Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Składanie wniosków o stypendia o charakterze socjalnym na rok akademicki 2018/2019

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UJ do dnia 30 września 2018 r. mogą składać wnioski o:

stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki

(zwiększenie stypendium przysługuje tylko studentom studiów stacjonarnych, jeśli codzienny dojazd na uczelnię ze stałego miejsca zamieszkania uniemożliwiałoby lub utrudniałoby studiowanie, w tym wypadku należy złożyć oświadczenie.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w wersji wydrukowanej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej na stronie www.usosweb.uj.edu.pl w zakładce Dla Wszystkich/Wnioski.

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie stypendium socjalnego niezbędne jest zatwierdzenie „Oświadczenia o dochodach na rok akademicki 2018/2019” w rodzinie studenta, gdzie rokiem bazowym jest rok 2017. Wykaz wymaganej dokumentacji do oświadczenia o dochodach znajduje się w zał. nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej.

Zasady ustalania dochodu w rodzinie studenta znajdują się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Każdy student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalne zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentacji dochodu rodziny, w szczególności:

  1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta oraz studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t.Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) za rok 2017
  2. Zaświadczenia z właściwego organu emerytalno-rentowego członków rodziny studenta i studenta zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2017 (dotyczy osób wykazujących dochód w roku 2017);
  3. Oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta i studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku 2017;
  4. Inne dokumenty – w zależności od sytuacji rodzinnej i materialnej rodziny studenta – wykaz dokumentacji znajduje się w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 roku.

Wydruki wniosku oraz oświadczenia o dochodach wraz z dokumentacją dochodu rodziny należy złożyć w sekretariacie ds. pomocy materialnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ, lub wysłać pocztą na adres - ul. Olszewskiego 2 pok. 310; 31-007 Kraków (w tym wypadku proszę śledzić zmiany statusu wniosku na UsosWebie, gdzie będzie zamieszczona informacja o ewentualnych brakach w dokumentacji).

stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

przysługuje studentom, którzy posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (w przypadku, gdy dane z orzeczenia nie zostały wprowadzone do systemu USOS proszę o kontakt z Działem Osób Niepełnosprawnych UJ)

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych należy dostarczyć do sekretariatu ds. pomocy materialnej w formie papierowej bez dodatkowej dokumentacji.

zapomogi losowej

wniosek można składać przez cały rok, w terminie do 3 miesięcy od daty zdarzenia, będącego podstawą ubiegania się o świadczenie (w tym wypadku również wymagane jest wcześniejsze wypełnienie „Oświadczenia o dochodach na rok akademicki 2018/2019”).

Informacje organizacyjne

Brakujący nr konta bankowego można uzupełnić samodzielnie, natomiast w przypadku zmiany, nowy nr konta należy dostarczyć do koordynatora ds. pomocy materialnej – nr można wysłać mailem (wyłącznie z poczty w domenie uj.edu.pl), lub złożyć na piśmie.

W przypadku składania wniosków we wrześniu nie ma konieczności posiadania wpisu na rok akademicki 2018/2019 – wniosek można złożyć przed rozliczeniem roku przez Dziekanat.

Bardzo proszę o nie odkładanie złożenia wniosku na koniec września, tak, aby uniknąć niepotrzebnego czekania w długich kolejkach – wnioski można składać przez cały wrzesień od poniedziałku do piątku poza piątkiem 28 września, kiedy sekretariat będzie nieczynny.

Więcej informacji o stypendiach można znaleźć na stronach Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ, lub na stronie wydziałowej.

W razie pytań proszę o kontakt mailowy – stanislaw.regiec@uj.edu.pl lub telefoniczny – 12-6631558 (z zastarzeniem, że kontakt telefoniczny w ostatnim tygodniu września może być bardzo utrudniony).