Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na wyjazd w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Koordynator:

mgr Małgorzata Wokal

Miejsce składania dokumentów:

ul. Bracka 12, pok. 205, codziennie w godz. 10.00-14.00

Harmonogram Rekrutacji:

 1. 01.01. - 21.01.2020 - Czas trwania I Rekrutacji, składanie wniosków przez USOSweb i dodatkowych dokumentów

 2. 27-31.01.2020 - Kwalifikacja i przyznanie uczelni w systemie USOSweb

 3. 11-17.02.2020 - Odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki

 4. 18-25.02.2020 - Ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w USOSweb, przesłanie protokołu do DOSZ –

W programie Erasmus+ mogą brać udział studenci wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale oraz studenci studiów doktoranckich. Składanie wniosków odbywać się będzie za pośrednictwem systemu USOSweb. Dodatkowe dokumenty składać należy w pok. 205, ul. Bracka 12 (codziennie w godz. 10.00-14.00).

Ścieżka rekrutacji:

 1. W systemie USOSweb należy wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy, który zawiera:

  1. wybór uczelni, do której chce wyjechać Student (obowiązkowo należy wskazać jedną uczelnię, a maksymalnie trzy). Lista uczelni dostępna jest w systemie USOSweb w zakładce Wymiana studencka – oferty wyjazdów;

  2. informację o znajomości języków obcych (macierzysty język danego kraju, j. angielski lub inny język obcy zgodnie z informacją podaną przez uczelnię partnerską);

  3. życiorys w języku polskim;

  4. list motywacyjny w języku polskim;

  5. informację o stażach zagranicznych;

  6. informację o innych doświadczeniach, w szczególności działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich i samorządzie studenckim; uczestnictwo z zajęciach szkół praw obcych.

 2. Dodatkowe dokumenty, które złożyć należy w pok. 205, ul. Bracka 12 (w godz. 10.00-14.00):

  1. potwierdzenie znajomości języka obcego (zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe, matura. W przypadku certyfikatów akceptowane są kopie, oryginały do wglądu;

  2. zaświadczenie o średniej ważonej ocen (łączna średnia za wszystkie lata) wystawione przez sekretariat oraz informacja o ewentualnym warunku;

  3. zaświadczenie potwierdzające działalność w kołach naukowych, organizacjach studenckich lub samorządzie studenckim wystawione przez uprawnioną osobę.

 3. Studenci studiów doktoranckich składają ponadto:

  1. opinię opiekuna naukowego (promotora) o doktorancie, wskazującą na związek między prowadzonymi badaniami a wyjazdem na wybraną przez doktoranta uczelnię;

  2. program badań, które mają być realizowane na uczelni zagranicznej;

  3. potwierdzenie ewentualnego udziału w konferencjach naukowych (tylko z referatem) oraz listę publikacji w trakcie studiów doktoranckich.

Uczelnie partnerskie, na które można składać wnioski

Wykaz uczelni partnerskich dostępny jest w systemie USOSweb w zakładce Wymiana studencka – oferty wyjazdów.

Uwaga! Uczelnie z krajów romańskich (m.in. z Francji, Włoch, Hiszpanii) mają ograniczoną ofertę zajęć w języku angielskim lub nawet w ogóle nie prowadzą zajęć w tym języku. Aktualna ofertę dydaktyczną należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni z tych krajów.

Zasady rozpatrywania wniosków

 1. Wnioski będą rozpatrywane przez Wydziałową Komisję ds. Programu Erasmus (zwaną dalej Komisją Wydziałową), powołaną zarządzeniem dziekana, której przewodniczy prodziekan ds. współpracy międzynarodowej. W skład komisji wchodzą pracownicy naukowi (trzy osoby), przedstawiciele samorządu studentów (2 osoby) i samorządu doktorantów (1 osoba). Sekretarzem Komisji jest pani Małgorzata Wokal – wydziałowy koordynator programu Erasmus+ na WPiA UJ.

 2. Kandydat zostaje zakwalifikowany na wyjazd do określonej uczelni zgodnie z preferencjami określonymi we wniosku/liście motywacyjnym. Jeżeli kandydat nie zostanie zakwalifikowany na wskazaną przez siebie uczelnię, Komisja Wydziałowa może zaproponować wyjazd na inną uczelnię, jeżeli kandydat zna na odpowiednim poziomie język, w którym prowadzone są zajęcia na tej uczelni. Kandydat obowiązany jest udzielić odpowiedzi, czy przyjmuje propozycję Komisji Wydziałowej, w terminie 2 dni od jej otrzymania.

 3. W razie większej liczby kandydatów na daną uczelnię partnerską niż liczba posiadanych miejsc podstawą zakwalifikowania na wyjazd będzie miejsce na liście rankingowej. Ranking kandydatów na daną uczelnię ustalany jest na podstawie następujących kryteriów: wyniki w nauce (maksymalnie 20 pkt, licząc od średniej co najmniej 4,00, tj. za średnią poniżej 4,00 kandydat otrzymuje 0 pkt, za średnią 4,00 – 4,04 - 1 punkt, za średnią 4,05 – 4,09 - 2 punkty, za średnią 4,10 – 4,14 – 3 punkty itd.), znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia (za znajomość na poziomie B 1 i niżej – 0 pkt, za znajomość na poziomie B 2 – 5 punktów, za znajomość na poziomie C 1 – 10 punktów, za znajomość na poziomie C 2 – 15 punktów; za znajomość drugiego języka na poziomie co najmniej B 1 lub wyższym, jeżeli jest to także język wykładowy na danej uczelni – dodatkowo 5 punktów), ukończona szkoła prawa obcego (5 punktów - jeżeli kandydat planuje wyjazd do danego kraju, np. w razie wyjazdu do uczelni francuskiej ukończenie Szkoły Prawa Francuskiego, 2 punkty - w przypadku ukończenia innej szkoły, np. Szkoły Prawa Francuskiego w razie wyjazdu na uczelnię hiszpańską, niezależnie od liczby ukończonych szkół), aktywność w działalności organizacji studenckich i studenckich kół naukowych, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem (5 punktów). W razie uzyskania przez dwóch kandydatów tej samej liczby punktów Komisja Wydziałowa kwalifikuje na wyjazd kandydata, który wskazał daną uczelnię jako pierwszą, a gdyby rozstrzygnięcie na tej podstawie nie było możliwe – kandydata o lepszej znajomości języka lub kandydata, który składa wniosek po raz pierwszy.

 4. Jeżeli uczelnia partnerska wymaga znajomości języka, w którym prowadzone są zajęcia, na odpowiednim poziomie (z reguły co najmniej na poziomie B1), kandydat nie może zostać zakwalifikowany na wyjazd do tej uczelni, jeżeli nie zna języka na tym poziomie.

 5. Komisja Wydziałowa może odmówić zakwalifikowania kandydata na wyjazd do uczelni partnerskiej, jeżeli uzna, że nie czyni on dostatecznych postępów w nauce.

 6. Kandydat może wystąpić do Komisji Wydziałowej o ponowne rozpatrzenie jego wniosku w terminie 3 dni od otrzymania informacji o wstępnych wynikach.

 7. Studenci trzeciego roku studiów administracyjnych I stopnia ubiegający się o wyjazd w przyszłym roku będą wpisywani na listę rezerwową. Wyjazd tych osób będzie zależał od przyjęcia ich na studia administracyjne II stopnia na WPiA UJ w roku akademickim 2020/2021 oraz posiadanych wolnych miejsc.

 8. Po rozpatrzeniu wniosków, o których mowa w punkcie 6), Komisja Wydziałowa w systemie USOSweb przyznaje studentom miejsca w uczelniach partnerskich.

 9. Po otrzymaniu informacji o kwalifikacji na wyjazd w ramach programu Erasmus+, o której mowa w punkcie 8), zmiana uczelni, na którą kandydat został zakwalifikowany, możliwa jest na podstawie decyzji prodziekana ds. współpracy międzynarodowej w miarę wolnych miejsc. Zmiana jest możliwa, jeżeli kandydat zna język, w którym prowadzone są zajęcia na tej innej uczelni, na wymaganym poziomie.

Skład komisji kwalifikacyjnej:

 1. Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej - prof. dr hab. Bartosz Brożek,

 2. Prodziekan ds. studiów prawniczych - dr hab. Barbara Iwańska,

 3. Wydziałowy koordynator programu Erasmus+ - mgr Małgorzata Wokal