Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SZKOŁY PRAW OBCYCH

Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych ("OKSPO") jest jednostką naukowo-dydaktyczną działającą w ramach Wydziału Prawa i Administracji UJ, założoną w 2000 r. z inicjatywy prof. dr. hab. Fryderyka Zolla. Celem OKSPO jest poszerzenie znajomości praw obcych w Polsce i kształcenie studentów polskich w tym zakresie dla potrzeb zawodowych związanych ze współpracą międzynarodową. Obecnie kierownikiem OKSPO jest dr hab. Piotr Szwedo.

W ramach jednostki działają następujące Szkoły:

Szkoła Prawa Amerykańskiego

 • istnieje od  2000 roku i działa we  współpracy z  The Catholic University Columbus School of Law w Waszyngtonie  
 • obejmuje 11 tygodniowych,  intensywnych kursów, zapoznających  studentów z podstawami amerykańskiego systemu prawnego oraz specyfiki wykonywania zawodu prawniczego.  
 • interaktywne i komunikatywne metody nauczania zgodne z amerykańskim modelem nauczania prawniczego
 • gwarantuje nabycie niezwykle cenionej na rynku pracy znajomości prawniczego języka angielskiego oraz pisania pism prawniczych w języku angielskim
 • zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach od 17:30 do 20:00
 • egzamin pisemny online po każdym kursie
 • możliwe uzyskanie 18 pkt ECTS
 • dyplom wydawany wspólnie przez The Catholic University Columbus School of Law i Wydział Prawa i Administracji UJ oraz dyplom ukończenia kursu dokształcającego wydawany przez Uniwersytet Jagielloński
 • opłata za szkołę:  4650 zł dla studentów, doktorantów i pracowników UJ, 5650 zł dla osób spoza UJ
 • szkoła posiada własną bibliotekę; studenci mają dostęp do bazy Westlaw – amerykańskiego Lexa
 • dla najlepszych absolwentów przewidziane są stypendia pokrywające wysokość czesnego lub zwalniające z połowy opłaty za studia LL.M. Columbus School of Law The Catholic of America (ok. 5000 $).

Szkoła Prawa Francuskiego

- działa od 2000 roku we współpracy z Uniwersytetem w Orleanie

- szkoła obejmuje kurs prawniczego języka francuskiego (I semestr) oraz zajęcia z prawa francuskiego (I i II semestr)

- zajęcia z prawa francuskiego to w sumie 8 tygodni kursów obejmujących następujące zagadnienia: wstęp do prawa francuskiego i francuskich instytucji politycznych, francuskie prawo prywatne, francuskie prawo administracyjne oraz francuskie prawo gospodarcze

- zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:30 do 17:30 a zajęcia z prawniczego francuskiego w poniedziałki  i środy od 18:30 do 20:00.

- egzamin pisemny z każdego przedmiotu w sesji letniej

-  20 pkt ECTS

- absolwenci Szkoły otrzymują dyplom jej ukończenia wydawany wspólnie przez Uniwersytet w Orleanie i Wydział Prawa i Administracji UJ oraz mają zapewniony wstęp na studia Master en Droit Privé

- Koszt: 100 zł – studenci, doktoranci i pracownicy UJ, osoby spoza UJ – 1000 zł

Master en Droit Privé

- trwa jeden rok i składa się z 11 piętnasto lub dwudziesto godzinnych  weekendowych kursów pogłębiających znajomość francuskiego i międzynarodowego prawa prywatnego

- o przyjęcie na studia mogą ubiegać się: absolwenci pięcioletnich studiów prawniczych na uczelniach  polskich i zagranicznych oraz studenci prawa UJ, którzy zaliczyli 4 rok studiów.

- dwie opcje zakończenia studiów: opcja badawcza polegająca  na zakończeniu studiów poprzez napisanie pracy magisterskiej i obronę przed komisją lub opcja zawodowa polegająca na  odbyciu stażu w instytucji stosującej prawo francuskie (od 3 do 6 miesięcy) oraz napisanie  z niego raportu i jego obronę przed komisją.

- egzaminy odbywają się w Krakowie w dwóch sesjach – zimowej i letniej

- studia kończą się uzyskaniem francuskiego tytułu magistra prawa prywatnego.

- koszt studiów: 240 euro oraz 1000 zł

Szkoła Prawa Niemieckiego

- SPN UJ została utworzona 1998 roku przez uniwersytety w Heidelbergu, Krakowie i Moguncji; od 2010 r. część niemieckojęzycznego programu studiów „Recht in Deutschland”

- Struktura:

W pierwszym semestrze słuchacze SPN biorą udział w kursie prawniczego języka niemieckiego (2 pkt ECTS)

W drugim semestrze słuchacze SPN uczęszczają na kurs prawa niemieckiego, prowadzony przez profesorów z uniwersytetów Ruprechta Karola w Heidelbergu i Jana Gutenberga w Moguncji (18 pkt ECTS). Kurs oferuje 12 wykładów obejmujących wstęp do istotnych działów prawa niemieckiego, ze szczególnym naciskiem na prawo cywilne. Wiedza uzyskana na wykładach jest powtarzana i pogłębiana na ćwiczeniach oraz sprawdzana podczas kolokwiów, ocenianych przez niemieckich profesorów w skali niemieckiej.

- Egzaminy: Po każdym wykładzie studenci piszą kolokwium (egzamin pisemny), ocena końcowa obliczana jest na podstawie min. 7 zdanych kolokwiów i zdanych egzaminów ustnych z 12 dziedzin.

- Absolwenci SPN uzyskują certyfikat ukończenia kursu „Prawniczy język niemiecki” oraz dyplom ukończenia kursu prawa niemieckiego i mogą uczestniczyć w skróconym programie LL.M. w Heidelbergu lub Moguncji

- brak opłat

- dwa razy w roku polsko-niemiecko-ukraińskie seminaria prawnicze odbywające się na przemian w Heidelbergu, Kijowie, Krakowie i Moguncji

- bonus: Najlepszy/a student/ka otrzymuje stypendium doktoranckie w Heidelbergu

LL.M. w Heidelbergu i Moguncji:

- Absolwenci SPN mają możliwość odbycia skróconych (jednosemestralnych) studiów LL.M. w Heidelbergu i Moguncji oraz ewent. praktyk zawodowych w renomowanych kancelariach w Niemczech. SPN przyznaje rocznie 8 stypendiów w wys. 3750 euro na studia LL.M. w Niemczech.

Szkoła Prawa Austriackiego

- jej wykładowcami są profesorowie Uniwersytetu Wiedeńskiego

- trwa jeden semestr i składa się z 6 trzydniowych kursów (czwartek: 17:00 – 20:00, piątek 16:00 – 20:00 i sobota 9:00 – 14:00)

- studenci zapoznają się z austriackim systemem prawnym w perspektywie porównawczej, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu prawa europejskiego na prawo austriackie

- każdy kurs zakończony jest pisemny egzaminem

-  Studenci otrzymują 15 pkt ECTS

- absolwenci Szkoły otrzymują dyplom jej ukończenia wydawany wspólnie przez Uniwersytet Wiedeński i Wydział Prawa i Administracji UJ

- Szkoła jest bezpłatna

Szkoła Prawa Ukraińskiego

- We współpracy z Uniwersytetem im. I Franki we Lwowie i Narodowym Uniwersytetem „Akademia Kijowsko-Mohylańska”

- W semestrze zimowym odbywają się zajęcia z prawniczego języka ukraińskiego (piątki)

- Semestr letni to 6 zjazdów dotyczących prawa ukraińskiego (zajęcia w piątki i soboty)

- 11 pkt ECTS

- absolwenci Szkoły otrzymują dyplom jej ukończenia wydawany wspólnie przez Uniwersytet im. I Franki we Lwowie i Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”  i Wydział Prawa i Administracji UJ

- Szkoła jest bezpłatna dla studentów, doktorantów i pracowników Wydziału Prawa i Administracji UJ, płatna 500 zł dla osób spoza Wydziału

Szkoła Prawa Słowackiego

- działa we współpracy  z Instytutem Państwa i Prawa Słowackiej Akademii Nauk oraz słowacką kancelarią prawną;

- program Szkoły składa się z semestru zimowego, w którym prowadzone są zajęcia z „Prawniczego języka słowackiego” oraz semestru letniego, który składa się z 6 trzydniowych zjazdów, podczas których w piątki oraz soboty odbywają się wykłady prowadzone przez profesorów ze Słowacji, natomiast w niedziele warsztaty prowadzone przez słowackich adwokatów; w Szkole prowadzone są zajęcia ze wstępu do prawa słowackiego, prawa cywilnego (część ogólna + zobowiązania), gospodarczego (prawo spółek + zobowiązania) oraz podatkowego;

- zajęcia odbywają się w semestrze zimowym – w piątki od 17:00 do 20:00 oraz w semestrze letnim – w piątki od 16:00 do 20:00 oraz soboty i niedziele od 10:00 do 14:00;

- w ciągu roku Szkoła organizuje również dodatkowe spotkania oraz wykłady gości ze Słowacji, a także międzynarodowe konferencje naukowe;

- Szkoła posiada własną bibliotekę; studenci mają dostęp do słowackiego systemu ASPI (odpowiednik polskiego systemu LEX);

- Szkoła jest bezpłatna dla studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, natomiast dla osób spoza UJ opłata wynosi 500 zł;

- możliwe uzyskanie 13 pkt ECTS;

- aby ukończyć Szkołę należy zdać 4 z 6 kolokwiów oraz złożyć egzamin ustny przed uprzednio powołaną komisją;

- absolwenci Szkoły otrzymują dyplom jej ukończenia wydawany wspólnie przez Instytut Państwa i Prawa Słowackiej Akademii Nauk oraz Wydział Prawa i Administracji UJ ;

- dwóch najlepszych absolwentów otrzymuje możliwość odbycia miesięcznego stażu w słowackiej kancelarii prawnej oraz udziału w Jesiennej Szkole Prawa organizowanej każdego roku przez Instytut Państwa i Prawa Słowackiej Akademii Nauk;

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Partnerzy OKSPO

The Catholic University Columbus School of Law w Waszyngtonie

The Catholic University Columbus School of Law w Waszyngtonie

Uniwersytet w Orleanie

Uniwersytet w Orleanie

Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Moguncji

Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Moguncji

Uniwersytet w Heidelbergu

Uniwersytet w Heidelbergu

Uniwersytet Wiedeński

Uniwersytet Wiedeński

Instytut Państwa i Prawa Słowackiej Akademii Nauk

Instytut Państwa i Prawa Słowackiej Akademii Nauk

Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”

Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych

Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych
Bracka 12, pokój 205-206
31-005 Kraków
Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych
Bracka 12, pokój 205-206
31-005 Kraków
Informacje kontaktowe

okspo@uj.edu.pl
www.okspo.wpia.uj.edu.pl/

Adres: Bracka 12, pokój 205-206, 31-005 Kraków