Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja do Sekcji Praw Człowieka na rok akademicki 2019/2020

Sekcja Praw Człowieka Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza nabór studentów na rok akademicki 2019/2020.

Sekcja Praw Człowieka SPP UJ świadczy bezpłatną pomoc prawną osobom, których prawa zostały naruszone, cudzoziemcom, oraz osobom planującym złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu. Działalność Sekcji obejmuje polskie i międzynarodowego prawo uchodźcze, polskie prawo o cudzoziemcach (w tym legalizację pobytu i zatrudnienia), prawo i postępowanie administracyjne oraz zagadnienia związane z ochroną praw człowieka.

Studenci Sekcji uczestniczą w wyjazdach do ośrodków dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, ośrodków strzeżonych, jak i aresztów dla cudzoziemców, działają jako pełnomocnicy w postępowaniach administracyjnych oraz jako kuratorzy w postępowaniach sądowych. Praca w Sekcji obejmuje udział w cotygodniowym seminarium, dyżury odbywane w siedzibie Poradni, sporządzanie pism procesowych i stanowisk prawnych oraz uczestnictwo w organizowanym przez Sekcję kursie prawniczego języka rosyjskiego.

W Sekcji uczestniczyć mogą studenci III – V roku studiów prawniczych. Wymagana jest znajomość języka angielskiego, dodatkowym atutem będzie znajomość języka rosyjskiego lub innego języka obcego.

Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej jest nadesłanie e-mailem do dnia 26 września 2019 r.:

  • CV (bez listu motywacyjnego),
  • wniosku o przyjęcie do Sekcji Praw Człowieka,
  • podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru,

na adres e-mail: spcz@uj.edu.pl

Do dnia 27 września br. studenci otrzymają informację z dokładną datą, godziną i miejscem rozmowy rekrutacyjnej.

Rozmowy rekrutacyjne odbędą się w dniach 28-29 września br.

Osoby przyjęte do Sekcji będą uczestniczyć w obowiązkowym szkoleniu w dniu 30 września b.r., zaś objęcie obowiązków w Poradni nastąpi od dnia 1 października b.r.

Zaleca się Studentom przyjętym do Sekcji przystąpienie do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach oferty przedstawionej przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, obejmującego rok akademicki, w którym będą wykonywali obowiązki studenta Poradni.

Serdecznie zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.

Plakat