Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Z ogromnym żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci Pani prof. dr hab. Elżbiety Traple (1947 – 2021) emerytowanej profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zdjęcie Pani prof. dr hab. Elżbiety Traple

Pani prof. Elżbieta Traple po ukończeniu studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego związała swoją działalność naukową z Instytutem Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ, w którym przygotowała rozprawę doktorską „Dzieło zależne jako przedmiot prawa autorskiego”. Od 1979 r. aż do przejścia na emeryturę pracowała w Katedrze Prawa Cywilnego. W 1991 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie monografii „Ustawowe konstrukcje w zakresie majątkowych praw autorskich i obrotu nimi w dobie kryzysu prawa autorskiego”, zaś w 2011 r. otrzymała tytuł profesora na podstawie oceny dorobku naukowego i monografii „Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim”. W swojej działalności naukowej Pani Profesor zajmowała się – prócz prawa autorskiego – także prawem własności przemysłowej, prawem cywilnym, prawem farmaceutycznym, prawem konsumenckim. Była współautorką wielokrotnie wznawianych publikacji: komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Systemu prawa autorskiego oraz Systemu prawa własności przemysłowej. 

Pani Profesor łączyła pracę naukową i dydaktyczną  z praktyką adwokacką jako współzałożyciel i partner w Kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy. Była wieloletnim prezesem Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz arbitrem Komisji Prawa Autorskiego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczestniczyła w pracach ustawodawczych jako ekspert Sejmu i Senatu oraz jako ekspert Komisji Europejskiej w pracach nad harmonizacją prawa autorskiego. Była aktywnym członkiem samorządu adwokackiego, prowadząc m.in. szkolenia dla aplikantów adwokackich i biorąc udział w pracach komisji legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej. 

Pani Profesor była członkiem Deutsches Anwaltsinstitut w Bochum oraz Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

W osobie Pani Profesor utraciliśmy wspaniałego człowieka, uznanego naukowca i eksperta, niezmiernie oddanego członka wspólnoty akademickiej, serdecznego i życzliwego dla swoich współpracowników i studentów.

 

Rodzinie i bliskim Pani Profesor wyrazy głębokiego współczucia składają
Dziekan, Rada Wydziału 
oraz cała Społeczność Akademicka Wydziału Prawa i Administracji UJ