Przejdź do głównej treści

II Rekrutacja na wyjazd w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023

Koordynator: mgr Małgorzata Wokal

Harmonogram Rekrutacji:

 • 5 – 11 września 2022 – czas trwania II rekrutacji
 • 12 – 18 września 2022 – kwalifikacja oraz przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb
 • 19 – 25 września 2022 – odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki
 • 25 września – 2 października 2022 – ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w systemie USOSweb (student i koordynator) oraz przesłanie protokołów z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej.

W rekrutacji mogą wziąć udział studenci od II roku studiów. Składanie wniosków odbywa się za pośrednictwem systemu usosweb.uj.edu.pl (Dla studenta -> wymiana studencka -> wnioski).

Dokumenty, które będą uwzględniane przy rekrutacji, a których nie można załączyć poprzez system USOS, kandydat składa w formie papierowej w sekretariacie OKSPO (ul. Bracka 12, pok. 205, czynny codziennie w godz. 9-14) lub przesyła pocztą tradycyjną na adres: Małgorzata Wokal, Wydział Prawa i Administracji UJ, ul. Bracka 12, 31-005 Kraków. Dokumenty można również złożyć na portierni w Pałacu Larischa.

Proszę o wiadomość mailową na adres erasmus.law@uj.edu.pl, jeśli student brał już udział w rekrutacji i chciałby, aby złożone wcześniej dokumenty zostały wykorzystane w aktualnie prowadzonej rekrutacji.

Ścieżka rekrutacji

1. W systemie usosweb.uj.edu.pl należy wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy, który zawiera:

 • a. wybór uczelni, do której chce wyjechać Student (obowiązkowo należy wskazać jedną uczelnię, a maksymalnie 3). Lista uczelni dostępna jest w systemie USOSweb w zakładce Wymiana studencka – oferty wyjazdów;
 • b. informację o znajomości języków obcych (macierzysty język danego kraju, j. angielski lub inny język obcy zgodnie z informacją podaną przez uczelnię partnerską w ofercie wyjazdu);
 • c. życiorys w języku polskim (życiorys w j. angielskim nie jest wymagany; w polu przeznaczonym na życiorys w j. angielskim należy wstawić np. kropkę, aby system zaakceptował odpowiedź);
 • d. krótki list motywacyjny w języku polskim (list motywacyjny w j. angielskim nie jest wymagany; w polu przeznaczonym na list motywacyjny w j. angielskim należy wstawić np. kropkę, aby system zaakceptował odpowiedź);
 • e. informację o stażach zagranicznych;
 • f. informację o innych doświadczeniach, w szczególności działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich i samorządzie studenckim; uczestnictwo z zajęciach szkół praw obcych.

2. Dokumenty, które należy przekazać w formie papierowej:

 • a. potwierdzenie znajomości języka obcego (zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe, matura etc.).
 • b. zaświadczenie o średniej ważonej ocen (łączna średnia za wszystkie lata) wystawione przez sekretariat oraz informacja o ewentualnym warunku;
 • c. zaświadczenie potwierdzające działalność wymienioną w życiorysie – w kołach naukowych, organizacjach studenckich lub samorządzie studenckim – wystawione przez uprawnioną osobę.

3. Studenci studiów doktoranckich składają ponadto:

 • a. opinię opiekuna naukowego (promotora) o doktorancie, wskazującą na związek między prowadzonymi badaniami a wyjazdem na wybraną przez doktoranta uczelnię;
 • b. program badań, które mają być realizowane na uczelni zagranicznej;
 • c. potwierdzenie udziału w konferencjach naukowych (tylko z referatem) oraz listę publikacji w trakcie studiów doktoranckich.

Uczelnie partnerskie, na które można składać wnioski

Wykaz uczelni partnerskich dostępny jest w systemie usosweb.uj.edu.pl w zakładce Dla studenta – Wymiana studencka – oferty wyjazdów.

Uwaga! Uczelnie z krajów romańskich (m.in. z Francji, Włoch, Hiszpanii) mają ograniczoną ofertę zajęć w języku angielskim lub nawet w ogóle nie prowadzą zajęć w tym języku. Aktualną ofertę dydaktyczną należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni z tych krajów.

Zasady rozpatrywania wniosków

1. Wnioski będą rozpatrywane przez Wydziałową Komisję ds. Programu Erasmus (zwaną dalej Komisją Wydziałową), powołaną zarządzeniem dziekana, której przewodniczy jeden z prodziekanów. W skład komisji wchodzą pracownicy naukowi, przedstawiciele samorządu studentów i samorządu doktorantów. Sekretarzem Komisji jest pani Małgorzata Wokal – wydziałowy koordynator programu Erasmus+ na WPiA UJ.

2. Kandydat zostaje zakwalifikowany na wyjazd do określonej uczelni zgodnie z preferencjami określonymi we wniosku/liście motywacyjnym. Jeżeli kandydat nie zostanie zakwalifikowany na wskazaną przez siebie uczelnię, Komisja Wydziałowa może zaproponować wyjazd na inną uczelnię, jeżeli kandydat zna na odpowiednim poziomie język, w którym prowadzone są zajęcia na tej uczelni. Kandydat obowiązany jest udzielić odpowiedzi, czy przyjmuje propozycję Komisji Wydziałowej, w terminie 2 dni od jej otrzymania.

W razie większej liczby kandydatów na daną uczelnię partnerską niż liczba posiadanych miejsc podstawą zakwalifikowania na wyjazd będzie miejsce na liście rankingowej.

Podstawą zakwalifikowania się na wyjazd będzie miejsce na liście rankingowej. Ranking kandydatów na daną uczelnię ustalany jest na podstawie następujących kryteriów:

1. Średnia ocen, maks. 20 pkt. licząc od średniej co najmniej 4,00, tj. za średnią poniżej 4,00 kandydat otrzymuje 0 pkt, za średnią 4,00 – 4,04 - 1 punkt, za średnią 4,05 – 4,09 - 2 punkty, za średnią 4,10 – 4,14 – 3 punkty itd.),

2. Język

 • Podstawowy, maks. 15 pkt. Punkty przyznawane w zależności od poziomu językowego kandydata w zakresie języka, w którym wybrana uczelnia prowadzi zajęcia dla studentów zakwalifikowanych do programu ERASMUS.

  • Poziom A1, A2, B1 – 0 pkt.

  • Poziom B2 – 5 pkt.

  • Poziom C1 – 10 pkt.

  • Poziom C2 – 15 pkt.

 • Dodatkowy, maks. 5 pkt., W przypadku, kiedy język, w którym prowadzone są zajęcia dla studentów zakwalifikowanych do programu ERASMUS jest odmienny niż język urzędowy w danym kraju, w którym znajduje się uczelnia, kandydat może uzyskać dodatkowe 5 pkt. za znajomość wymienionego języka urzędowego na poziomie co najmniej B1. W przypadku, kiedy język urzędowy jest zbieżny z językiem, w którym prowadzone są zajęcia, dodatkowych punktów nie przyznaje się.

Przykład: Na Galatasaray Üniversitesi zajęcia są prowadzone w języku francuskim (wymagany poziom B1). Językiem urzędowym Turcji tzn. kraju, w którym znajduje się uniwersytet jest turecki. Jeżeli student zna turecki na poziomie B1, otrzyma dodatkowe 5 pkt.

3. Aktywność naukowa, 0-10 pkt

 • czynny udział w konferencjach naukowych

 • udział w grantach badawczych

 • publikacje naukowe i dydaktyczne

 • otrzymane stypendia i nagrody

 • członkostwo w koła naukowych (ilość punktów uzależniona od pełnionych funkcji, realizowanych projektów itp.)

 • osiągnięcia w konkursach przedmiotowych

 • prowadzenia dodatkowych zajęć TBSP (np. z prawa cywilnego, konstytucyjnego, karnego itp.)

Dowody przekładane przez kandydata: zaświadczenia, wykazy, dyplomy wystawione przez uprawnionego do tego podmioty.

4. Aktywność społeczna – 0-5 pkt

 • członkostwo w samorządzie WRSS WPIA UJ lub SSUJ (ilość punktów uzależniona od funkcji kandydata, realizowanych projektów itp.)

 • członkostwo w ELSA Kraków (ilość punktów uzależniona od funkcji kandydata, realizowanych projektów itp.)

 • działalność charytatywna / wolontariat w tym członkostwo w stowarzyszeniach, fundacjach itp. (ilość punktów uzależniona skali realizowanych projektów, nakładu pracy itp.)

 • realizacja projektów społecznych

Dowody przekładane przez kandydata: zaświadczenia lub wykazy wystawione przez uprawnione do tego podmioty.

5. Ukończona Szkoła Prawa Obcego - maks. 5 pkt.

 • W przypadku, kiedy zakres tematyczny SPO jest zbieżny z systemem prawnym kraju, do którego kandydat aplikuje – 5 pkt.

 • W przypadku, kiedy zakres tematyczny SPO nie jest zbieżny z systemem prawnym kraju, do którego kandydat aplikuje – 2 pkt. (niezależnie od liczby ukończonych SPO).

Dowody przekładane przez kandydata: karta przebiegu studiów lub zaświadczenia wystawione przez uprawnione do tego podmioty (prowadzących SPO).

6. Rok studiów

 • Drugi rok – 2 pkt
 • Trzeci rok – 3 pkt
 • Czwarty rok – 4 pkt
 • Piąty rok – 5 pkt
Po weryfikacji złożonych przez studentów wniosków i dokumentacji dokonuje się ich oceny wg powyższych kryteriów.

Ocena każdego zgłoszenia dokonywana jest dla uczelni ze wszystkich wyborów zgodnie ustawionymi przez kandydata priorytetami. Po przeliczeniu przyznanych punktów dokonuje się zestawienia i uporządkowania wyników wg systemu od najwyższego do najniższego. W ten sposób powstają trzy listy rankingowe.

Miejsca przyznawane są kandydatom wg pozycji na liście rankingowej w kolejności od najwyższej pozycji do najniższej, począwszy od uczelni pierwszego wyboru. Jeśli kandydat zostanie zakwalifikowany do uczelni pierwszego wyboru, automatycznie jest usuwany z kolejnych list rankingowych (drugiego i trzeciego wyboru).

Jeśli kandydatowi nie zostało przyznane miejsce z żadnego z jego 3 wyborów, zostanie mu zaproponowany wyjazd z puli miejsc wciąż dostępnych po rozpatrzeniu całej Listy Rankingowej.

Po rozpatrzeniu wszystkich pozycji Lista Rankingowa zostaje zapisana w ostatecznym kształcie.

Komisja Wydziałowa może odmówić zakwalifikowania kandydata na wyjazd do uczelni partnerskiej, jeżeli uzna, że nie czyni on dostatecznych postępów w nauce.

Kandydat może wystąpić do Komisji Wydziałowej o ponowne rozpatrzenie jego wniosku w terminie 3 dni od otrzymania informacji o wstępnych wynikach.

Studenci III roku studiów administracyjnych I stopnia ubiegający się o wyjazd w przyszłym roku będą kwalifikowani warunkowo (jeżeli student, któremu przyznano stypendium, nie będzie kontynuował studiów na naszym Wydziale na studiach II stopnia, traci prawo do stypendium).

Po rozpatrzeniu wniosków Komisja Wydziałowa w systemie usosweb.uj.edu.pl przyznaje studentom miejsca w uczelniach partnerskich.

Po otrzymaniu informacji o kwalifikacji na wyjazd w ramach programu Erasmus+ zmiana uczelni, na którą kandydat został zakwalifikowany, możliwa jest na podstawie decyzji Koordynatora ds. programu Erasmus+ w miarę wolnych miejsc. Zmiana jest możliwa, jeżeli kandydat zna język, w którym prowadzone są zajęcia na tej innej uczelni, na wymaganym poziomie.