Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Dla studentów

Web Content Display Web Content Display

Nowa edycja studiów - Wyzwania cywilizacyjne i nowe technologie odpowiadać będzie na nowe wyzwania przed jakim staje wymiar sprawiedliwości. Rewolucja cyfrowa i pojawienie się nowych technologii zmieniło społeczeństwa. Wymaga to dostosowania klasycznych instytucji prawa karnego do nowych wyzwań. Prawnik obecnie musi posiadać podstawą wiedzę na temat nowych technologii, w szczególnie w aspekcie tych dziedzin prawa, którymi zawodów się zajmuje. Nowe technologie tworzą nowe szansę, zwłaszcza w perspektywie sprawności i efektywności procesu karnego ale łączą się także z nowymi zagrożeniami. Okres stanu epidemii stał się swoistym polem doświadczalnym w tym zakresie. Nowa edycja studiów podyplomownych Prawa karnego materialnego i procesowego będzie kładła nacisk na tę właśnie tematykę. Obejmie ona (tu wylicz te tematy z programu.). Szczególna uwaga zostanie poświęcona nowym regulacjom inkorporującym nowe technologie w obszar prawa karnego.

Read More o

Studia podyplomowe Prawo medyczne i Bioetyka organizowane są na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Karnego, w ramach działającego w Katedrze Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego.
 

Read More o

Studia podyplomowe z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego organizowane są na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Karnego od kilku lat. Read More o

Podyplomowe Studia Prawa Pracy prowadzone są w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1974 r. Corocznie kończy je grupa ok. 100 słuchaczy. Kształcimy specjalistów działów spraw osobowych, zajmujących się w praktyce prawem pracy. Read More o

Podyplomowe Studia Administracji Publicznej trwają jeden rok (dwa semestry). Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie. Każdy student obowiązany jest do uzyskania zaliczenia z wszystkich przedmiotów objętych programem studiów. Read More o

Studia podyplomowe prawa dowodowego na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego organizowane we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych W Krakowie.

 

Read More o

Das deutschsprachige LL.M.-Programm „Polnisches Wirtschaftsrecht" vermittelt deutschen Juristen eine umfassende Einführung in die Rechtsordnung der Republik Polen und deren europäischen Zusammenhang. Read More o

Katedra Polityki Gospodarczej UJ ogłasza kolejny nabór na studia podyplomowe z Prawa zamówień publicznych w roku akademickim 2013/2014. Read More o

Program studiów zakłada aż 210 godzin zajęć, z czego 82 godzin warsztatów prowadzonych w małych grupach. Read More o

Celem kształcenia jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa własności intelektualnej. Read More o

Uniwersytet Jagielloński, we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza zapisy na dwusemestralne studia podyplomowe. Read More o

Studia adresowane są do osób, które chcą uzyskać lub ugruntować wiedzę z zakresu zamówień publicznych i nabyć praktyczne umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Read More o

Studia są prowadzone we współpracy m.in. z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Read More o

W ramach programu „Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym” uruchomione zostają dwa równoległe kursy: jeden dla prawników, drugi dla osób z innym wykształceniem niż prawnicze. 

Zajęcia odbywać się będą podczas dwunastu sobotnich zjazdów zakończonych egzaminem dyplomowym. Łączny czas trwania zajęć wyniesie 120 godzin. Każdy zjazd podzielony będzie na pięć jednostek dydaktycznych, spośród których każda powinna trwać 90 minut.

Pierwszy blok wykładów dotyczy prawa cywilnego współcześnie obowiązującego. Drugi blok wykładów służy ukazaniu ewolucji instytucji prawa umów oraz ich zestawieniu z regulacjami obowiązującymi w innych krajach. Cel drugiego bloku wykładów to lepsze zrozumienie przepisów obecnie obowiązujących. Prowadzone w ramach studiów ćwiczenia posłużą praktycznemu wykorzystaniu zdobytej wiedzy.

Read More o

Organizatorem studiów jest Katedra Prawa Cywilnego WPiA UJ, a ich kierownikiem prof. dr hab. Jerzy Pisuliński. Studia trwają cały rok akademicki, a zajęcia odbywają się w co drugą sobotę na żywo w Krakowie. Tematem wykładów i ćwiczeń są nieruchomości z punktu widzenia prawa prywatnego (np. pojęcie i ochrona nieruchomości, przeniesienie, obciążenie nieruchomości i oddawanie ich do korzystania) oraz publicznego (np. zagospodarowanie przestrzenne, ograniczenia prawnobudowlane i prawnośrodowiskowe, aspekty podatkowe). Szczególny nacisk położono na zagadnienia o największym znaczeniu praktycznym (np. reprywatyzacja, nowa ustawa deweloperska, prawo lokatorskie). Studia są adresowane nie tylko do prawników (notariuszy, adwokatów, radców prawnych, sędziów, komorników, doradców podatkowych, aplikantów), lecz ponadto do osób wykonujących inne zawody wymagające znajomości prawnej regulacji nieruchomości, np. agentów i pośredników nieruchomości, pracowników banków, pracowników ubezpieczycieli, urzędników, geodetów, pracowników branży deweloperskiej, tłumaczy, zarządców nieruchomości i pracowników podmiotów zarządzających nieruchomościami (np. wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych), rzeczoznawców i in. Zajęcia są prowadzone przez wykładowców UJ (oraz innych uniwersytetów, np. UŚ, UMCS i UWM), z których większość jest praktykującymi adwokatami, radcami prawnymi, sędziami lub notariuszami.

Read More o

Read More o

Zaawansowane studia podyplomowe dla prawników i specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych prowadzone we współpracy z OIRP w Krakowie.

 

Read More o

Zajęcia odbywać się będą podczas dwunastu sobotnich zjazdów zakończonych egzaminem dyplomowym. Łączny czas trwania zajęć wynosi 120 godzin. Każdy zjazd podzielony będzie na pięć jednostek dydaktycznych, spośród których każda powinna trwać 90 minut.

Podczas zjazdów uczestnicy mają możliwość zapoznania się z prawem bankowym rozumianym jako system regulujący działalność bankową w Polsce. W ramach zajęć omawiana jest terminologia, systematyka, pojęcia i instytucje prawa bankowego, a także orzecznictwo sądowe i podglądy wyrażane w literaturze, które mają znaczenie dla tej dziedziny prawa.

Prawo bankowe prywatne reguluje zobowiązaniowe, rzeczowe i korporacyjne stosunki prawne, o kwalifikowanej stronie podmiotowej. Prawo bankowe publiczne reguluje m.in. zasady tworzenia i działania banków, a także zasady sprawowania nadzoru bankowego i funkcjonowania Banku Centralnego. Objęcie studiami zarówno prawa bankowego prywatnego jak i prawa bankowego publicznego uzasadnia fakt, że pełne zrozumienie stosunków prawnych prawa prywatnego łączących banki z ich klientami, oraz stosunków prawnych łączących banki jest możliwe dzięki znajomości przepisów określających publicznoprawne ramy funkcjonowania banków.

Read More o

Studia podyplomowe z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego mają na celu przekazanie słuchaczom aktualnej, eksperckiej wiedzy z zakresu postępowań restrukturyzacyjnych oraz postępowania upadłościowego, wraz z elementami prawa handlowego, cywilnego, podatkowego i rachunkowości oraz ekonomii. Normatywnym tłem są przepisy prawa polskiego i unijnego, z uwzględnieniem dorobku orzecznictwa i doktryny.

 

Read More o

Nested Portlets Nested Portlets