„Wojna z terroryzmem – geneza, przebieg, skutki"

Termin: 18.10.2012
Miejsce: Sala Refektarz, ul. Olszewskiego 2, Kraków

Studencka Konferencja Naukowa „Wojna z terroryzmem – geneza, przebieg, skutki"

Idea i cel konferencji:
Wojna, wypowiedziana w 2001 roku wszystkim terrorystom na świecie przez byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, George'a W. Busha, początkowo traktowana była jako pewna metafora, oznaczająca determinację w walce z tym niebezpiecznym zagrożeniem, prowadzonej w sposób bezwzględny i nie uznającej kompromisu. Pojęcie to interpretowano jako wyrażające przekonanie, że terroryzm ma tak niszczycielski charakter, jak wojna, a odpowiedzialnych za operacje terrorystyczne należy traktować jak nieprzyjaciół podczas wojny. Niezbędna odpowiedź na terroryzm powinna zatem zaabsorbować wszelkie zasoby i środki, jak w przypadku stanu wojny. Jednak postrzeganie tego fenomenu, jak również instrumentów i metod zapobiegania i zwalczania terroryzmu, jest bardziej zróżnicowane. Rządzący państwami, które niejednokrotnie już doświadczyły ataków terrorystycznych, często uważają, iż „wojna z terroryzmem" usprawiedliwia działania niezgodne ze standardami w zakresie ochrony praw człowieka i międzynarodowym prawem humanitarnym. Z kolei politycy z państw „wolnych" od zagrożeń terrorystycznych, jak również organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw człowieka, w „wojnie z terroryzmem" dostrzegają niebezpieczeństwo przekroczenia granic tej ochrony i swoistej „nadgorliwości" w tropieniu i karaniu terrorystów. Podobnie ma się rzecz z działaniami podejmowanymi przeciwko terrorystom – mogą one obejmować działalność wywiadowczą, zapobieganie i zwalczanie finansowania terroryzmu, tradycyjną działalność organów ścigania i sądów (czyli śledztwa, aresztowania, procedury ekstradycyjne, procesy sądowe itp.), czy wreszcie zwalczanie różnorodnych przyczyn terroryzmu. Takie właśnie wielowymiarowe rozumienie „wojny z terroryzmem" prezentują uczestnicy konferencji „Wojna z terroryzmem – geneza, przebieg, skutki", co nie zmienia oczywiście faktu, że wojnę tę można postrzegać wyłącznie w kategoriach militarnych, jako toczący się konflikt zbrojny z transnarodowymi ugrupowaniami terrorystycznymi, przy użyciu sił zbrojnych i z powołaniem się na reguły międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych. Zasadność takiego podejścia pozostaje jednak sprawą dyskusyjną.


Podczas Studenckiej Konferencji Naukowej „Wojna z terroryzmem – geneza, przebieg, skutki", jej uczestnicy – studenci prawa oraz zaproszeni goście (pracownicy naukowi oraz prawnicy-praktycy) – będą próbowali znaleźć odpowiedzi na trudne, wywołujące szereg kontrowersji pytania, odnoszące się do niezwykle wielowymiarowego fenomenu, za jakie uchodzić może „wojna z terroryzmem". Pomimo odstąpienia przez administrację amerykańską od stosowania tego pojęcia, nadal tkwi ono w świadomości polityków, wojskowych, naukowców, dziennikarzy i niemal każdego, kto zajmuje się bądź interesuje walką z międzynarodowym terroryzmem. Sama definicja „wojny z terroryzmem" jest niejednoznaczna, co wpływa na różnorodne jej interpretacje, często podyktowane subiektywnym podejściem do problematyki bezpieczeństwa i porządku publicznego bądź też realnym zagrożeniem ze strony ugrupowań terrorystycznych. Uczestnicy konferencji, patrząc na wspomniany fenomen przez pryzmat prawa, głównie międzynarodowego, będą starali się przeanalizować przebieg szeroko rozumianej, globalnej walki z terroryzmem (prowadzonej nie tylko środkami militarnymi), a także ocenić skutki, jakie sam terroryzm oraz różnorodne działania antyterrorystyczne wywołały we współczesnym świecie.


Konferencja składać się będzie z trzech części: dwóch paneli („Wielowymiarowość wojny z terroryzmem z perspektywy prawnej" oraz „Prawny wymiar wojny z terroryzmem w kontekście bezpieczeństwa politycznego, militarnego, ekonomicznego i społecznego"), w trakcie których wygłoszone zostaną referaty przygotowane przez prelegentów, projekcji filmu fabularnego produkcji amerykańskiej, zatytułowanego „Homeland Security", odnoszącego się do problematyki walki Stanów Zjednoczonych z al-Kaidą po zamachach z 11 września 2001 r. oraz dyskusji z zaproszonymi gośćmi (pracownikami naukowymi i prawnikami) na temat konsekwencji wojny z terroryzmem dla prawa międzynarodowego. 

Data opublikowania: 30.07.2013
Osoba publikująca: Kaja Kowalczewska

"Kobieta w Prawie"

Termin: 16.03.2012 - 17.03.2012
Miejsce: Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego- Sala Wystawowa ul. Krupnicza 33 Kraków
Organizator: TBSP UJ oraz OMPHiPC UJ

Międzynarodowa Ekspercka Konferencja "Kobieta w Prawie"

Konferencja zakłada spotkanie przedstawicieli ośrodków naukowych, a także organizacji rządowych oraz pozarządowych, z Polski i z zagranicy, którzy przedstawią  różnorakie obecne regulacje polskie, europejskie i międzynarodowe, sposoby ich wdrażania, dobre praktyki, a wszystkie te aspekty w kontekście obecnej praktyki dot. przyznanych kobietom praw i sposobów ich ochrony, rzeczywistego i realnego stopnia ochrony i wykorzystania istniejących instrumentów celem zagwarantowania odpowiedniego stopnia ochrony kobiety i jej pozycji w społeczeństwie.

Konferencja jest kontynuacją realizowanego w ramach Ośrodka Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka projektu „Prawa kobiet w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy".

Program konferencji :


Piątek, 16 marca 2012

Współczesna kobieta – specjalista, pracownik, naukowiec, matka, żona…
Założeniem jest przedstawienie kobiety, która znajduje miejsce w otaczającej ją rzeczywistości, przedstawienie wciąż istniejących przed kobietami barier, ale także aktywizacji społecznej i zawodowej kobiet – wybrane aspekty prawne i socjologiczne.

8.30 - 9.00 Rejestracja uczestników

moderator : dr Katarzyna Przybysławska (Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć)

9.00 - 9. 20 - słowa otwarcia wygłoszone przez:

 • dra hab. Kazimierza Lankosza (prof. UJ) - Kierownika Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA UJ
 • Konsula Generalnego Francji Pana Alexis Chahtahtinsky
 • Konsula Generalnego Stanów Zjednoczonych Pana Allena S. Greenberg

9:20 – 11:00 – panel referatów eksperckich 

 • dr hab. Arkadiusz Sobczyk (Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych WPiA UJ), Ochrona pracy Kobiet w polskim prawie pracy z perspektywy konstytucyjnej
 • dr Dominika Dorre – Nowak (Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych WPiA UJ), Regulacje ochronne Kodeksu pracy w związku z rodzicielstwem – teoria i praktyka 
 • Pani Hanna Więcewicz, Równość kobiet w procesach rekrutacji i awansach na pozycje menedżerskie na polskim rynku pracy 
 • Pan Jacek Kwiatkowski (Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia w Katowicach, Przewodniczący Krajowej Rady Związku ZDZ),  Kobieta na rynku pracy z punktu widzenia doświadczeń pracodawcy oraz instytucji przygotowywania kadr pracowniczych
 • Pan Mirosław Wróblewski ( Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego Biura RPO, reprezentujący Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irenę Lipowicz), Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć z perspektywy RPO jako ombudsmana i niezależnego organu równościowego"

11:00 - 11:15 – przerwa kawowa
11:15 - 12:45 – dyskusja zaproszonych gości - w dyskusji wezmą udział prelegenci panelu eksperckiego oraz:

 • Prof. dr hab. Anna Walaszek – Pyzioł (Kierownik Katedry Prawa Publicznego Gospodarczego WPiA UJ)
 • mgr Katarzyna Jurzak – Mączka (Pełnomocnik Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów)
 • dr Katarzyna Jaworska - Biskup (Adiunkt w Katedrze Filologii Angielskiej Uniwersytetu Szczecińskiego)

12:45 – 13:30 – przerwa obiadowa 
Side event: wystawa pt.:"Życie Marii Skłodowskiej - Curie"; wystawa zorganizowana dzięki pomocy Instytutu francuskiego w Krakowie i Muzeum w Paryżu.

13:30 - 15.30 – panel referatów studenckich

 • Natalia Rysz, prawo WPiA UJ, Obraz kobiety w reklamie telewizyjnej – regulacja prawna a rzeczywistość
 • mgr Katarzyna Szczepańska, WPiA UAM, Kobiety w zarządach i radach nadzorczych - zwiększenie obecności kobiet w zarządach i radach nadzorczych spółek notowanych na giełdzie w Europie
 • Olga Horain, prawo WPiA UJ, judaistyka UJ, Proszę, rozwiedź się już… - pozycja kobiety żydowskiej w prawie rodzinnym współczesnego Izraela
 • mgr Karolina Więckiewicz, Zakład Kryminologii WPiA UW, Realizacja praw kobiet w zakresie zdrowia reprodukcyjnego
 • Agata Pyrzyńska, prawo UMK, Kobieta w polityce- od wyjątku ku regule. O sposobach aktywizacji wyborczej kobiet na świecie
 • Karolina Groszko, Agnieszka Put, socjologia UŚ, Łączenie przez kobietę roli matki i pracownika w świetle konfliktu interesów pracownik – pracodawca
 • Marta Grybś, zarządzanie UE Katowice,  The influence of changing women's role in contemporary world on gender marketing development
 • Kornelia Masiuk, prawo WpiA UJ, Szkodliwe z pożytecznym – ochrona pracy kobiet w prawie europejskim

15:30 - zakończenie pierwszego dnia konferencji
19:00 - bankiet zaproszonych gości

Sobota, 17 marca 2012

Współczesna kobieta – obiekt zagrożeń handlu ludźmi, niewolnictwa, przemocy domowej…
Założeniem tej części Konferencji jest przedstawienie zagrożeń z jakimi mają do czynienia współczesne kobiety – handel ludźmi, niewolnictwo, przemoc, w tym przemoc domowa.

8.45 - 9.00 Rejestracja uczestników

moderator: dr Marcin Marcinko

9:00 – 11.00 - panel referatów eksperckich

 • Pani Minister ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska - Rajewicz, Przemoc wobec kobiet jako wynik stereotypów płci 
 • Rebecca S. Henry ( Amercian Bar Association Commission on Domestic & Sexual Violence, Washington DC), Domestic Violence 
 • Europoseł Bogusław Sonik (Parlament Europejski-EPL), Sytuacja kobiet m.in. w Ameryce Płd – handel ludźmi, niewolnictwo
 • dr Dominika Krois (radca, Alternat Przedstawiciela UE przy Organizacjach Miedzynarodowych w Wiedniu), Standardy NZ dotyczące odbywania kary pozbawienia wolności i środków o charakterze nieizolacyjnym dla kobiet
 • Prof. UW. dr hab. Monika Płatek, Zaczarowane. Prostytucja, molestowanie seksualne, mobbing, handel kobietami - kontrowersje, prawodawstwo i polityka państwa.
 • Pani Irena Dawid – Olczyk, (La Strada Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu), "Dlaczego handel kobietami kwitnie i ma się dobrze? Przyczynek do analizy sytuacji w Polsce i na świecie."
 • Pani nadkomisarz Magdalena Balawajder (naczelnik Wydziału Prezydialnego KWP, reprezentująca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji), „Policjant – Kobieta – Bardziej policjant czy bardziej kobieta? "

 
11:00- 11:15 – przerwa kawowa
11:15 – 12:10 – dyskusja zaproszonych gości 

„Działania i programy służące walce z przestępczością wobec kobiet – przeszkody w realizacji i sukcesy w implementacji"  

Moderator: dr Marcin Marcinko (Koordynator Ośrodka Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka)

 • Agnieszka Olszewska (Niebieska Linia)
 • Dagmara Baraniewska (Wiceprezes Towarzystwa Interwencji Kryzysowej)
 • dr Katarzyna Przybysławska (Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć)

12:10 – 13:00 – przerwa obiadowa (obiad podany jako catering)
13:00 – 14:45 – panel referatów studenckich

 • Małgorzata Piotrowska, prawo KUL, Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec kobiet ciężarnych oraz matek dzieci do lat trzech
 • mgr Małgorzata Dziewanowska, Zakład Kryminologii WPiA UW, Przestępstwa seksualne wobec małoletnich kobiet - wyzwania dla prawa i rzeczywistości. Perspektywa porównawcza
 • Katarzyna Głuch, prawo WPiA UWM, Walka o drugą szansę, czyli o to, by więzienie nie stało się drzwiami obrotowymi dla kobiet skazanych za przestępstwa kryminalne. Przykłady oddziaływań resocjalizacyjnych
 • mgr Aneta Mikołajczyk, prawo UW, Przemoc ma płeć – kobieta ofiarą przemocy domowej. Wpływ prawa i jego nowelizacji na sytuację kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów interdyscyplinarnych
 • Andrzej Oczkowski, prawo WPiA UJ, Przestępstwa na tle honorowym-anatomia zabójstw honorowych na przykładzie krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu
 • Karolina Miksa, prawo WPiA UJ, Prawne i społeczne uwarunkowania prostytucji
 • mgr Katarzyna Litwin, Kamil Szpyt, AK, UR, Życie kobiety ciężarnej jako przedmiot zabójstwa typu kwalifikowanego w świetle ukraińskiego prawa karnego
 • mgr Magdalena Klosa, mgr Katarzyna Struzińska, prawo WPiA UJ, Stereotypy dotyczące przemocy seksualnej i ich wpływ na sytuację ofiar  

14.45 – 16.00 - side event: projekcja filmu „Sestre" (film w j. serbskim z napisami w j. angielskim)

16.00 – rozdanie certyfikatów i zakończenie Konferencji
 

 

Data opublikowania: 07.02.2013
Osoba publikująca: Kaja Kowalczewska