Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca i rozwój

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydziałowa Komisja Doskonalenia Jakości Kształcenia

Skład plenarny (stan na 23 listopada 2017 r.)

zespół ds. kierunku prawo

dr hab. Barbara Iwańska, prof. UJ  - Prodziekan ds. studiów prawniczych / kierownik studiów na kierunku prawo

dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ

dr hab. Mateusz Stępień – Pełnomocnik Dziekana WPiA ds. ankiet studenckich

dr Mariusz Baran– Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich na kierunku prawo

Tomasz Biernacki – przedstawiciel Samorządu Studentów UJ dla kierunku prawo

zespół ds. kierunku administracja

Dr hab. Piotr Dobosz, prof. UJ - Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2016-2020, Prodziekan ds. studiów administracyjnych / Kierownik studiów na kierunku administracja

dr hab. Janina Czapska, prof. UJ

dr hab. Dorota Dąbek, prof. UJ

dr Janusz Karp - Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich na kierunku administracja

Patrycja Szafran - przedstawiciel Samorządu Studentów UJ dla kierunku administracja

zespół ds. kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów:

prof. dr hab. Ewa Nowińska

dr Dariusz Kasprzycki

Damian Święcioch - przedstawiciel Samorządu Studentów UJ dla kierunku prawo własności intelektualnej i nowych mediów

oraz:

mgr Łukasz Polak – przedstawiciel pracowników administracyjnych/sekretarz WKDJK

mgr Maciej Pach – przedstawiciel doktorantów

przedstawiciele pracodawców:

mgr Krystyna Sieniawska – Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, Przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych

not. Krzysztof Maj – Prezes Rady Izby Notarialnej w Krakowie

Adam Sęk, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie - zastępca Dyrektora ds. aplikacji sędziowskiej

Ryszard Tłuczkiewicz, prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie - zastępca Dyrektora ds. aplikacji prokuratorskiej

mec. dr Marcin Sala-Szczypiński – Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

mec. Andrzej Kadzik – W-ce Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie odpowiedzialny za szkolenia

adw. Krzysztof Kostański – Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

adw. Magdalena Maciukiewicz - Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie

Regulamin

Ramowy regulamin działania Wydziałowej Komisji Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
(zatwierdzony Uchwałą nr 2/IV/2013 WKDJK WPiA UJ z dn. 9 kwietnia 2013 r., ze zmianami zatwierdzonymi Uchwałą nr 7/XI/2014  WKDJK WPiA UJ z dn. 18 listopada 2014 r.)

 1. Członków Wydziałowej Komisji Doskonalenia Jakości Kształcenia, a także jej przewodniczącego powołuje Dziekan Wydziału Prawa i Administracji na czas kadencji.
 2. Podstawowe zasady działania Komisji określa przyjęty przez nią ramowy regulamin.
 3. Wydziałowa Komisja Doskonalenia Jakości Kształcenia składa się z:
  1. Prodziekana ds. studiów prawniczych/kierownika studiów prawniczych
  2. Prodziekana ds. studiów na kierunku administracja/kierownika studiów na kierunku administracja
  3. Kierownika studiów na kierunku prawo własności intelektualnej i nowe media.
  4. Co najmniej jednego przedstawiciela minimum kadrowego dla kierunku prawo
  5. Co najmniej jednego przedstawiciela minimum kadrowego dla kierunku administracja (I oraz II stopień) oraz prawo własności intelektualnej i nowe media.
  6. Przedstawiciela studentów kierunku prawo
  7. Przedstawiciela studentów kierunku administracja prawo własności intelektualnej i nowe media.
  8. Przedstawiciela doktorantów
  9. Przedstawicieli pracodawców
  10. Pełnomocników Dziekana WPiA ds. praktyk dla kierunku prawo oraz dla kierunku administracja, a także prawo własności intelektualnej i nowe media.
  11. Pełnomocnika Dziekana WPiA ds. ankiet studenckich
  12. W skład Wydziałowej Komisji Doskonalenia Jakości Kształcenia może być powołany przedstawiciel pracowników administracji WPiA
 4. Skład Wydziałowej Komisji Doskonalenia Jakości Kształcenia może być powiększony w czasie trwania kadencji.
 5. Wydziałowa Komisja Doskonalenia Jakości Kształcenia działa:
  1. W składzie plenarnym w sprawach wspólnych dla kierunków kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji.
  2. W składzie zespołów roboczych ustalonych osobno dla kierunku prawo,  administracja oraz prawo własności intelektualnej i nowe mediów
 6. Zespołem ds. studiów na kierunku prawo kieruje Prodziekan ds. studiów prawniczych/kierownik studiów prawniczych.
 7. Zespołem ds. studiów na kierunku administracja kieruje Prodziekan ds. studiów na kierunku administracja/kierownik studiów na kierunku administracja.
 8. Zespołem ds. studiów na kierunku prawo własności intelektualnej i nowe media kieruje kierownik studiów.
 9. Do kompetencji Wydziałowej Komisji Doskonalenia Jakości Kształcenia należy w szczególności monitorowanie wydziałowych procedur w zakresie realizacji efektów kształcenia oraz przygotowanie projektów rocznych i w razie potrzeby okresowych raportów oceny stopnia realizacji efektów kształcenia na kierunkach studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji UJ.
 10. Projekty raportów oceny rocznej realizacji efektów kształcenia przygotowywane są osobno dla każdego kierunku.
 11. Raporty roczne po przyjęciu przez Wydziałową Komisję Doskonalenia Jakości Kształcenia w składzie plenarnym, przedstawiane są do zaopiniowania pracownikom stanowiącym minimum kadrowe dla każdego z kierunków studiów i przedkładane są do akceptacji Rady Wydziału Prawa i Administracji.
 12. Wydziałowa Komisja Doskonalenia Jakości Kształcenia przygotowuje na wniosek Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ okresowe raporty oceny realizacji efektów kształcenia dla kierunku prawo oraz kierunku administracja. Okresowe raporty oceny powinny być sporządzane nie rzadziej niż co 5 lat.
 13. Pierwsze okresowe raporty, o ile nie zostanie złożony wniosek o ich wcześniejsze sporządzenie, powinny być przygotowane po pełnej realizacji cyklu kształcenia zgodnym z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, tj. na koniec roku akademickiego 2016/2017.
 14. Posiedzenia Wydziałowej Komisji Doskonalenia Jakości Kształcenia zwołuje jej przewodniczący na wniosek własny, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz na wniosek każdego z jej członków.
 15. Głosowanie we wszystkich sprawach podlegających Wydziałowej Komisji Doskonalenia Jakości Kształcenia odbywa się jawnie.
 16. Dopuszcza się na wniosek Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Doskonalenia Jakości Kształcenia, w szczególności w sprawach pilnych, głosowanie w drodze e-mailowej. Głosy oddane w tej formie podlegają archiwizacji w dokumentacji Wydziałowej Komisji Doskonalenia Jakości Kształcenia.

Formularz uwag i wniosków

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bezpieczeństwo i higiena kształcenia – Bezpieczny Student

Kurs z zakresu bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia (BHK) dla osób studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim

https://bezpieczny-student.uj.edu.pl/bhk

Widok zawartości stron Widok zawartości stron