UNODC human trafficking case law database

OMPHiPC WPiA UJ zaangażował się we współpracę z UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) – agendą ONZ, zajmującą się badaniami i rozwijaniem współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania przestępczości, w szczególności w odniesieniu do czynów zabronionych o charakterze transgranicznym oraz takich, do ścigania których zobowiązują państwa członkowskie przepisy konwencji międzynarodowych.

Jedną z komórek tej jednostki jest Anti Human Trafficking and Migrant Smuggling Unit of United Nations Office on Drugs and Crime z siedzibą w Wiedniu, która zajmuje się podnoszeniem świadomości na temat przestępstwa handlu ludźmi, zrozumieniem fenomenu tej gałęzi przestępczości zorganizowanej oraz pomoc organom ścigania w obserwacji podobnych postępowań w innych krajach. Praktycznym środkiem realizacji tego celu jest opracowanie funkcjonalnej i dostępnej w drodze elektronicznej bazy danych, w której do chwili obecnej znajduje się ponad 600 wyroków z 30 krajów z całego świata, w tym ponad 10 spraw z Polski. Celem OMPHiPC WPiA UJ jest doprowadzenie, aby w bazie danych znalazły się, w możliwie najszerszym zakresie, orzeczenia zapadłe przed polskimi sądami.

Współpraca w ramach projektu polega na przekazaniu i opracowaniu odpowiednio zanonimizowanych i zanalizowanych orzeczeń do bazy danych UNODC, a tym samym wniesienie ważnego wkładu ze strony Polski w podnoszenie świadomości dotyczącej tego fenomenu, a także rozwoju współpracy międzynarodowej w ramach ONZ.

Wolontariusze opracowują analizy angielskojęzyczne na podstawie uzyskanych treści wyroków skazujących lub uniewinniających zapadłych we wszystkich sądach okręgowych w Polsce od 2005 roku, w których co najmniej jeden z zarzutów aktu oskarżenia obejmował przestępstwo handlu ludźmi, tj.:

  1. art. 253 § 1 k.k. (handel ludźmi), art. 253 § 2 k.k. (nielegalna adopcja) i art. 204 § 4 k.k. (zwabienie lub uprowadzenie innej osoby w celu uprawiania prostytucji za granicą) - przed nowelizacją Kodeksu karnego z dnia 20 maja 2010 roku,

  2. art. 189a k.k. - po nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 20 maja 2010 roku.

Wszystkie osoby chętne do współpracy, dysponujące wolnym czasem, dostępem do komputera oraz znajomością języka angielskiego zapraszamy do kontaktu z koordynatorką projektu Kają Kowalczewską kowalczewska.kaja@gmail.com.

W projekcie biorą udział:

2012/2013: Urszula Nowicka, Aleksandra Pulchny,  Natalia Rysz.

2013/2014: Łukasz Paruzel, Aleksandra Pulchny, Maja Szydłowska, Nicole Bernier.

 

koordynator: Kaja Kowalczewska. 

Link do materiału wideo