Ten szablon przeznaczony jest tylko dla dedykowanej skórki UJ 2015!

Oświadczenie

Na prośbę niżej podpisanych członków Rady Wydziału zamieszczam podany tekst oświadczenia odnoszący się do uchwały Rady Wydziału z dnia 30.11.2015 roku

Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka

Oświadczenie członków Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

W dniu 30 listopada 2015 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęła większością 55 głosów, przy 21 głosach przeciwnych i 6 głosach wstrzymujących się, uchwałę – wystąpienie do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Treść uchwały odzwierciedlała określone oceny, poglądy i interpretacje prawne dotyczące ostatnich wydarzeń związanych z działaniami organów Państwa. W uchwale m. in. jednoznacznie krytycznie odniesiono się do działania Pana Prezydenta, polegającego na podpisaniu ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. i zwrócono się o uszanowanie przez Prezydenta praw i wolności obywatelskich.

Oceny, poglądy i interpretacje prawne leżące u podstaw powyższego wystąpienia nie były i nie są podzielane przez wszystkich członków Rady Wydziału, na co w trakcie jej obrad zwracano uwagę. Pomimo to, większość Rady Wydziału uznała, iż to właśnie większość zadecyduje o tym jakie oceny, poglądy i interpretacje prawne uznane zostaną za słuszne i uzasadniające wystąpienie do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Uchwała została podana do publicznej wiadomości jako przykład zdecydowanej krytyki działań Pana Prezydenta ze strony jego wspólnoty akademickiej.

W związku z tym, my niżej podpisani członkowie Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ wyrażamy w niniejszej formie dezaprobatę wobec praktyki rozstrzygania o słuszności ocen, poglądów i interpretacji prawnych związanych z aktualnymi wydarzeniami politycznymi w drodze głosowania, w oparciu o zasadę większości. Sądzimy także, że wykorzystywanie uchwał Rady Wydziału w celu - jak praktyka pokazała - podniesienia rangi i mocy przegłosowanych poglądów, ocen i interpretacji prawnych jest etycznie wątpliwa. Uważamy, że działania takie są sprzeczne z takimi wartościami jak swoboda myśli i poglądów, które zawsze cechowały etos wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prof. dr hab. Andrzej Bryk
Prof. dr hab. Andrzej Dziadzio
Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Prof. dr hab. Tadeusz Włudyka (Dziekan Wydziału w latach 2005-2008)
Dr hab. Grzegorz Tracz
Mgr Krzysztof Kopacz

Data opublikowania: 08.12.2015
Osoba publikująca: Jerzy Kura