Konkursu wiedzy o międzynarodowym prawie humanitarnym konfliktów zbrojnych im. prof. Andrzeja Pankowicza

Celem Konkursu jest pogłębienie wiedzy z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych wśród młodzieży poprzez:

  • rozwój umiejętności wprowadzania zasad międzynarodowego prawa humanitarnego w codzienne życie
  • kształtowanie wśród uczniów postaw humanitarnych 
  • podniesienie poziomu edukacji obywatelskiej uczniów

Informacje do konkursu można czerpać z oficjalnej strony Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża.

 

 

Konkurs wiedzy o międzynarodowym prawie humanitarnym konfliktów zbrojnych przyjął patronat prof. Andrzeja Pankowicza.


Prof. zw. dr hab. Andrzej Pankowicz (13.04.1950-01.02.2011) związany był z Uniwersytetem Jagiellońskim od 1973 r. W 1981 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. Był wykładowcą Warszawskiej Szkoły Letniej Międzynarodowego Prawa Humanitarnego. W 1986 r. uzyskał na Wydziale Filozoficzno-Historycznym stopień doktora habilitowanego na podstawie pionierskiej do dziś pracy pt.: Polski Czerwony Krzyż w GG 1939-1945. W latach 1993-1999 pracował na Wydziale Prawa i Administracji, gdzie otrzymał w 1995 r. stanowisko profesora nadzwyczajnego, natomiast tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 2009 r. W latach 1999-2003 pełnił funkcję kierownika Katedry Kościoła XIX wieku Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i dyrektora Instytutu Jana Pawła II w Krakowie. Od 2005 r.związany był z Instytutem Studiów Regionalnych UJ. W jego bogatym dorobku naukowym znajduje się m. in. książka pt.: W służbie bliźniemu. Album 90-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża (Kraków 2009).
Przez wiele lat Profesor patronował przedsięwzięciom, których celem było upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego wśród młodzieży. Przez kilkanaście lat był związany z Małopolskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża poprzez członkostwo, a następnie przewodniczenie Komisji Historycznej. W czerwcu 2004 roku zaproponował, aby wznowić działalność Komisji Upowszechniania MPH, która działa do dziś pod nazwą Zespół ds. Upowszechniania MPH. Profesor Andrzej Pankowicz był pomysłodawcą Konkursu wiedzy o międzynarodowym prawie humanitarnym konfliktów zbrojnych, wielkim orędownikiem idei humanitaryzmu. Nadając Konkursowi imię Profesora pragniemy złożyć hołd i podziękowanie wielkiemu Człowiekowi, tak bardzo oddanemu idei czerwonokrzyskiej.


Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu w biurze Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża – Magdalena Sobesto-Wiejak, tel.12 422 91 15 w. 43, e-mail: krakow.powiat@pck.org.pl