Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Programme in European Private Law for Postgraduates 2021/2022 – sprawozdanie z pierwszej sesji / report of the first seminar

English version below

Od 8 do 12 listopada 2021 r. Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münster gościł 27 doktorantów z uniwersytetów w Cambridge, Genui, Hamburgu, Katowicach, Mariborze, Münster, Leuven, Walencji, Wrocławiu, Krakowie i Zagrzebiu. Byli to uczestnicy międzynarodowego programu PEPP (Programme in European Private Law for Postgraduates), którzy zebrali się na pierwszej sesji w tym roku akademickim (2021/2022).

W programie PEPP uczestniczą doktoranci specjalizujący się w prawie prywatnym. Nasz wydział bierze w nim udział od roku akademickiego 2016/2017.

Koordynatorem programu ze strony UJ jest w tym roku akademickim dr M. Kućka (z Katedry Prawa Cywilnego UJ), a jego główną organizatorką jest od początku istnienia programu prof. dr. Bettina Heiderhoff (z Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münster).

Podczas sesji w Münster uczestnicy programu brali udział w wykładach i warsztatach z zakresu europejskiego prawa prywatnego i prawa nowych technologii.

W poniedziałek (8 listopada) rano uczestników przywitali: organizator programu PEPP, prof. dr Bettina Heiderhoff, dr Sebastian Lohsse oraz dr Anna Kirchhefer-Lauber (pracownicy z Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münster). Po przywitaniu oraz bliższym zapoznaniu uczestników z ideą programu PEPP, dr Sebastian Lohsse oraz dr Anna Kirchhefer-Lauber przeprowadzili warsztaty. W trakcie tych warsztatów, doktoranci prezentowali pokrótce swoje osoby oraz tematy swoich rozpraw doktorskich. Następnie zostały przeprowadzone debaty w zakresie różnorodnych tematów prawno-polityczno-gospodarczych, w trakcie których studenci dyskutowali między sobą, broniąc przydzielonych im tematów. Po południu prof. dr Nils Jansen przedstawił wykład na temat idei wspólnego europejskiego prawa cywilnego (The Idea of a Common European Private Law).

We wtorek (9 listopada) uczestnicy PEPP wzięli udział w wykładach prowadzonych przez dr Annę Kirchhefer-Lauber o prawnej podmiotowości oraz zdolności prawnej autonomicznych agentów w europejskim prawie prywatnym (Legal personhood, (Partial) Legal Capacity or nothing at all? Debating a Legal Status for Autonomous Agents in European Private Law) oraz prof. dra Karstena Thorna na temat problematyki sztucznych metod prokreacji w międzynarodowym prawie prywatnym (Artificial Methods of Procreation and Private International Law). Na koniec dnia doktoranci uczestniczyli w wykładzie przeprowadzonym przez prawników z kancelarii Cleary Gottlieb (z Kolonii), dr Katharine Apel oraz dra Romina Polley, na temat aspektów europejskiego prawa konkurencyjnego na tle kompleksowych i transgranicznych transakcji (European Competition Law Aspects of Complex Cross-Border Transactions).

W środę (10 listopada) doktoranci gościli w Instytucie Maxa Plancka dla prawa porównawczego oraz międzynarodowego prywatnego w Hamburgu (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, MPIPRIV, tzw. „Hamburg Day”). W trakcie wizyty uczestnicy programu zostali najpierw oprowadzeni bibliotece instytutu oraz zaznajomieni z ogólną ideą, zasadami aplikacji, jak i funkcjonowania Instytutu Maxa Plancka. Następnie doktoranci uczestniczyli w serii wykładów przeprowadzonych przez pracowników Instytutu: prof. dra Ralfa Michaelsa (dyrektora Instytutu) na temat transplantacji prawnej jako transferu technologii (Legal Transplants as a Technology Transfer); dra Mateusza Grochowskiego (pracownika Instytutu) o wyzwaniach gospodarki opartej na platformach internetowych (At the Boundaries of Private Law we Know. Legal Challenges of the Online Platforms Economy); prof. dra Floriana Fausta w zakresie wpływu dyrektyw Unii Europejskiej na krajowe prawo umów (The Influence of EU Directives on National Contract Law). Po zakończeniu wykładów uczestnicy programu udali się na zwiedzanie pięknego miasta Hamburg.  

Czwartek (11 listopada) rozpoczął się zajęciami poprowadzonymi przez prof. dra Sebastiana Lohsse, poświęconymi problematyce rozróżnienia braku konsensu stron umowy od błędu co do treści czynności prawnej. Stanowiły one jednocześnie warsztat poświęcony stosowaniu metody historycznej oraz prawnoporównawczej w badaniach naukowych („Consent and Mistake from Rome to Brussels”). Następnie, prof. dr Alexander Morell poprowadził zajęcia poświęcone badaniom w przedmiocie podatności zawodowych sędziów na uprzedzenia wpływające na ocenę stanu faktycznego rozpoznawanej sprawy („Do Judges Make Better Decisions than Lay People – and if so, why?”). Dzień został zakończony wykładem, który poprowadził prof. dr James Fowkes. Prowadzący przedstawił przykłady spraw sądowych z całego świata, w których osoby fizyczne lub organizacje pozarządowe występowały z powództwami cywilnoprawnymi przeciwko państwom z tytułu braku realizacji przez ich władze strategii z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu („Challenging State Climate Change Policy in Courts: A Comparative Global View”).

W piątek (12 listopada) uczestnicy programu wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników niemieckiego Ministerstwa Gospodarki i Energii. Pani Anne-Kathrin Richter przedstawiła zagadnienia związane z potencjalnymi metodami regulacji prawnych aspektów sztucznej inteligencji na poziomie Unii Europejskiej („How to Regulate AI in the EU? An EU Political Perspective on the EU Commission’s Proposal for an AI Regulation”). Ralf Kanitz (LL.M.) podzielił się natomiast swoimi doświadczeniami związanymi z występowaniem przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w charakterze pełnomocnika niemieckiego rządu. Przeprowadził też symulację rozprawy przed TSUE z udziałem uczestników zajęć w roli sędziów oraz pełnomocników stron („EU Case Law in Governmental Practice”). Ostatnie zajęcia w trakcie sesji na uniwersytecie w Münster poświęcone zostały oddziaływaniu prawa antymonopolowego Unii Europejskiej na funkcjonowanie stowarzyszeń organizujących rozgrywki sportowe („Current Points of Conflict Between EU Law and the Rules and Regulations of Sports Associations”). Poprowadził je dr Alexander Scheuch, który przeprowadził z doktorantami dyskusję na temat zgodności z traktatowymi swobodami działań mających na celu wyrównanie poziomu sportowego rozgrywek, analizując m.in. znane z koszykarskiej ligi NBA rozwiązania, takie jak draft lub salary cap.

Sponsorami pierwszej sesji PEPP z sektora prywatnego była kancelaria Cleary Gottlieb (z Kolonii).

W styczniu 2022 r. uczestnicy spotkają się na kolejnej, drugiej sesji programu, która odbędzie się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

 

Wojciech Dybka, Kamil Wielgus

Doktoranci SDNS UJ, uczestnicy PEPP edycji 2021/2022

 

English version

From November 8 to 12, 2021, the Westphalian Wilhelm University in Münster hosted 27 doctoral candidates from the partner Universities of Cambridge, Genoa, Hamburg, Katowice, Maribor, Münster, Leuven, Valencia, Wrocław, Kraków and Zagreb. Those young researchers were participants of the international PEPP program (Programme in European Private Law for Postgraduates), who gathered for the first scientific seminar of this academic year (2021/2022).

Our faculty has been participating in the Programme eversince 2016. Particularly one field of interest brings all of the so-called PEPP-ers together – private law.

The coordinator of the program on the part of the JU this academic year is Dr. M. Kućka (Department of Civil Law at the JU), and the main organizer and the founder of the PEPP Programme – Prof. Dr. Bettina Heiderhoff (from the Westphalian Wilhelm University in Münster).

During the scientific seminar in Münster, the program participants took part in lectures and workshops on European private law and the law of new technologies.

On Monday morning (8th of November), the participants were greeted by the PEPP organizer, Prof. Dr. Bettina Heiderhoff and Dr. Sebastian Lohsse and Dr. Anna Kirchhefer-Lauber (from the Westphalian Wilhelm University in Münster). During the initial part, the participants were introduced with the main idea of the PEPP Programme. Afterwards, Dr. Sebastian Lohsse and Dr. Anna Kirchhefer-Lauber conducted whorkshops, during which the doctoral candidates briefly introduced themself to each other and their dissertation topics. This was followed by debates on a variety of legal, political and economic topics, in which the students debated among themselves while defending their assigned topics. In the afternoon, Prof. Dr. Nils Jansen presented a lecture on The Idea of a Common European Private Law.

On Tuesday (9th of November), PEPP participants attended lectures given by Dr. Anna Kirchhefer-Lauber on „Legal personhood, (Partial) Legal Capacity or nothing at all? Debating a Legal Status for Autonomous Agents in European Private Law” and Prof. Dr. Karsten Thorn on „Artificial Methods of Procreation and Private International Law”. At the end of the day the students attended a lecture given by Dr. Katharine Apel and Dr. Romina Polley from Cleary Gottlieb law firm (from Cologne) on „European Competition Law Aspects of Complex Cross-Border Transactions”.

On Wednesday (10th of November), the doctoral candidates visited the Max Planck Institute for Comparative and International Private Law (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg, so-called "Hamburg Day"). During the visit, the PEPP-ers were first given a tour of the institute's library and were introduced to the general idea, application principles, and functioning of the Max Planck Institute. Afterwards, the students attended a series of lectures given by the Institute's staff: Prof. Dr. Ralf Michaels (Director of the Institute) on „Legal Transplants as a Technology Transfer”; Dr. Mateusz Grochowski (staff member of the Institute) on „At the Boundaries of Private Law we Know. Legal Challenges of the Online Platforms Economy”; Prof. Dr. Florian Faust on the Influence of EU Directives on National Contract Law. After the lectures the participants went on a sightseeing tour of the beautiful city of Hamburg.  

Thursday (11th of November) began with a lecture conducted by Prof. Sebastian Lohsse on the distinction between lack of consent of the parties to the contract and error as to the content of a juridical act. It was also a workshop on the application of historical and comparative law methods in scientific research (“Consent and Mistake from Rome to Brussels"). Afterwards, Prof. Dr. Alexander Morell gave a lecture concerned on research on the susceptibility of professional judges to cognitive biases affecting the assessment of the facts of the case (“Do Judges Make Better Decisions than Lay People - and if so, why?”). The day ended with a lecture by Prof. Dr. James Fowkes. The lecturer presented examples of case law from around the world in which individuals or NGOs brought lawsuits against states to civil courts for failing to implement climate change policies (“Challenging State Climate Change Policy in Courts: A Comparative Global View”).

On Friday (12th of November) the participants of the programme took part in classes conducted by employees of the German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. Ms Anne-Kathrin Richter presented issues related to potential methods of regulating legal aspects of artificial intelligence at the European Union level (“How to Regulate AI in the EU? An EU Political Perspective on the EU Commission's Proposal for an AI Regulation”). Ralf Kanitz (LL.M.) shared his own experience related to acting before the Court of Justice of the European Union as a representative of the German government. He also conducted a simulation of a hearing in front of the CJEU with the participants of the class as judges and attorneys of the parties (“EU Case Law in Governmental Practice”). The final lecture at the University of Münster was devoted to the impact of EU antitrust law on the operation of sports associations (“Current Points of Conflict Between EU Law and the Rules and Regulations of Sports Associations”). It was given by Dr. Alexander Scheuch, who led a discussion with PEPP participants on the compatibility of measures aimed at equalizing the level of sport competition with the EU treaty freedoms, analyzing inter alia solutions applied in the NBA league, such as the draft or salary cap.

The private sector sponsors of the first session of the PEPP program were the law firm Cleary Gottlieb (from Cologne).

In January 2022, the participants are going to meet for the next, second session of the program, which will be held at the University of Silesia in Katowice.

 

Wojciech Dybka, Kamil Wielgus

PhD candidates of SDNS UJ, participants of PEPP edition 2021/2022