Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KONKURS O STYPENDIA NAUKOWE Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO IM. PAWŁA ZALESKIEGO

Fundusz Stypendialny im. Pawła Zaleskiego powstał i utrzymuje się ze środków przekazywanych przez Panią Janinę Zaleską-Ryng w celu wspierania inicjatyw stypendialnych związanych z programami naukowymi prowadzonymi przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, która w ten sposób pragnie uczynić zadość pragnieniu Pana Pawła Zaleskiego ułatwienia rozwoju naukowego uzdolnionym polskim studentom. Celem Funduszu jest wspieranie wyróżniających się wynikami w nauce lub osiągnięciami naukowymi studentów i doktorantów studiów stacjonarnych pochodzących ze środowisk o utrudnionym dostępie do finansowania potrzeb edukacyjnych.

O stypendia naukowe z Funduszu Stypendialnego im. Pawła Zaleskiego mogą ubiegać się (i) studenci studiów stacjonarnych wyróżniający się wynikami w studiach lub osiągnięciami naukowymi z dziedziny nauk prawnych, którzy ukończyli co najmniej I rok studiów i których średnia ocen za rok akademicki poprzedzający rok, którego dotyczy wniosek wynosi co najmniej 4,5 (w skali ocen 5,0) oraz (ii) studenci stacjonarnych studiów doktoranckich z otwartym przewodem doktorskim wyróżniający się osiągnięciami w nauce lub pracy naukowej z dziedziny nauk prawnych.

Dokumenty

Komplet dokumentów kandydata aplikującego o stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Pawła Zaleskiego powinien zawierać:

(i) podanie o przyznanie stypendium, zawierające w szczególności:
- dane adresowe (adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres mailowy) i numer rachunku bankowego oraz
- życiorys,
(ii) list motywacyjny, który powinien uzasadniać utrudniony dostęp do finansowania potrzeb edukacyjnych;
(iii) zaświadczenie o średniej ocen ze studiów lub studiów doktoranckich wystawione przez Dziekanat WPiA UJ;
(iv) konspekt przygotowywanej rozprawy doktorskiej i ewentualnie gotowy jej fragment (dotyczy wyłącznie studentów studiów doktoranckich);
(v) dokumenty potwierdzające sytuację materialną kandydata oraz osób, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, w tym w szczególności: zaświadczenie o wysokości dochodów wydane przez właściwy urząd skarbowy, zaświadczenie właściwego urzędu gminy o wysokości podatku rolnego, a w razie pobierania świadczeń z tytułu pomocy materialnej – zaświadczenie właściwej jednostki wypłacającej te świadczenia o wysokości udzielonej pomocy materialnej za rok poprzedzający złożenie podania.
(vi) informację o dotychczasowym dorobku naukowym, w tym wykaz publikacji;
(vii) informację o udziale w konferencji lub seminarium naukowym oraz o wygłoszonych referatach (jeżeli nie były publikowane),
(viii) potwierdzenie udziału w projektach badawczych,
(ix) w przypadku studentów piątego roku oraz studentów stacjonarnych studiów doktoranckich, pisemną opinię opiekuna naukowego;
(x) przygotowane przez wnioskodawcę krótkie przedstawienie jego osoby w języku angielskim, obejmujące informacje zawarte w pkt. i), ii), iii), vi), vii), viii).

Oświadczenia

Wraz z podaniem o przyznanie stypendium kandydaci składają również następujące oświadczenia:
(i) zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z przyznaniem i wypłatą stypendium oraz na ich publikację w razie przyznania stypendium;
(ii) zobowiązanie do przedstawienia Radzie Funduszu pisemnego sprawozdania o postępach w nauce lub pracy nad rozprawą doktorską oraz innych osiągnięciach naukowych w czasie pobierania stypendium wraz ze streszczeniem w języku angielskim;
(iii) zobowiązanie do zwrotu otrzymanej kwoty stypendium w razie, gdy podanie o przyznanie stypendium lub dołączone do wniosku dokumenty okażą się nieprawdziwe.

Termin

Podanie wraz z ww. dokumentami należy składać do dnia 15 listopada 2019 r. do godziny 14:00 w pok. 310 w Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2, osobą przyjmującą wnioski jest Pan Stanisław Regiec. Rozstrzygająca jest data złożenia dokumentów.

Dodatkowe informacje

Stypendia będą wypłacane przez okres 10 miesięcy roku akademickiego 2019/2020, decyzję o wysokości i ilości przyznanych stypendiów Rada Funduszu podejmie po ocenie wniosków. Wysokość stypendium wynosi 300 zł -1000 zł miesięcznie.

Stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Pawła Zaleskiego może być przyznane jednorazowo, stypendyści z lat ubiegłych, nie mogą ubiegać się ponownie o to stypendium (§ 5 ust. 2 Regulaminu).

Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Pawła Zaleskiego jest dostępny na stronie internetowej WPiA UJ w zakładce studenci/doktoranci – pomoc materialna.

W imieniu Rady Funduszu Stypendialnego im. Pawła Zaleskiego

Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
Dr hab. Piotr Szwedo
Dr Michał Kućka