Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poznaj WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowy program studiów prawniczych ABSOLWENT 2030 – informator dla osób rozpoczynających studia stacjonarne w roku 2023/2024

Nowy program studiów prawniczych ABSOLWENT 2030 – informator dla osób rozpoczynających studia stacjonarne w roku 2023/2024

Uwaga – ten informator jest przeznaczony dla osób, które rozpoczynają studia stacjonarne na kierunku Prawo w roku akademickim 2023/2024.

Jeśli:
– rozpoczynasz studia niestacjonarne na kierunku Prawo w roku akademickim: kliknij tutaj;
– już studiujesz prawo (początek studiów w 2022 lub wcześniej): kliknij tutaj.
 

Osoby rozpoczynające studia na kierunku Prawo stacjonarne w roku akademickim 2023/2024 zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi rozpoczęcia studiów i programu studiów

 1. W toku studiów prawniczych studenci biorą udział w:
 • przedmiotach obowiązkowych,  

 • 11 przedmiotach podstawowych wybieranych w puli przedmiotów obejmujących główne obszary wiedzy prawniczej,  

 • przedmiotach specjalizacyjnych wybieranych zgodnie z zainteresowaniami z bogatej oferty obejmującej wykłady, warsztaty, konwersatoria, szkolenia i projekty. 

Wykaz innych obowiązkowych zajęć oraz warunków, które studenci muszą spełnić w toku studiów, określa opis przebiegu studiów.

 1. Pierwszy semestr studiów to wprowadzenie studentów w specyfikę nauk prawnych i przygotowanie do studiów prawniczych. W tym celu studenci biorą udział w przedmiotach obowiązkowych: Vademecum prawnika, Logika dla prawników oraz Wstęp do prawoznawstwa. Rozpoczynają także realizację całorocznego przedmiotu obowiązkowego: Prawo konstytucyjne oraz wybierają jeden przedmiot obowiązkowy z grupy trzech przedmiotów dotyczących dziedzictwa prawnego:  

 • Historia państwa i prawa polskiego, 

 • Powszechna historia prawa, 

 • Prawo rzymskie.

Warto wiedzieć: Po zadeklarowaniu, że np. Prawo rzymskie będzie przedmiotem obowiązkowym studenci mogą zadeklarować pozostałe dwa przedmioty historycznoprawne jako swoje przedmioty podstawowe.
 1. Obecność na zajęciach Vademecum prawnika jest obowiązkowa. Zajęcia będą odbywały się przez 5 pierwszych tygodni roku akademickiego, w piątki. Studenci zostaną podzieleni na stałe grupy. Sylabus przedmiotu opisujący m.in. tematykę zajęć jest dostępny w serwisie Sylabus

 1. Na początku pierwszego roku akademickiego studenci wybierają przedmioty podstawowe, które chcą zdawać w nadchodzącym roku akademickim. Wybór przedmiotów podstawowych dokonywany jest na początku każdego semestru, a w przypadku przedmiotów całorocznych na początku roku akademickiego.  

 1. Począwszy od semestru letniego na pierwszym roku studiów będzie także można wybierać przedmioty specjalizacyjne, zaliczane w danym semestrze. Wybór przedmiotów specjalizacyjnych na dany rok będzie powtarzał się przed rozpoczęciem każdego semestru.

Warto wiedzieć: Liczba dostępnych przedmiotów specjalizacyjnych po każdym roku studiów ulega powiększeniu, umożliwiając specjalizację zgodnie z zainteresowaniami. Wszystkie przedmioty specjalizacyjne są dostępne przynajmniej przez 2 lata studiów, a niektóre przez cały tok studiów, tak aby nawet na ostatnim roku studiów mieć możliwość ich zaliczenia.  
 1. W kolejnych latach studiów należy zaliczyć określone w programie przedmioty obowiązkowe, co najmniej 2 przedmioty podstawowe rocznie oraz przedmioty specjalizacyjne, tak by uzbierać wymaganą (60 pkt ECTS) do zaliczenia roku liczbę punktów ECTS. Nadwyżka punktów ponad wymagane 60 pkt ECTS jest wliczana na poczet kolejnego roku. 

 1. Wykaz oferowanych przedmiotów w danym roku akademickim zawarty jest w harmonogramie, publikowanym przed rozpoczęciem każdego roku. Harmonogram zbiera w jednym dokumencie najważniejsze informacje dotyczące przedmiotu - punktację ECTS, miejsce odbywania się zajęć, termin zajęć oraz wymienia prowadzących zajęcia. 

 1. Ćwiczenia są pomocniczą formą kształcenia towarzyszącą niektórym wykładom, szczególnie obowiązkowym i podstawowym. Mają na celu przygotowanie studentów do zaliczenia egzaminu.  

Warto wiedzieć: Obecność na zajęciach ćwiczeniowych jest zalecana i wiąże się z możliwością uzyskania określonych korzyści w trakcie egzaminu, np. zwolnienia z części materiału lub dodatkowych punktów. 
 1. Program przewiduje zróżnicowaną punktację ECTS dla zajęć interaktywnych w porównaniu do wykładu. Wyższa punktacja dla warsztatów, konwersatoriów i projektów (+1 pkt) ma odzwierciedlać nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi obecności i aktywności studentów na zajęciach. 

 1. Prosimy zwracać uwagę na sposób organizacji zajęć określony w harmonogramie, zgodnie z którym niektóre przedmioty specjalizacyjne będą prowadzone w sposób zblokowany (więcej niż 2 godz. zajęć tygodniowo) lub w mniejszym wymiarze godzin, co powoduje, że egzamin z przedmiotu będzie organizowany w czasie semestru zimowego lub letniego. Wybór takich przedmiotów ma ułatwić rozplanowanie sesji egzaminacyjnej. Informacja o takiej organizacji przedmiotu jest widoczna w harmonogramie. 

Warto wiedzieć: Liczba miejsc na zajęciach specjalizacyjnych jest limitowana wieloma czynnikami. Należą do nich np. forma zaliczenia zajęć czy interaktywność zajęć. Jeżeli limit miejsc na konkretne zajęcia zostanie wyczerpany, istnieje możliwość rejestracji na dany przedmiot w kolejnym roku akademickim lub semestrze - jeśli zajęcia są powtarzane.