Wydział i profil Absolwenta

 

O STUDIACH

Wybierając administrację rozpoczynasz 3 letnie studia I stopnia, po których możesz podjąć decyzję o kontynuacji studiów na II stopniu, który zakończy się uzyskaniem tytułu magistra administracji. Aby ukończyć I stopień studiów musisz zdobyć 180 punktów ECTS oraz napisać pracę licencjacką i zdać egzamin dyplomowy. Program studiów obejmuje 3 grupy przedmiotów: obowiązkowe, podstawowe i specjalizacyjne. Wybór przedmiotów podstawowych i specjalizacyjnych należy do Ciebie. Z każdym rokiem zwiększamy liczbę oferowanych warsztatów, czyli zajęć o charakterze praktycznym oraz przedmiotów prowadzonych w języku obcym. Studia niestacjonarne są prowadzone w trybie zjazdowym (co dwa tygodnie) od piątku do niedzieli, ale nic nie stoi na przeszkodzie abyś uczestniczył w zajęciach w tygodniu.

KARIERA

Jako absolwent administracji uzyskujesz wszechstronne wykształcenie, które pozwala budować karierę urzędniczą, ale również jako specjalista w korporacjach finansowych lub branży projektowej. Będziesz właściwie przygotowany aby samodzielnie podjąć i prowadzić dowolną działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. W trakcie studiów posiądziesz umiejętność komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Pobierz mapę kariery.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Zasady rekrutacji

 

Studia stacjonarne I stopnia, licencjackie (dzienne)

Kandydaci posiadający maturę zagraniczną (inną niż IB lub EB)
od 04.06.2019 od godz. 12:00 do 03.07.2019

Kandydaci posiadający maturę: polską (nową lub egzamin dojrzałości), międzynarodową IB, europejską EB
od 04.06.2019 od godz. 12:00 do 07.07.2019

 

Więcej informacji

 

Studia stacjonarne II stopnia, magisterskie (dzienne)

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na kierunkach: administracja, prawo. Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o następujące elementy kryteriów kwalifikacji.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników ze wszystkich powyżej wymienionych elementów kryteriów przemnożonych przez odpowiadające danym elementom wagi. Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

Więcej informacji

 

Studia niestacjonarne I stopnia, licencjackie (zaoczne)

Lista rankingowa utworzona zostanie na podstawie kolejności rejestracji wy­zna­cza­nych datą i godziną wybrania przez kandydata opcji „Zarejestruj się", zgodnie z harmonogramem rejestracji na studia. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie: w piątki, soboty i niedziele.

Więcej informacji

 

Studia niestacjonarne II stopnia, magisterskie (zaoczne)

Lista rankingowa utworzona zostanie na podstawie kolejności rejestracji wy­zna­cza­nych datą i godziną wybrania przez kandydata opcji „Zarejestruj się", zgodnie z harmonogramem rejestracji na studia. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie: w piątki, soboty i niedziele.

Więcej informacji