Przejdź do głównej treści

Wymiana w ramach programu Erasmus+ na WPiA UJ

Kto może wyjechać?

W programie Erasmus+ mogą brać udział studenci wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale, w tym studenci studiów doktoranckich.

Dokąd i na jak długo można wyjechać?

Studenci Wydziału Prawa i Administracji UJ mogą wybierać spośród 118 uczelni w 24 krajach, z którymi Wydział zawarł umowę międzyinstytucjonalną. Co do zasady jeden wyjazd powinien trwać semestr (liczony jako 4,5 miesiąca) albo rok akademicki (9 miesięcy). W trakcie studiów I, II lub III stopnia każdy student może skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy, natomiast w trakcie jednolitych studiów magisterskich – do 24 miesięcy. Minimalny czas wyjazdu wynosi 3 miesiące.

W umowach z poszczególnymi uczelniami partnerskimi określa się poziomy studiów (I st., II st., III st., j.m.), których studenci mogą aplikować. Szczegóły można sprawdzić w USOSweb: USOSweb › Dla studentów › Moje studia › Wymiana studencka › Oferty wyjazdów › Wybierz

Uznawalność

Każdy student wyjeżdżający na wymianę zobowiązany jest do zadeklarowania w LAS 30 punktów ECTS/ semestr, niezależnie od ilości punktów ECTS uzyskanych do tej pory w trakcie studiów na WPiA. Osoby realizujące wymianę na roku dyplomowym (5. rok studiów jednolitych magisterskich, 3. rok studiów I stopnia i 2. rok studiów II stopnia) mają prawo do obniżenia wymaganej ilości ECTS do 20. W tym celu przed wyjazdem należy złożyć podanie do prodziekana ds. współpracy międzynarodowej (wzór podania do pobrania na dole strony, składanie podań w pok. 205, ul. Bracka 12).

Po powrocie student ma prawo do zaliczenia do toku studiów przedmiotów prawniczych zdanych za granicą na poczet przedmiotów specjalizacyjnych.

Jeżeli w ofercie uczelni zagranicznej znalazłby się odpowiednik przedmiotu oferowanego na WPiA, student może zwrócić się do prowadzącego przedmiot na WPiA i uzgodnić, czy po zdaniu egzaminu z tego przedmiotu za granicą, może on zostać przepisany na poczet przedmiotu na WPiA. Jeżeli student uzyska od prowadzącego taką zgodę, powinien zarejestrować się w systemie USOS na ten przedmiot i go podpiąć, a po powrocie z wymiany prowadzący wprowadza ocenę do systemu USOS na podstawie dokumentu poświadczającego uzyskanie oceny (Transcript of Records) za granicą.

Decyzję o zaliczeniu do toku studiów przedmiotów nieprawniczych podejmuje Dziekan biorąc pod uwagę kierunkowe efekty uczenia się. 

Zasady zaliczania na poczet studiów przedmiotów zdanych za granicą określone są w par. 11 ust. 8 Regulaminu Studiów (Uchwała Senatu UJ z dnia 24.04.2019 z późniejszymi zmianami).

Stypendium

Podczas wyjazdu student otrzymuje dofinansowanie. Wysokość stypendium uzależniona jest od kraju wyjazdu.

Kraje I grupy: 520 Eur     Kraje II grupy: 500 EUR       Kraje III grupy: 450 EUR

W trakcie wyjazdu Erasmus+ można pobierać także inne stypendia, np. naukowe, socjalne, stypendia Rządu Polskiego, stypendia Rektora dla najlepszych studentów itp.

Uzupełnianie Learning Agreement for Studies - LAS

  1. W LAS w tabeli A (część Before the mobility) należy wpisać przedmioty, które będą realizowane podczas wymiany w uczelni zagranicznej.
  2. W LAS w tabeli B (część Before the mobility) należy wpisać następujące klauzule:
    • Courses are recognized according to par. 11 point 8 of the Study Regulations (Regulation of the Senate of the JU of 24.04.2019 with amendments).
  3. Część During the Mibility – wpisać tam należy każdą zmianę przedmiotu z części Before the mobility (tabela A) – uprzednio uzgodnioną z wydziałowym koordynatorem programu Erasmus+ uczelni macierzystej.
  4. Część After the mobility – tabela C – wypełniona i podpisana przez uczelnię przyjmującą zastępuje Transcript of Records. Jeśli uczelnia wydaje ToR, to tabela C nie musi być uzupełniania . Tabela D – Jeśli student chce mieć po powrocie z wymiany przepisane na poczet studiów na WPiA UJ jakieś przedmioty, to właśnie tam je wpisuje. Jeśli student rezygnuje z przepisania ocen, tabela D powinna być przekreślona.

Części LAS Before thye mobility i During the mobility muszą zostać podpisane przez studenta, koordynatora uczelni macierzystej i koordynatora uczelni przyjmującej.

Każdy student ma obowiązek podejść do egzaminów ze wszystkich zadeklarowanych w LAS przedmiotów.

Rozliczenie pobytu na wymianie w ramach programu Erasmus+

Do rozliczenia pobytu na wymianie konieczne będą następujące dokumenty:

  1. Podanie do prodziekana ds. współpracy międzynarodowej o zaliczenie zdanych za granicą przedmiotów – wszystkich lub niektórych (wzór do pobrania na dole strony) na poczet przedmiotów specjalizacyjnych. Jeżeli student studiuje na dwóch kierunkach na WPiA UJ (np. równolegle na prawie i administracji), powinien w podaniu wskazać, na poczet którego kierunku chce zaliczyć przedmioty zdane na uczelni zagranicznej.
  2. Kopia Transcript of Records – wydawany przez uczelnię przyjmującą wykaz przedmiotów oraz uzyskanych za nie ocen (jeśli uczelnia nie wydaje ToR funkcję tę pełni tabela C LAS podpisana przez koordynatora Erasmus uczelni przyjmującej).
  3. Tabela D LAS – student wpisuje do tabeli D tylko te przedmioty, które chciałby mieć zaliczone na poczet studiów na WPiA UJ. W przypadku, gdy student nie chce zaliczać na poczet studiów żadnych przedmiotów, tabelę D należy przekreślić i złożyć do podpisu u wydziałowego koordynatora programu Erasmus (pani Małgorzata Wokal, pok. 205, ul. Bracka 12).

Dokumenty należy składać w pokoju 205 na ul. Brackiej 12 w terminie najpóźniej do 15 września.

Podanie wraz z „Transcirpt of records” i decyzją prodziekana przekazywane jest do dziekanatu, który dokonuje wpisu przedmiotu wraz z punktami ECTS i oceną do systemu USOS. Student obowiązany jest sprawdzić prawidłowość wpisanej przez dziekanat do systemu USOS informacji dotyczącej nazwy przedmiotu, uczelni zagranicznej, liczby punktów ECTS i oceny.

Tabelę D podpisaną przez prodziekana (w tabeli będą wpisane oceny, które znajdą się w systemie USOS za poszczególne przedmioty) student obowiązany jest przekazać do działu międzynarodowej wymiany studenckiej wraz z potwierdzeniem długości pobytu na stypendium, kopią dokumentu „Transcript of records” i programu pobytu („Learning agreement”) wraz z ewentualnymi zmianami, podpisanymi przez koordynatorów z uczelni zagranicznej i WPiA UJ, w terminach określonych przez ten dział.

Jeżeli w dokumencie „Transcript of records” znajduje się adnotacja, że student nie przystąpił do egzaminu, powinien złożyć pisemne wyjaśnienie przyczyn. Student przebywający na stypendium w ramach programu Erasmus+ ma obowiązek realizacji uzgodnionego programu pobytu zaakceptowanego przez koordynatorów z uczelni zagranicznej i WPiA UJ, w tym podejścia do egzaminów z uzgodnionych w programie przedmiotów (jeżeli takie egzaminy są przewidziane na uczelni zagranicznej).
Pliki do pobrania
docx
Podanie o obniżenie wymaganej ilości punktów ECTS
docx
Podanie o zaliczenie zdanych za granicą przedmiotów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koordynator Programu Erasmus+

Koordynator Programu Erasmus+
Bracka 12, pok. 205, Kraków
Telefon: 12 6631945
Koordynator Programu Erasmus+
Bracka 12, pok. 205,
Kraków

Mgr Małgorzata Wokal
godziny dyżurów: codziennie w godz. 9.00 - 14.00

Wszelkie zapytania dot. programu Erasmus+ (rekrutacji, rozliczenia etc.) proszę kierować drogą mailową na adres erasmus.law@uj.edu.pl. Podania do dziekana o przepisywanie zdanych za granicą przedmiotów proszę przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Małgorzata Wokal, Wydział Prawa i Administracji UJ, ul. Bracka 12, 31-005 Kraków. Wszystkie inne dokumenty można przesyłać drogą mailową.

Małgorzata Wokal
Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+

Informacje kontaktowe

erasmus.law@uj.edu.pl

Adres: Bracka 12, pok. 205, Kraków

Telefon: 12 6631945