Przejdź do głównej treści

Wymiana w ramach programu Erasmus+ na WPiA UJ

Kto może wyjechać?

W programie Erasmus+ mogą brać udział studenci wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale, w tym studenci studiów doktoranckich.

Dokąd i na jak długo można wyjechać?

Studenci Wydziału Prawa i Administracji UJ mogą wybierać spośród 118 uczelni w 24 krajach, z którymi Wydział zawarł umowę międzyinstytucjonalną. Co do zasady jeden wyjazd powinien trwać semestr (liczony jako 4,5 miesiąca) albo rok akademicki (9 miesięcy). W trakcie studiów I, II lub III stopnia każdy student może skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy, natomiast w trakcie jednolitych studiów magisterskich – do 24 miesięcy. Minimalny czas wyjazdu wynosi 3 miesiące.

W umowach z poszczególnymi uczelniami partnerskimi określa się poziomy studiów (I st., II st., III st., j.m.), których studenci mogą aplikować. Szczegóły można sprawdzić w USOSweb: USOSweb › Dla studentów › Moje studia › Wymiana studencka › Oferty wyjazdów › Wybierz

Uznawalność

Przed wyjazdem na stypendium student podpisuje porozumienie o programie studiów (Learning Agreement for Studies - LAS). W porozumieniu określa się program zajęć (wykaz przedmiotów), w których student ma uczestniczyć w uczelni przyjmującej, oraz liczbę punktów ECTS za każdy przedmiot.

Każdy student wyjeżdżający na wymianę zobowiązany jest do zadeklarowania w LAS 30 punktów ECTS/ semestr, niezależnie od ilości punktów ECTS uzyskanych do tej pory w trakcie studiów na WPiA. Osoby realizujące wymianę na roku dyplomowym (5. rok studiów jednolitych magisterskich, 3. rok studiów I stopnia i 2. rok studiów II stopnia) mają prawo do obniżenia wymaganej ilości ECTS do 20. W tym celu przed wyjazdem należy złożyć podanie do prodziekana ds. współpracy międzynarodowej (wzór podania do pobrania na dole strony, składanie podań w pok. 205, ul. Bracka 12).

Po powrocie student ma prawo do zaliczenia do toku studiów przedmiotów zdanych za granicą na poczet przedmiotów specjalizacyjnych.

Jeżeli w ofercie uczelni zagranicznej znalazł by się odpowiednik przedmiotu oferowanego na WPiA, student może zwrócić się do prowadzącego przedmiot na WPiA i uzgodnić, czy po zdaniu egzaminu z tego przedmiotu za granicą, może on zostać przepisany na poczet przedmiotu na WPiA. Jeżeli student uzyska od prowadzącego taką zgodę, powinien zarejestrować się w systemie USOS na ten przedmiot i go podpiąć, a po powrocie z wymiany prowadzący wprowadza ocenę do systemu USOS na podstawie dokumentu poświadczającego uzyskanie oceny (Transcript of Records) za granicą.

Na WPiA UJ obowiązuje ograniczenie w przypadku przedmiotów nieprawniczych (w tym także języków obcych) a w przypadku studiów administracyjnych – niezwiązanych z tym kierunkiem – które student może zaliczyć na poczet studiów na UJ. Student może je zaliczyć w wymiarze nie większym niż 30 pkt. w toku całych studiów (w przypadku administracji 18 pkt. na I stopniu, 12 pkt. na II stopniu). Jeśli student już w czasie studiów przepisywał przedmioty nieprawnicze (niezwiązane z kierunkiem administracja) z innej uczelni (np. z drugiego kierunku studiów), limit ten ulega odpowiedniemu zmniejszeniu (np. w razie przepisania przedmiotów za 12 punktów ECTS można będzie zaliczyć przedmioty nieprawnicze, zdane w trakcie pobytu na stypendium Erasmus na poczet studiów na kierunku prawo za maksymalnie 18 punktów ECTS). Nie ma natomiast ograniczeń w przypadku przedmiotów prawniczych (związanych z kierunkiem studiów na administracji) zdanych na uczelni zagranicznej.

Stypendium

Podczas wyjazdu student otrzymuje dofinansowanie. Wysokość stypendium uzależniona jest od kraju wyjazdu.

Kraje I grupy: 500 Eur     Kraje II grupy: 450 EUR       Kraje III grupy: 400 EUR

W trakcie wyjazdu Erasmus+ można pobierać także inne stypendia, np. naukowe, socjalne, stypendia Rządu Polskiego, stypendia Rektora dla najlepszych studentów itp.

Uzupełnianie Learning Agreement for Studies - LAS

 1. W LAS w tabeli A (część Before the mobility) należy wpisać przedmioty, które będą realizowane podczas wymiany w uczelni zagranicznej.
 2. W LAS w tabeli B (część Before the mobility) należy wpisać następujące klauzule:
  • Dla kierunku Prawo: "courses are recognised according to paragraph 9 of the decision of the Faculty Board from 18 June 2012 with amendments"
  • Dla kierunku Administracja: “courses are recognised according to paragraph 19 of the decision of the Faculty Board from 18 June 2012 with amendments".
  • Dla kierunku Prawo własności intelektualnej i nowych mediów: “courses are recognised according to paragraph 14 of the decision of the Faculty Board from 22 June 2015 with amendments”.
 3. Część During the Mibility – wpisać tam należy każdą zmianę przedmiotu z części Before the mobility (tabela A) – uprzednio uzgodnioną z wydziałowym koordynatorem programu Erasmus+ uczelni macierzystej.
 4. Część After the mobility – tabela C – wypełniona i podpisana przez uczelnię przyjmującą zastępuje Transcript of Records. Jeśli uczelnia wydaje ToR, to tabela C nie musi być uzupełniania . Tabela D – Jeśli student chce mieć po powrocie z wymiany przepisane na poczet studiów na WPiA UJ jakieś przedmioty, to właśnie tam je wpisuje. Jeśli student rezygnuje z przepisania ocen, tabela D powinna być przekreślona.

Części LAS Before thye mobility i During the mobility muszą zostać podpisane przez studenta, koordynatora uczelni macierzystej i koordynatora uczelni przyjmującej.

Każdy student ma obowiązek podejść do egzaminów ze wszystkich zadeklarowanych w LAS przedmiotów.

Rozliczenie pobytu na wymianie w ramach programu Erasmus+

Do rozliczenia pobytu na wymianie konieczne będą następujące dokumenty:

 1. Podanie do prodziekana ds. współpracy międzynarodowej o zaliczenie zdanych za granicą przedmiotów – wszystkich lub niektórych (wzór do pobrania na dole strony) na poczet przedmiotów specjalizacyjnych. Jeżeli student studiuje na dwóch kierunkach na WPiA UJ (np. równolegle na prawie i administracji), powinien w podaniu wskazać, na poczet którego kierunku chce zaliczyć przedmioty zdane na uczelni zagranicznej.
 2. Kopia Transcript of Records – wydawany przez uczelnię przyjmującą wykaz przedmiotów oraz uzyskanych za nie ocen (jeśli uczelnia nie wydaje ToR funkcję tę pełni tabela C LAS podpisana przez koordynatora Erasmus uczelni przyjmującej).
 3. Tabela D LAS – student wpisuje do tabeli D tylko te przedmioty, które chciałby mieć zaliczone na poczet studiów na WPiA UJ. W przypadku, gdy student nie chce zaliczać na poczet studiów żadnych przedmiotów, tabelę D należy przekreślić i złożyć do podpisu u wydziałowego koordynatora programu Erasmus (pani Małgorzata Wokal, pok. 205, ul. Bracka 12).

Dokumenty należy składać w pokoju 205 na ul. Brackiej 12 w terminie najpóźniej do 15 września.

Podanie wraz z „Transcirpt of records” i decyzją prodziekana przekazywane jest do dziekanatu, który dokonuje wpisu przedmiotu wraz z punktami ECTS i oceną do systemu USOS. Student obowiązany jest sprawdzić prawidłowość wpisanej przez dziekanat do systemu USOS informacji dotyczącej nazwy przedmiotu, uczelni zagranicznej, liczby punktów ECTS i oceny.

Tabelę D podpisaną przez prodziekana (w tabeli będą wpisane oceny, które znajdą się w systemie USOS za poszczególne przedmioty) student obowiązany jest przekazać do działu międzynarodowej wymiany studenckiej wraz z potwierdzeniem długości pobytu na stypendium, kopią dokumentu „Transcript of records” i programu pobytu („Learning agreement”) wraz z ewentualnymi zmianami, podpisanymi przez koordynatorów z uczelni zagranicznej i WPiA UJ, w terminach określonych przez ten dział.

Jeżeli w dokumencie „Transcript of records” znajduje się adnotacja, że student nie przystąpił do egzaminu, powinien złożyć pisemne wyjaśnienie przyczyn. Student przebywający na stypendium w ramach programu Erasmus+ ma obowiązek realizacji uzgodnionego programu pobytu zaakceptowanego przez koordynatorów z uczelni zagranicznej i WPiA UJ, w tym podejścia do egzaminów z uzgodnionych w programie przedmiotów (jeżeli takie egzaminy są przewidziane na uczelni zagranicznej).
Pliki do pobrania
docx
Podanie o obniżenie wymaganej ilości punktów ECTS
docx
Podanie o zaliczenie zdanych za granicą przedmiotów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koordynator Programu Erasmus+

Koordynator Programu Erasmus+
Bracka 12, pok. 205, Kraków
Telefon: 12 6631945
Koordynator Programu Erasmus+
Bracka 12, pok. 205,
Kraków

Mgr Małgorzata Wokal
godziny dyżurów: codziennie w godz. 9.00 - 14.00

Uprzejmie informuję, iż w dniach 19-30.07, 3-13.08. oraz 17-31.08. będę przebywać na urlopie wypoczynkowym.
Małgorzata Wokal

Wszelkie zapytania dot. programu Erasmus+ (rekrutacji, rozliczenia etc.) proszę kierować drogą mailową na adres erasmus.law@uj.edu.pl. Podania do dziekana o przepisywanie zdanych za granicą przedmiotów proszę przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Małgorzata Wokal, Wydział Prawa i Administracji UJ, ul. Bracka 12, 31-005 Kraków. Wszystkie inne dokumenty można przesyłać drogą mailową.

Małgorzata Wokal
Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+

Informacje kontaktowe

erasmus.law@uj.edu.pl

Adres: Bracka 12, pok. 205, Kraków

Telefon: 12 6631945