"KAUKAZ PRZEZ PRYZMAT PRAW CZŁOWIEKA"

Zaproszenie na konferencję

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy nabór abstraktów artykułów do trzeciego numeru periodyku „Przez Pryzmat Praw Człowieka" wydawanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Najlepiej ocenieni autorzy zostaną zaproszeni do zaprezentowania swoich referatów podczas konferencji studenckiej z udziałem ekspertów 12 grudnia 2013, a pełne wersje ich artykułów zostaną opublikowane.

Temat przewodni trzeciego numeru to Kaukaz. Oczekujemy propozycji artykułów dotyczących współczesnej problematyki praw człowieka w krajach tego regionu, zarówno w kontekście prawnym jak i społecznym, kulturowym czy gospodarczym.

PLAKAT WYDARZENIA [do pobrania]

 

Data opublikowania: 19.11.2013
Osoba publikująca: Kaja Kowalczewska

"Problemy współczesnego prawa międzynarodowego publicznego"

Termin: 07.03.2013 - 08.03.2013
Miejsce: Kraków, Rynek Główny 14 – S. Renesansowa
Organizator: Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz Ośrodek Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka WPiA UJ oraz Sekcja Prawa Międzynarodowego Publicznego i Praw Człowieka TBSP UJ

Konferencja ta dotyczyć będzie aktualnych problemów prawa międzynarodowego publicznego w tym m. in. ochrony praw człowieka, prawa dyplomatycznego i konsularnego czy też prawa konfliktów zbrojnych.
Chcielibyśmy się zastanowić jak w Polsce i na świecie przestrzegane są prawa człowieka, których ochrona gwarantowana jest w m.in. takich aktach prawa międzynarodowego jak  Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Rady Europy czy Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ. W tym kontekście chcielibyśmy poruszyć także zagadnienia związane ze standardami ochrony praw podstawowych wyłaniającymi się z orzeczeń międzynarodowych trybunałów dotyczących Polski.

Następnym zagadnieniem konferencyjnym będą coraz to nowe wyzwania stojące przed prawem dyplomatycznym i dyplomacją w tym np. soft power, zagadnienia wycieku tajnych dokumentów czy dostępu do nich – planowana ustawa o tajemnicy dyplomatycznej. Ponadto w trakcie konferencji chcielibyśmy poruszyć zagadnienia związane z terroryzmem globalnym, piractwem, ius ad bellum, międzynarodowym prawem humanitarnym i zagadnieniami dot. separatyzmu ( religijnego, politycznego, ekonomicznego i etnicznego).

 

Plan Konferencji


Dzień pierwszy ( 7 marca 2013 r. )


10:00 – 12:15 Otwarcie konferencji
10:15 – 12:15 Panel I - Prawa człowieka we współczesnym prawie i stosunkach międzynarodowych


1. Mgr Dominika Gmerek UW - Czy zakaz tortur ma w dalszym ciągu charakter absolutny?
2. Konrad Oleszczuk UW - Odpowiedzialność korporacji transnarodowych za naruszenia praw człowieka w świetle prawa międzynarodowego
3. Mgr Katarzyna Szczepańska UAM - Przedsiębiorstwa międzynarodowe a prawa człowieka
4. Paweł Żuk UJ - Czy nasze wartości są uniwersalne? Problem praw człowieka w relacjach zachodu ze światem islamu
5. Mgr Paulina Pajkiert Un. Pablo de Olavide - Prawa człowieka w kontekście klęsk i katastrof


12:15 – 12:30 Przerwa kawowa


12:30 – 14:30 Panel II - Prawo międzynarodowe wobec współczesnego pola walki
1. Aleksander Dudek UJ - Współczesne pole walki
2. Mgr Mateusz Piątkowski UŁ - Zasady zero casualty warfare oraz 200 metrów MTKJ w sprawie Gotovina w świetle dawnych i współczesnych zasad wojny powietrznej
3. Mgr Paweł Dębowski UJ - Zagadnienie wojny asymetrycznej - środka załatwiania sporów na arenie międzynarodowej na tle norm prawa międzynarodowego publicznego
4. Adrianna Włodarczyk UJ - Nowe oblicza wojny – wojna cybernetyczna i dotyczące jej regulacje prawa międzynarodowego
5. Magdalena Brodawka UW - Rola europejskiej strategii bezpieczeństwa w zapewnieniu bezpieczeństwa międzynarodowego i zwalczaniu globalnych zagrożeń

14:30 – 14:45 Przerwa kawowa


14:45 – 17:00 Panel III - Contemporary Understanding of Jus ad bellum and Jus in bello


1. Prof. Nobuo Hayashi PRiO - Unfinished Business - Jus ad bellum and the lawfulness or otherwise of threatening force by means of nuclear weapons
2. Mgr Natalia Dębowska Un. of Nottingham - The dichotomy of the prohibitions of means of warfare under the law of armed conflict - poisoned arrows and nuclear weapons, a comparison
3. Mgr Oktawian Kuc UW - Regulating Uncertainty. Current and Proposed Legal Framework for a Privatized War

Moderation: dr Marcin Marcinko WPiA UJ


Dzień drugi ( 8 marca 2013 r. )


10:00 – 10:15 Otwarcie drugiego dnia konferencji
10:15 – 12:15 Panel I – Prawo dyplomatyczne we współczesnym świecie


1. Magdalena Krawczyk UJ - Kto się boi tajemnicy dyplomatycznej?
2. Michał Wardaliński UJ - Rozwój koncepcji polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w Unii Europejskiej
3. Mgr Michał Pyka UJ - Dopuszczalność ochrony dyplomatycznej w międzynarodowym prawie inwestycyjnym
4. Grzegorz Sobol UJ - Wybrane problemy prawa dyplomatycznego i konsularnego
5. Agnieszka Joanna Legutko UE - Dyplomacja XXI wieku - początek końca czy inny wymiar świetności?


12:15 – 12:30 Przerwa kawowa


12:30 – 14:30 Panel II – Prawno-międzynarodowe aspekty bezpieczeństwa
1. Jakub Wojas UJ – Prawno-międzynarodowe aspekty walki z piractwem morskim
2. Paulina Kozioł UWr - Piractwo morskie w XXI wieku – konsekwencje dla stosunków
międzynarodowych i propozycje rozstrzygnięcia problemu.
3. Natalia Rysz UJ - Działania społeczności międzynarodowej w obliczu zagrożenia cybeterroryzmem
4. Mgr Ilona Przybojewska UJ - Terroryzm energetyczny? Prawne aspekty międzynarodowych konfliktów energetycznych
5. Mgr Aneta Makowiec UJ - Współczesny terroryzm zagrożeniem dla bezpieczeństwa światowego - zagadnienia związane z zapobieganiem terroryzmowi


14:30 – 14:45 Przerwa kawowa


14:45 – 17:00 Panel III – Aspekty teoretyczne i instytucjonalne prawa międzynarodowego publicznego


1. Maciej Pisz UW - Kilka uwag na temat problemu konstytucjonalizacji prawa międzynarodowego publicznego
2. Adrian Szmajdziński UJ - Organizacja Narodów Zjednoczonych a działalność Rady Europy i Unii Europejskiej – synergizm, czy konkurencja w zakresie ochrony praw człowieka
3. Mgr Maciej Toroń UJ - Długo oczekiwane małżeństwo czy otwarcie puszki Pandory? Kilka uwag na temat projektu umowy w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
4. Mgr Iwona Miedzińska UW - Przystąpienie Unii Europejskiej do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – aspekty prawne
5. Adam Ploszka UW - Reforma Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – krok w dobrym kierunku?

Data opublikowania: 25.03.2013
Osoba publikująca: Kaja Kowalczewska