Przejdź do głównej treści

Konkurs dla młodych naukowców 2017 - doktoranci

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ ogłasza konkurs na stypendia z dotacji celowej DS na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na rok akademicki 2017/2018 dla uczestników wydziałowych studiów doktoranckich.

Harmonogram konkursu

  1. Termin na składanie wniosków o przyznanie stypendium upływa dnia 30 września 2017 roku.
  2. Ocena wniosków przez komisję konkursową następuje w terminie do dnia 20 października 2017 roku.
  3. Ostateczna decyzja Dziekana zostanie podana do wiadomości wnioskodawcom za pośrednictwem strony internetowej lub tablicy ogłoszeniowej do dnia 30 listopada 2017 roku.
  4. Doktoranci, którym przyznano stypendium podpisują umowy w terminie do dnia 20 grudnia 2017 roku.

W roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Prawa i Administracji UJ zostanie przyznane co najmniej 30 stypendiów.

Szczegółowe zasady oraz tryb przeprowadzenia konkursu określa Regulamin konkursu na stypendia dla uczestników wydziałowych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UJ z dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Ogłoszenie konkursowe.

Regulamin konkursu.

Wzory dokumentów konkursowych.

Wstępne rozstrzygnięcie Konkursu na stypendia dla młodych naukowców - doktoranci

Wyniki Konkursu na stypendia dla młodych naukowców - doktoranci