Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs dla pracowników WPiA UJ na dofinansowanie z Funduszu Wyjazdowego (III edycja)

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ ogłasza konkurs na dofinansowanie z Funduszu Wyjazdowego dla pracowników Wydziału Prawa i Administracji UJ w ramach programu strategicznego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w  Uniwersytecie Jagiellońskim, stanowiący uzupełnienie dotychczasowych ścieżek finansowania nauki na Wydziale. 

Wnioski w tej edycji konkursu będą przyjmowane w terminie od 17 października 2022 r. do 28 października 2022 r. 

Uwaga – dofinansowanie w tej edycji wymaga otrzymania akceptacji wniosku wyjazdowego w systemie PI do końca grudnia 2022. 
Finansowanie w tej edycji nie jest dostępne dla osób, które – pomimo upływu terminu – nie złożyły raportu z realizacji poprzednio dofinansowanego wyjazdu.

Pracownicy naszego Wydziału mogą ubiegać się o dofinansowanie wyjazdów, których cel łączy się z tematyką Priorytetowego Obszaru Badawczego FutureSoc, Digiworld, Heritage lub Anthropocene, w szczególności:  

 • wyjazdów konferencyjnych mających na celu czynny udział w międzynarodowych konferencjach o wysokiej randze naukowej;  

 • kwerend i innych wyjazdów badawczych;   

 • wyjazdów studyjnych. 

W czasie wyjazdu lub w ciągu 12 miesięcy od jego zakończenia, powinien powstać co najmniej jeden rezultat: 

 • złożenie tekstu – monografii (I lub II poziomu), rozdziału w monografii (II poziomu), artykułu w czasopiśmie (min. 100 punktów) albo book proposal (w wydawnictwie II poziomu); 

 • złożenie wniosku o grant badawczy finansowany przez instytucje zewnętrzne;  

 • zaprezentowanie wystąpienia lub przeprowadzenie warsztatu na międzynarodowej konferencji o wysokiej randze naukowej,  

 • udokumentowane podniesienie kompetencji badawczych lub transwersalnych wnioskodawcy poprzez udział w wyjeździe studyjnym. 

Oceniane będą przede wszystkim:  

 • związek wniosku z tematyką Priorytetowych Obszarów Badawczych,   

 • prestiż wybranego ośrodka lub wydarzenia w zakresie danej tematyki,   

 • wartość merytoryczna proponowanych działań i ich zgodność z celami i zasadami ID.UJ,  

 • prawdopodobieństwo osiągnięcia zakładanych rezultatów,   

 • racjonalność kosztorysu.

Wyniki zostaną ogłoszone do 7 listopada 2022 r.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej regulaminem i wzorem formularza. 

Przydatne linki:

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie do konkursu lub formularza konkursowego, prosimy o kontakt mailowy: iduj.wpia@uj.edu.pl