Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poznaj WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowy program studiów prawniczych ABSOLWENT 2030 – informator dla osób, które rozpoczęły studia przed rokiem 2023

Nowy program studiów prawniczych ABSOLWENT 2030 – informator dla osób, które rozpoczęły studia przed rokiem 2023

Uwaga – ten informator jest przeznaczony dla osób, które rozpoczęły studia na kierunku prawo przed 2023 r.

Jeśli:
– rozpoczynasz studia stacjonarne na kierunku Prawo w roku akademickim 2023/2024: kliknij tutaj;
– rozpoczynasz studia niestacjonarne na kierunku Prawo w roku akademickim 2023/2024: kliknij tutaj.

Studentów, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2023 r. na kierunku Prawo stacjonarne i niestacjonarne zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi programu studiów, wynikającymi z wdrażanej na Wydziale reformy Absolwent 2030: 

 1. Lista przedmiotów obowiązkowych nie ulega zmianie. Również punktacja ECTS tych przedmiotów pozostaje bez zmian. 

 1. Przedmiot “Prawo Ustrojowe Unii Europejskiej” będzie po raz ostatni oferowany jako przedmiot podstawowy w roku akademickim 2023/2024, z uwagi na jego przekształcenie w przyszłości w przedmiot obowiązkowy dla nowych studentów. Wszyscy dotychczasowi studenci (również studenci 2. roku) będą mieli ostatnią szansę na zadeklarowanie tego przedmiotu podstawowego w roku akademickim 2023/2024. W pozostałym zakresie lista przedmiotów podstawowych i możliwości ich zaliczania nie ulega zmianie. 

 1. Tak jak dotychczas, studenci wybierają przedmioty specjalizacyjne, które chcą zaliczać w danym roku akademickim. Od roku akademickiego 2023/2024 oferta przedmiotów specjalizacyjnych została odświeżona, jest przedstawiona w aplikacji Sylabus dla cyklu rozpoczynającego się w roku akademickim 2023/2024, a także w harmonogramie na dany rok akademicki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. 

 1. Niezależnie od realizowanego roku studiów obowiązują aktualne wersje sylabusów dostępne w aplikacji Sylabus dla cyklu rozpoczynającego się w roku akademickim 2023/2024. 

Warto wiedzieć: Liczba dostępnych przedmiotów specjalizacyjnych po każdym roku studiów ulega powiększeniu, umożliwiając specjalizację zgodnie z zainteresowaniami. Wszystkie przedmioty specjalizacyjne są dostępne przynajmniej przez 2 lata studiów, a niektóre przez cały tok studiów, tak aby nawet na ostatnim roku studiów mieć możliwość ich zaliczenia. 
 1. Niektóre przedmioty specjalizacyjne w odświeżonej ofercie zmieniły swoją nazwę, formę kształcenia lub wymiar godzin w stosunku do identycznego przedmiotu oferowanego we wcześniejszych latach. Przedmiotów takich w przypadku ich zaliczenia nie można ponownie zadeklarować i zdawać. Dla ułatwienia w pliku z harmonogramem zajęć dla roku akademickiego 2023/2024 w osobnej kolumnie “Odpowiednik dotychczasowego przedmiotu” ujęta została jego dotychczasowa nazwa. Student, który zaliczył taki przedmiot, nie może zadeklarować odpowiadającego mu przedmiotu w odświeżonej formule, ponieważ ze względu na zbieżność efektów kształcenia nie może on zostać zaliczony do toku studiów. Dodatkowo wykaz wskazanych przedmiotów znajduje się w uchwale Senatu dotyczącej nowego programu.

 1. W odświeżonej ofercie przedmiotów specjalizacyjnych została zróżnicowana punktacja ECTS dla zajęć interaktywnych w porównaniu do wykładu. Wyższa punktacja dla warsztatów, konwersatoriów i projektów (+1 pkt) ma odzwierciedlać nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi obecności i aktywności studentów na zajęciach. 

 1. Prosimy o zwrócenie uwagi na to, iż obecność na zajęciach interaktywnych jest obowiązkowa, a na innych zajęciach - jeśli sylabus tak stanowi. 

 1. Nie ulegają zmianie zasady dotyczące ćwiczeń do przedmiotu (ich zaliczenie nie jest warunkiem zdawania egzaminu, chyba że w sylabusie zostało określone inaczej). 

Warto wiedzieć: Obecność na zajęciach ćwiczeniowych jest zalecana i co do zasady wiąże się z możliwością uzyskania określonych korzyści w trakcie egzaminu, np. zwolnienia z części materiału lub uzyskania dodatkowych punktów. 
 1. Zostały określone dolne i górne limity uczestników zajęć w ramach przedmiotów specjalizacyjnych, w zależności od formy i tematyki zajęć, pozwalające na zrealizowanie celów kształcenia.  

 1. Prosimy zwracać uwagę na sposób organizacji zajęć określony w harmonogramie, zgodnie z którym niektóre przedmioty specjalizacyjne będą prowadzone w sposób zblokowany (więcej niż 2 godz. zajęć tygodniowo) lub w mniejszym wymiarze godzin, co powoduje, że egzamin lub zaliczenie przedmiotu będzie mogło być zorganizowane przed sesją, w czasie semestru zimowego lub letniego. Wybór takich przedmiotów ma ułatwić rozplanowanie przez studentów sesji egzaminacyjnych.  

 1. Niektóre przedmioty specjalizacyjne są dostępne w jednym roku na studiach stacjonarnych, w kolejnym na studiach niestacjonarnych (czyli są możliwe do wyboru raz na 2 lata).  

 1. W związku w sukcesywnym wygaszaniem kolejnych lat studiów starego programu (pierwszego rocznika w roku akademickim 2023/2024, drugiego rocznika w roku 2024/2025 itd.), w przypadku konieczności powtarzania przez studenta roku, który nie będzie już prowadzony zgodnie ze starym programem studiów, student uzyskuje wpis na dany rok nowego programu studiów. Zachowuje wszystkie dotychczas zdane przedmioty z przyznaną za nie liczbą punktów ECTS i zaczyna realizować kolejne przedmioty zgodnie z nowym programem studiów i nową punktacją ECTS, z koniecznością uzupełnienia różnic programowych. Jeśli student zaliczył już pierwszy rok studiów, nie ma obowiązku zaliczania przedmiotu Vademecum prawnika. 

 1. Stare programy studiów ostatecznie likwidowane są z końcem roku 2026/2027. Wszyscy studenci starego programu, którzy nie ukończyli do tego czasu studiów, począwszy od roku 2027/2028 przejdą na nowy program studiów.