Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca i rozwój

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydziałowa Komisja Doskonalenia Jakości Kształcenia

Skład plenarny (stan na 23 listopada 2017 r.)

zespół ds. kierunku prawo

dr hab. Barbara Iwańska, prof. UJ  - Prodziekan ds. studiów prawniczych / kierownik studiów na kierunku prawo

dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ

dr hab. Mateusz Stępień – Pełnomocnik Dziekana WPiA ds. ankiet studenckich

dr Mariusz Baran– Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich na kierunku prawo

Tomasz Biernacki – przedstawiciel Samorządu Studentów UJ dla kierunku prawo

zespół ds. kierunku administracja

Dr hab. Piotr Dobosz, prof. UJ - Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2016-2020, Prodziekan ds. studiów administracyjnych / Kierownik studiów na kierunku administracja

dr hab. Janina Czapska, prof. UJ

dr hab. Dorota Dąbek, prof. UJ

dr Janusz Karp - Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich na kierunku administracja

Patrycja Szafran - przedstawiciel Samorządu Studentów UJ dla kierunku administracja

zespół ds. kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów:

prof. dr hab. Ewa Nowińska

dr Dariusz Kasprzycki

Damian Święcioch - przedstawiciel Samorządu Studentów UJ dla kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów

oraz:

mgr Łukasz Polak – przedstawiciel pracowników administracyjnych/sekretarz WKDJK

mgr Maciej Pach – przedstawiciel doktorantów

przedstawiciele pracodawców:

mgr Krystyna Sieniawska – Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, Przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych

not. Krzysztof Maj – Prezes Rady Izby Notarialnej w Krakowie

Adam Sęk, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie - zastępca Dyrektora ds. aplikacji sędziowskiej

Ryszard Tłuczkiewicz, prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie - zastępca Dyrektora ds. aplikacji prokuratorskiej

mec. dr Marcin Sala-Szczypiński – Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

mec. Andrzej Kadzik – W-ce Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie odpowiedzialny za szkolenia

adw. Krzysztof Kostański – Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

adw. Magdalena Maciukiewicz - Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie

Regulamin

Ramowy regulamin działania Wydziałowej Komisji Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
(zatwierdzony Uchwałą nr 2/IV/2013 WKDJK WPiA UJ z dn. 9 kwietnia 2013 r., ze zmianami zatwierdzonymi Uchwałą nr 7/XI/2014  WKDJK WPiA UJ z dn. 18 listopada 2014 r.)

 1. Członków Wydziałowej Komisji Doskonalenia Jakości Kształcenia, a także jej przewodniczącego powołuje Dziekan Wydziału Prawa i Administracji na czas kadencji.
 2. Podstawowe zasady działania Komisji określa przyjęty przez nią ramowy regulamin.
 3. Wydziałowa Komisja Doskonalenia Jakości Kształcenia składa się z:
  1. Prodziekana ds. studiów prawniczych/kierownika studiów prawniczych
  2. Prodziekana ds. studiów na kierunku administracja/kierownika studiów na kierunku administracja
  3. Kierownika studiów na kierunku prawo własności intelektualnej i nowe media.
  4. Co najmniej jednego przedstawiciela minimum kadrowego dla kierunku prawo
  5. Co najmniej jednego przedstawiciela minimum kadrowego dla kierunku administracja (I oraz II stopień) oraz prawo własności intelektualnej i nowe media.
  6. Przedstawiciela studentów kierunku prawo
  7. Przedstawiciela studentów kierunku administracja prawo własności intelektualnej i nowe media.
  8. Przedstawiciela doktorantów
  9. Przedstawicieli pracodawców
  10. Pełnomocników Dziekana WPiA ds. praktyk dla kierunku prawo oraz dla kierunku administracja, a także prawo własności intelektualnej i nowe media.
  11. Pełnomocnika Dziekana WPiA ds. ankiet studenckich
  12. W skład Wydziałowej Komisji Doskonalenia Jakości Kształcenia może być powołany przedstawiciel pracowników administracji WPiA
 4. Skład Wydziałowej Komisji Doskonalenia Jakości Kształcenia może być powiększony w czasie trwania kadencji.
 5. Wydziałowa Komisja Doskonalenia Jakości Kształcenia działa:
  1. W składzie plenarnym w sprawach wspólnych dla kierunków kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji.
  2. W składzie zespołów roboczych ustalonych osobno dla kierunku prawo,  administracja oraz prawo własności intelektualnej i nowe mediów
 6. Zespołem ds. studiów na kierunku prawo kieruje Prodziekan ds. studiów prawniczych/kierownik studiów prawniczych.
 7. Zespołem ds. studiów na kierunku administracja kieruje Prodziekan ds. studiów na kierunku administracja/kierownik studiów na kierunku administracja.
 8. Zespołem ds. studiów na kierunku prawo własności intelektualnej i nowe media kieruje kierownik studiów.
 9. Do kompetencji Wydziałowej Komisji Doskonalenia Jakości Kształcenia należy w szczególności monitorowanie wydziałowych procedur w zakresie realizacji efektów kształcenia oraz przygotowanie projektów rocznych i w razie potrzeby okresowych raportów oceny stopnia realizacji efektów kształcenia na kierunkach studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji UJ.
 10. Projekty raportów oceny rocznej realizacji efektów kształcenia przygotowywane są osobno dla każdego kierunku.
 11. Raporty roczne po przyjęciu przez Wydziałową Komisję Doskonalenia Jakości Kształcenia w składzie plenarnym, przedstawiane są do zaopiniowania pracownikom stanowiącym minimum kadrowe dla każdego z kierunków studiów i przedkładane są do akceptacji Rady Wydziału Prawa i Administracji.
 12. Wydziałowa Komisja Doskonalenia Jakości Kształcenia przygotowuje na wniosek Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ okresowe raporty oceny realizacji efektów kształcenia dla kierunku prawo oraz kierunku administracja. Okresowe raporty oceny powinny być sporządzane nie rzadziej niż co 5 lat.
 13. Pierwsze okresowe raporty, o ile nie zostanie złożony wniosek o ich wcześniejsze sporządzenie, powinny być przygotowane po pełnej realizacji cyklu kształcenia zgodnym z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, tj. na koniec roku akademickiego 2016/2017.
 14. Posiedzenia Wydziałowej Komisji Doskonalenia Jakości Kształcenia zwołuje jej przewodniczący na wniosek własny, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz na wniosek każdego z jej członków.
 15. Głosowanie we wszystkich sprawach podlegających Wydziałowej Komisji Doskonalenia Jakości Kształcenia odbywa się jawnie.
 16. Dopuszcza się na wniosek Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Doskonalenia Jakości Kształcenia, w szczególności w sprawach pilnych, głosowanie w drodze e-mailowej. Głosy oddane w tej formie podlegają archiwizacji w dokumentacji Wydziałowej Komisji Doskonalenia Jakości Kształcenia.

Formularz uwag i wniosków

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bezpieczeństwo i higiena kształcenia – Bezpieczny Student

Kurs z zakresu bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia (BHK) dla osób studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim

https://bezpieczny-student.uj.edu.pl/bhk

Widok zawartości stron Widok zawartości stron