Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmiany w dydaktyce WPiA UJ

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian, które będę wchodziły od roku akademickiego 2019/2020.

A. Nowe formy kształcenia

Od 2019/2020 Wydział wprowadza tzw. „nowe formy kształcenia” oraz precyzuje definicje dotychczasowych i nowych form kształcenia w celu określenie różnic pomiędzy przedmiotami oferowanymi na naszym Wydziale. Nowe formy kształcenia jak: konwersatorium, szkolenie czy projekt są powszechnie stosowanymi formami kształcenia, ale nie zawsze są obecne na polskich wydziałach prawa i administracji. Wśród absolutnych nowości jest wprowadzenie zajęć wykorzystujących e-podręczniki – czyli narzędzia edukacji na odległość. 

a. wykład klasyczny – forma kształcenia polegająca na prezentowaniu treści przez prowadzącego przedmiot w bezpośrednim kontakcie ze studentem; 

b. wykład online – forma kształcenia polegająca na prezentowaniu treści przez prowadzącego przedmiot z wykorzystaniem platformy internetowej przystosowanej do kształcenia studenta na odległość, w szczególności z wykorzystaniem e-podręcznika; 

c. wykład hybrydowy – forma kształcenia polegająca na prezentowaniu treści przez prowadzącego przedmiot częściowo w formie wykładu klasycznego oraz częściowo w formie wykładu online; 

d. seminarium – forma kształcenia polegająca na pracy prowadzącego przedmiot ze studentem w celu przygotowania studenta do napisania pracy dyplomowej; 

e. warsztat – forma kształcenia polegająca na kształtowaniu głównie praktycznych umiejętności i kompetencji, w szczególności w zakresie sporządzaniu pism lub formułowania wypowiedzi ustnych; 

f. ćwiczenia – pomocnicza względem wykładu forma kształcenia polegająca na przygotowaniu studenta do zdania egzaminu w określonej formie; 

g. proseminarium – forma kształcenia polegająca na przygotowaniu studenta do udziału w seminarium; 

h. konwersatorium – forma kształcenia polegająca w szczególności na dyskusji lub debacie prowadzącego przedmiot i studentów; 

i. szkolenie – forma kształcenia polegająca na rozwijaniu kompetencji miękkich i społecznych oraz umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi pracy studenta lub absolwenta; 

j. projekt – forma kształcenia polegająca na pracy studentów w grupie w celu wykonania określonego zadania pod kierunkiem prowadzącego przedmiot; 

k. lektorat prawniczy – forma kształcenia rozwijająca znajomość specjalistycznego języka prawniczego (obcego); 

B. Nowe źródło informacji o sylabusach

Uniwersytet Jagielloński wprowadził w tym roku nowy portal, na którym dostępne są sylabusy wszystkich przedmiotów oferowanych na Wydziale.  Portal dostępny jest na stronie sylabus.uj.edu.pl  

C. Zajęcia łączone dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych

Począwszy od roku akademickiego 2019/2020 na przedmioty oferowane dla studentów stacjonarnych nie będą mogli rejestrować się studenci studiujący w trybie niestacjonarnym. Powyższa zmiana została wymuszona przez nową ustawę - tzw. Konstytucję dla Nauki (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. 2018 poz. 1668). Dlatego od połowy zeszłego roku trwały prace nad rozwiązaniami minimalizującymi negatywne skutki tej regulacji. Będę temu służyły następujące zmiany w dydaktyce WPiA UJ:  

  1. Wydział od kolejnego roku będzie intensywnie rozszerzał  ofertę dydaktyczną na studiach niestacjonarnych o nowe przedmioty specjalizacyjne. Pierwszym efektem jest powiększenie katalogu studiów niestacjonarnych o 11 przedmiotów specjalizacyjnych  i 1 podstawowy. Rozszerzona zostanie również lista oferowanych seminariów magisterskich. Zainteresowani studenci studiów niestacjonarnych nadal będą mieli możliwość zaliczania szkół prawa obcego oraz doskonalenia umiejętności stosowania prawa w ramach Studenckiej Poradni Prawnej. 
  1. Wprowadzenie cykliczności przedmiotów specjalizacyjnych.  

  • Niektóre przedmioty będą oferowane w tzw. maxi-cyklu. Oznacza to, że przedmiot realizowany będzie co drugi lub co trzeci rok akademicki albo na przemian - w danym roku akademickim na studiach stacjonarnych, a w kolejnym na studiach niestacjonarnych. Wydział planuje objąć cyklicznością maksymalnie wiele przedmiotów specjalizacyjnych. Jest to tak zwany maxi-cykl. 

  • Niektóre przedmioty będą oferowane w tzw. mini-cyklach, czyli dany przedmiot wystąpi kilka razy w ciągu roku akademickiego w celu umożliwienia zaliczenia go przez większą grupę studentów. 

  1. Od 2019 roku Wydział wprowadził możliwość „blokowania” zajęć, czyli realizacji niektórych przedmiotów w kilka tygodni z możliwością ich zaliczenia poza sesją. Dotyczy to zwłaszcza przedmiotów specjalizacyjnych.  

  1. Wśród nowych form kształcenia pojawią się wykłady online oraz hybrydowe (zob. wyżej), które umożliwią realizację przedmiotów w formie nauczania zdalnego na nowej platformie e-learningowej Wydziału. Pozwoli to poszerzyć przedmioty o zajęcia dostępne całą dobę przez cały tydzień, w większości przypadków, na życzenie studentów.  

  1. Dla zainteresowanych studentów studiów niestacjonarnych będą, w miarę możliwości, organizowane zajęcia ćwiczeniowe w tygodniu. Pozwoli to lepiej rozłożyć kalendarz zajęć w sobotę i w niedzielę. 

D. Szczegółowe informacje dotycząca dydaktyki na WPIA

Do połowy lipca Wydział uruchomi specjalną podstronę, na której znajdą się wszystkie dokumenty i poradniki dotyczące dydaktyki na WPIA, w tym organizacji i sposobu realizacji programu studiów na poszczególnych kierunkach.