Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poznaj WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowy program studiów prawniczych ABSOLWENT 2030 – informator dla osób rozpoczynających studia niestacjonarne w roku 2023/2024

Nowy program studiów prawniczych ABSOLWENT 2030 – informator dla osób rozpoczynających studia niestacjonarne w roku 2023/2024

Uwaga – ten informator jest przeznaczony dla osób, które rozpoczynają studia niestacjonarne na kierunku Prawo w roku akademickim 2023/2024.

Jeśli:
– rozpoczynasz studia stacjonarne na kierunku Prawo w roku akademickim 2023/2024: kliknij tutaj;
– już studiujesz prawo (początek studiów w 2022 lub wcześniej): kliknij tutaj.
 

Osoby rozpoczynające studia na kierunku Prawo niestacjonarne w roku akademickim 2023/2024 zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi rozpoczęcia studiów i programu studiów

 1. W toku studiów prawniczych studenci biorą udział w 

 • przedmiotach obowiązkowych,  

 • 11 przedmiotach podstawowych wybieranych z puli przedmiotów obejmujących główne obszary wiedzy prawniczej,  

 • przedmiotach specjalizacyjnych wybieranych zgodnie z zainteresowaniami z bogatej oferty obejmującej wykłady, warsztaty, konwersatoria, szkolenia i projekty. 

Wykaz innych obowiązkowych zajęć oraz warunków, które studenci muszą spełnić w toku studiów, określa opis przebiegu studiów. 

 1. Pierwszy semestr studiów to wprowadzenie studentów w specyfikę nauk prawnych i przygotowanie do studiów prawniczych. W tym celu studenci biorą udział w przedmiotach obowiązkowych w semestrze zimowym: Vademecum prawnika, Logika dla prawników oraz Wstęp do prawoznawstwa. Rozpoczynają także realizację całorocznego przedmiotu obowiązkowego: Prawo konstytucyjne oraz jednego wybranego przedmiotu obowiązkowego z grupy trzech przedmiotów dotyczących dziedzictwa prawnego:  

 • Historia państwa i prawa polskiego, lub 

 • Powszechna historia prawa, lub 

 • Prawo rzymskie. 

Warto wiedzieć: Po zadeklarowaniu, że np. Prawo rzymskie będzie przedmiotem obowiązkowym studenci mogą zadeklarować pozostałe dwa przedmioty historycznoprawne jako swoje przedmioty podstawowe. 
 1. Obecność na zajęciach Vademecum prawnika jest obowiązkowa. Studenci zostaną podzieleni na stałe grupy. Prosimy o uwzględnienie obecności na zajęciach w ramach planowanych zjazdów. Sylabus przedmiotu opisujący m.in. tematykę zajęć jest dostępny w serwisie Sylabus.

 2. Na początku pierwszego roku akademickiego studenci wybierają co najmniej 2 przedmioty podstawowe, które chcą zdawać w nadchodzącym roku akademickim. Wybór przedmiotów podstawowych dokonywany jest na początku każdego semestru, a w przypadku przedmiotów całorocznych na początku roku akademickiego. 

 3. Począwszy od semestru letniego na pierwszym roku studiów będzie także można wybierać przedmioty specjalizacyjne, zaliczane w semestrze letnim. Wybór przedmiotów specjalizacyjnych w kolejnych latach będzie powtarzał się przed rozpoczęciem każdego semestru. Wykaz przedmiotów specjalizacyjnych zawarty jest w harmonogramie zajęć na dany rok akademicki. 

Warto wiedzieć: Liczba dostępnych przedmiotów specjalizacyjnych po każdym roku studiów ulega powiększeniu, umożliwiając specjalizację zgodnie z zainteresowaniami. Wszystkie przedmioty specjalizacyjne są dostępne przynajmniej przez 2 lata studiów, a niektóre przez cały tok studiów, tak aby nawet na ostatnim roku studiów mieć możliwość ich zaliczenia. 
 1. Na drugim roku studiów jako przedmioty obowiązkowe zdawane jest Prawo ustrojowe Unii Europejskiej (w semestrze zimowym), Prawo karne oraz Prawo administracyjne. Z kolei do trzeciego roku studiów został przyporządkowany przedmiot Prawo cywilne. Taki podział przedmiotów obowiązkowych ma ułatwić udział w ćwiczeniach oraz rozplanowanie sesji. 

 2. W toku studiów blisko 20 wykładów specjalizacyjnych będzie oferowanych w formie online. Zajęcia w tej formule będą odbywały się od poniedziałku do czwartku po godzinie 16:30. Umożliwi to udział w większej liczbie zajęć zgodnych z zainteresowaniami i lepsze rozplanowanie zjazdów. Egzaminy z tych przedmiotów organizowane są stacjonarnie. 

 3. W kolejnych latach studiów należy zaliczyć określone w programie przedmioty obowiązkowe, co najmniej 2 przedmioty podstawowe rocznie oraz przedmioty specjalizacyjne, tak by uzbierać wymaganą (60 pkt ECTS) do zaliczenia roku liczbę punktów ECTS. Nadwyżka punktów ponad wymagane 60 pkt ECTS jest wliczana na poczet kolejnego roku.

 4. Wykaz oferowanych przedmiotów w danym roku akademickim zawarty jest w harmonogramie zajęć, publikowanym przed rozpoczęciem każdego semestru. Harmonogram zbiera w jednym dokumencie najważniejsze informacje dotyczące przedmiotu, w tym formę kształcenia, punktację ECTS, miejsce odbywania się zajęć, termin zajęć oraz wymienia prowadzących zajęcia.

 5. Ćwiczenia są pomocniczą formą kształcenia towarzyszącą niektórym wykładom, szczególnie obowiązkowym i podstawowym. Mają na celu przygotowanie studentów do zaliczenia egzaminu.  

Warto wiedzieć: Obecność na zajęciach ćwiczeniowych jest zalecana i co do zasady wiąże się z możliwością uzyskania określonych korzyści w trakcie egzaminu, np. zwolnienia z części materiału lub uzyskania dodatkowych punktów. 
 1. Program przewiduje zróżnicowaną punktację ECTS dla zajęć interaktywnych w porównaniu do wykładu. Wyższa punktacja dla warsztatów, konwersatoriów i projektów (+1 pkt) ma odzwierciedlać nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi obecności i aktywności studentów na zajęciach.