Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zespół ds. reformy studiów prawniczych

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego zarządzeniem z dnia 7 października 2019 r. powołał Zespół ds. reformy studiów prawniczych.  

 

Skład 

 1. dr hab. Barbara Iwańska, prof. UJ - przewodnicząca zespołu 

 1. prof. dr hab. Janina Błachut - członek zespołu 

 1. prof. dr hab. Andrzej Dziadzio - członek zespołu 

 1. dr Mikołaj Małecki - członek zespołu, sekretarz 

 1. Tomasz Biernacki - członek zespołu (przedstawiciel studentów) 

 1. Mateusz Kopaczyński - członek zespołu (przedstawiciel studentów) 

 1. Wojciech Bańczyk - członek zespołu (przedstawiciel doktorantów)

Zadania 

Zadaniem Zespołu jest przedstawienie propozycji reformy studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UJ, uwzględniając w szczególności: 

 • przygotowanie absolwentów prawa do wykonywania tradycyjnych zawodów prawniczych i zmieniające się tendencje na rynku usług prawniczych; 

 • przygotowanie absolwentów prawa do pracy w sektorze publicznym, zwłaszcza w organach i urzędach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej; 

 • standardy nauczania prawa w wiodących uczelniach na świecie; 

 • założenia dotyczące kierunków rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, zawarte we wniosku UJ w ramach programu “Inicjatywa Doskonałości - Uczelnie Badawcze”; 

 • wnioski płynące z raportu nt. jakości kształcenia na Wydziale. 

Zespół współpracuje z Wydziałową Komisją Programowo-Dydaktyczną i Komisją ds. Jakości Kształcenia, a także z interesariuszami zewnętrznymi, w szczególności samorządami prawniczymi. 

Harmonogram prac 

Etap #1: Absolwent 2030 – celem etapu jest określenie, jaką wiedzę, umiejętności i kompetencje powinien posiadać absolwent studiów prawniczych w 2030 r. 

Etap #2: Uniwersytet 2030 – celem etapu jest określenie priorytetowych obszarów badawczych uniwersytetu w 2030 r. oraz idei studiów prawniczych wpisujących się w trendy dydaktyczne i naukowe nowoczesnej uczelni 

Etap #3: Idee programowe 2030 – celem etapu jest opracowanie zbioru zasad i wytycznych, na których oparty powinien być program studiów w kontekście spójnej wizji Absolwenta 2030 oraz podstawowych idei kształtujących Uniwersytet 2030 

Etap #4: Fakty 2020 – celem etapu jest zebranie danych dotyczących funkcjonowania Wydziału i aktualnego programu studiów prawniczych 

Etap #5: SWOT 2020 – celem etapu jest analiza zgromadzonych danych i określenie słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń aktualnego programu studiów 

Etap #6: Modele studiów prawniczych – celem etapu jest określenie modelowych wizji programu studiów 

Etap #7: Model Prawo 2030 – celem etapu jest wybór i doprecyzowanie docelowego modelu studiów prawniczych na Wydziale  

Etap #8: Implementacja 2020-2025 – celem etapu jest opracowanie propozycji harmonogramu implementacji nowego modelu kształcenia Absolwenta 2030

Ankiety 

W związku z działaniami Zespołu przygotowującego założenia reformy studiów prawniczych z perspektywy Absolwenta 2030 roku, Zespół pragnie zapoznać się z opinią członków społeczności akademickiej na temat pożądanych zmian w programie kształcenia studentów i funkcjonowania Wydziału. W tym celu przygotowane zostały ankiety przeznaczone dla pracowników badawczo-dydaktycznych, pracowników administracyjnych oraz studentów i doktorantów.  

Tworząc ankiety, Zespół uwzględniał w szczególności uwarunkowania prawne działania Uniwersytetu oraz nowe możliwości finansowania aktywności badawczej i dydaktycznej, a także wyzwania stojące przed Wydziałem w związku ze zmianami cywilizacyjnymi i globalizacją.  

Wyniki ankiet zostaną poddane analizie i uwzględnione przez Zespół w pracach nad modelem kształcenia Absolwenta 2030 roku.

Raport 

Zespół przygotował i przedstawił raport oraz rekomendacje dotyczące reformy programu studiów prawniczych, przedyskutowane i przyjęte przez Radę Wydziału w 2022 r. Na bazie rekomendacji Zespołu zostały opracowane zmiany w opisie programu studiów prawniczych oraz nowa oferta przedmiotów specjalizacyjnych, pozytywnie zaopiniowana przez Radę Wydziału 13 marca 2023 r.

Kontakt 

Ewentualne pytania dotyczące prac Zespołu prosimy kierować na adres sekretarza: mikolaj.malecki@uj.edu.pl