Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko w projekcie badawczym OPUS - 23

Nazwa stanowiska: Doktorant-stypendysta

 

Wymagania:

- ukończone studia prawnicze (stopień magistra)

- praca magisterska i przygotowywana rozprawa doktorska dotyczą zagadnień z zakresu prawa cywilnego, w szczególności z obszaru – prawa rzeczowego i prawa nowoczesnych technologii (digital law)

- doświadczenie w kierowaniu lub realizacji projektów badawczych z zakresu prawa rzeczowego lub prawa nowoczesnych technologii

- publikacje naukowe z zakresu prawa rzeczowego lub prawa nowoczesnych technologii

- doświadczenie w prowadzeniu badań prawnoporównawczych 

- znajomość języka angielskiego na poziomie C1; preferowani będą kandydaci, którzy posługują się także innym językiem obcym (w sposób komunikatywny)

Kandydaci proszeni są o przesłanie  kopii (np. skanu) jednej, wybranej własnej publikacji, którą uważają za najważniejszą w dotychczasowym dorobku.

Dokumenty: do aplikacji należy dołączyć życiorys naukowy; kopię dyplomu magisterskiego; potwierdzenie statusu doktoranta; wykaz publikacji naukowych z podaniem tytułu, miejsca publikacji i numerów stron; informację o innych osiągnięciach naukowych, w szczególności w realizacji projektów naukowych; dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie C1 i dodatkowo potwierdzający znajomość innego języka (jeżeli kandydat takim językiem włada); krótki list rekomendacyjny od opiekuna naukowego/promotora; informację o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania tu).

Opis zadań: zbieranie i analiza materiałów (aktów prawnych, literatury, orzecznictwa) dotyczących różnych dóbr cyfrowych a także różnych rodzajów zabezpieczeń wierzytelności, w  szczególności na dobrach cyfrowych; odbycie stażu badawczego w zagranicznym ośrodku naukowym; konsultacje z naukowcami z innych krajowych lub zagranicznych ośrodków; uczestnictwo czynne  (z referatem) w krajowych i zagranicznych konferencjach i seminariach naukowych poświęconych zagadnieniom objętym tematyką projektu; przygotowanie materiałów na stronę internetową projektu; przygotowanie co najmniej jednej publikacji do zagranicznego czasopisma prawniczego.

 

Typ konkursu NCN: OPUS 23 – HS 5

Termin składania zgłoszeń: 26 marca 2023 23:59
Forma składania zgłoszeń: pocztą elektroniczną
Warunki zatrudnienia: Miesięczne stypendium naukowe w wysokości 1500 zł (zatrudnienie na okres do końca 2023 r. z możliwością przedłużenia)

Dodatkowe informacje:

Nazwa projektu: "Wirtualne zabezpieczenie kredytu? Zabezpieczenia na dobrach cyfrowych", 

kierownik projektu – prof. dr hab. Jerzy Pisuliński  (https://cywilne.law.uj.edu.pl/JPisulinski)

Opis projektu można znaleźć na stronie  – https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=556908

Dokumenty proszę przesyłać mailowo na adres kierownika projektu – jerzy.pisulinski@uj.edu.pl 
Po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydaci mogą zostać zaproszeni przez komisję na zdalną rozmowę kwalifikacyjną. O jej terminie zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.

Zasady rozstrzygania konkursu określa regulamin stanowiący załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r. https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf

Termin rozstrzygnięcia konkursu:  do 31 marca 2023.

 

Pliki do pobrania
doc
Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych