Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia podyplomowe "Legislacja w administracji publicznej"

Rekrutacja od 02.09.2024 do 23.09.2024 – więcej informacji na stronie studiów podyplomowych

Studia podyplomowe Legislacja w administracji publicznej adresowane są do osób pracujących lub zamierzających pracować w administracji publicznej, rządowej lub samorządowej albo w jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej (system oświaty, kultura, służba zdrowia, pomoc społeczna, gospodarka komunalna itp.), a także w organach kontroli i nadzoru oraz obsłudze prawnej tych podmiotów, w których potrzebna jest wiedza i umiejętności praktyczne dotyczące zasad tworzenia przepisów prawnych, a także wiedza teoretyczna dotycząca systemu źródeł prawa administracyjnego, relacji źródeł krajowych do prawa unijnego i standardów prawidłowej legislacji administracyjnej w demokratycznym państwie prawnym oraz zasad techniki prawodawczej, w tym technik negocjacyjnych, lobbingu i partycypacji społecznej.

Studia podyplomowe są także adresowane do adwokatów i radców prawnych z uwagi na możliwości pogłębienia praktycznej wiedzy przydatnej w zakresie tworzenia projektów aktów prawnych i prawa wewnętrznego a także oceny legalności prawa tworzonego przez organy administracji publicznej i wynikających stąd zagrożeń dla stosowania prawa. Stopień dużej komunikatywności i otwartości studiów na problemy społeczne może zachęcić do udziału w nich dziennikarzy i publicystów zajmujących się problematyką prawną.

Studia podjąć mogą osoby posiadające co najmniej dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia i posiadające tytuł licencjata.

Studia oferują uczestnikom pogłębioną wiedzę teoretyczną i szkolenie praktyczne dotyczące tworzenia aktów normatywnych każdego szczebla, a także sporządzania opinii, uzgodnień i innych form udziału w procesie legislacyjnym. Studia nastawione są na indywidualny kontakt z uczestnikami i ich aktywny udział w zajęciach w celu przekazania umiejętności i kompetencji tworzenia zgodnych z prawem regulacji prawnych, zarówno powszechnie obowiązujących jak i wewnętrznych, należycie realizujących upoważnienia prawotwórcze, prawidłowych z punktu widzenia merytorycznego i formalnego, precyzyjnych, zrozumiałych i przejrzystych pod względem językowym. Zajęcia są nastawione na naukę pisania przepisów i przekazanie praktycznych umiejętności prawidłowego prowadzenia procesu legislacyjnego.

Uczestnicy mają możliwość omawiania problemów z praktyki z wykładowcami, będącymi uniwersyteckimi pracownikami naukowymi i jednocześnie praktykami: sędziami sądów administracyjnych, urzędnikami organów administracyjnych zajmujących się stanowieniem prawa, organów nadzoru i kontroli, prokuratorami. Nasi wykładowcy są gotowi do pomocy, udzielania odpowiedzi na wszelkie pytania i podpowiadania najlepszych rozwiązań.

Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje stanowić będą profesjonalne przygotowanie do pracy urzędników i prawników w organach administracji publicznej rządowej i samorządowej oraz w jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, a także w organach kontroli i nadzoru.

Absolwenci studiów podyplomowych "Legislacja w administracji publicznej" nabędą wiedzę teoretyczną dotyczącą multicentrycznego systemu źródeł prawa administracyjnego i standardów prawidłowej legislacji administracyjnej w demokratycznym państwie prawnym, a także umiejętności praktyczne dotyczące tworzenia przepisów prawnych. Nabyte w trakcie studiów umiejętności i kompetencje obejmą umiejętność tworzenia zgodnych z prawem regulacji prawnych, zarówno powszechnie obowiązujących jak i wewnętrznych, należycie realizujących upoważnienia prawotwórcze, prawidłowych z punktu widzenia merytorycznego i formalnego, precyzyjnych, zrozumiałych i przejrzystych pod względem językowym.

Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje stanowią profesjonalne przygotowanie do pracy urzędników i prawników w organach administracji publicznej rządowej i samorządowej oraz w jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej (system oświaty, służba zdrowia, pomoc społeczna, gospodarka komunalna itp.), a także w organach kontroli i nadzoru.