskaniu decyzji pozytywnej, student otrzyma szczegółowe informacje co do kolejnych kroków.


 

 

Підтримка студентів з України

 

В рамах підтримкти студентів з України, Факультет права та адміністрації (далі – «Факультет») передбачає наступні можливості навчання на Факультеті:

 

 1. Набір на перший рік навчання

Громадяни України можуть брати участь у наборі на 2022/23 навчальний рік на умовах, що поширюються на усіх іноземців (цей варіант стосується також кандидатів із Картою Поляка). Набір проводиться в електронній формі через систему IRK. На веб-сайті welcome.uj.edu.pl Ви знайдете детальну інформацію про процедуру та правила оплати – пропозиція, розклад, необхідні документи.

 

 1. Переведення з іноземного вищого навчального закладу

Студент, котрий має статус студента у своєму університеті та має документи, що підтверджують його рік навчання, може бути переведений до Ягеллонського університету після подачі заяви до декана та за умови дотримання всіх наступних вимог:

 - студент осягнув результати навчання у своєму ВНЗ за тією ж спеціальністю, формою та видом навчання, що дає змогу прийняти його не менше, ніж на другий курс тієї ж спецальності, форми та виду навчання на Факультеті;

- студент відповідає вимогам зарахування до Ягеллонського університету, котрі діють у даному навчальному році;

 - середня оцінка студента за іспити, здані протягом попереднього навчального року, становить не менше, ніж «4,5»;

- у випадку студента спеціальності «право» – студент зарахував щонайменше перший і щонайбільше третій навчальний рік;

- у випадку студента спеціальності «адміністрація» І ступеня – студент зарахував щонайменше перший навчальний рік;

- у випадку студента спеціальності «адміністрація» ІІ ступеня – студент зарахував щонайменше перший навчальний рік;

- у випадку студента спеціальності «право інтелектекуальної власності та нових медіа» – студент зарахував щонайменше перший навчальний рік

- студент подав обґрунтовану заяву не пізніше 15 липня 2022 року, затверджену керівником підрозділу, з якого він планує перевестися, та документи, що підтверджують попередню освіту та курс навчання.

 

Додаткова інформація про процедуру переведення:

 1. Студент зараховується на наступний рік навчання з обов'язком зарахувати різницю в навчальній програмі.
 2. Кількість усіх переведених студентів (не лише з іноземних ВНЗ) не може перевищувати:
  1. на спеціальності «право»: 7 осіб на денній формі навчання і 7 осіб – на заочній;
  2. на спеціальності «адміністрація» І ступеня: 10 осіб на денній формі начання та 5 осіб – на заочній;
  3. на спеціальності «адміністрація» ІІ ступеня: 10 осіб на денній формі навчання та 5 осіб – на заочній.
  4. на спецальності «право інтелектуальної власності»: 10 осіб.
 3. При зараховуванні предметів, котрі студент здав у своєму навчальному закладі і котрі включені до обов'язкового та базового модулів на Факультеті, рішення про зарахування приймає Декан за погодженням із координатором такого предмету з урахуванням результатів навчання, визначених у чинній програмі (sylabus). У разі негативного рішення ці предмети слід здати на Факультеті.
 4. Переведений студент навчається на умовах повної оплатт за навчання за, якщо такий студент не пред'явить документів, що дають право на навчання без оплати (як у порядку набору).
 5. Навчання проводиться польською мовою, тому вимагається володіння польською мовою мінімум на рівні В2.

 

Наведені вище правила переведення з іншого університету на Факультет права та управління Ягеллонського університету випливають із Регламенту навчання Ягеллонського університету та Постанови Ради Факультету права та адміністрації Ягеллонського університету від 23 вересня 2019 року щодо визначення умов зміни форми навчання  із заочної на денну форму навчання, переведення студента з іншого ВНЗ або зміни спецальності навчання у випадку спеціальностей «Право», «Адміністрація» та «Право інтелектуальної власності та нових медіа».

 

 1. Особливий порядок здавання предметів на Факультеті права та адміністрації Ягеллонського університету в семестрі даного навчального року

Особа, котра має статус студента українського ВНЗ у даному навчальному році, за згодою Декана Факультету права та адміністрації Ягеллонського університету може зараховувати окремі предмети на Факультеті права та адміністрації Ягеллонського університету. Предмети польською або іноземною мовами слід вибрати спосеред:

- предметів, що пропонуються студентам Факультету права та адміністрації Ягеллонського університету у даному семестрі (розклад на веб-сайті)

- додаткових предметів, що пропонуються в рамках підтримки студентів з України (розклад на сайті).

 

Заяву, завантажену з веб-сайту (LINK), необхідно заповнити, роздрукувати, підписати, а потім подати до деканату відповідної спеціальності:

- право - ul. Gołębia 24, кімната 59 lukasz.polak@uj.edu.pl

- адміністрація - ul. Bracka 12, кімната 9 edyta.grajcar@uj.edu.pl

- право інтелектуальної власності - ul. Józefa 19, кімната  8 kpwi@uj.edu.pl

 

Заяву слід надіслати поштою або, в крайньому випадку, її скан можна надіслати на вказану вище адресу електронної пошти. У разі отримання позитивного рішення студент отримає детальну інформацію про подальші дії.