Ten szablon przeznaczony jest tylko dla dedykowanej skórki UJ 2015!

Terminy

Organizacja roku akademickiego

Terminy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018
Rok akademicki 2017/2018 rozpoczyna się 1 października 2017 roku i trwa do 30 września 2018 roku

Dzieli się na dwa semestry:
Zimowy: od 1 października 2017 roku do 23 lutego 2018 roku
Letni: od 24 lutego 2018 roku do 30 września 2018 roku

Terminy zajęć dydaktycznych:

od 2 października 2017 roku do 22 grudnia 2017 roku
od 3 stycznia 2018 roku do 28 stycznia 2018 roku
od 24 lutego 2018 roku do 29 marca 2018 roku
od 4 kwietnia 2018 roku do 15 czerwca 2018 roku

Sesje egzaminacyjne

Zimowa
od 29 stycznia 2018 roku do 10 lutego 2018 roku
Zimowa poprawkowa
od 17 lutego 2018 roku do 23 lutego 2018 roku
Letnia
od 16 czerwca 2018 roku do 29 czerwca 2018 roku
Letnia poprawkowa
od 1 września 2018 roku do 15 września 2018 roku

Przerwy w zajęciach

Przerwa świąteczna
od 23 grudnia 2017 roku do 2 stycznia 2018 roku
Przerwa semestralna
od 11 lutego 2018 roku do 16 lutego 2018 roku
Przerwa świąteczna
od 30 marca 2018 roku do 3 kwietnia 2018 roku
Przerwa wakacyjna
od 30 czerwca 2018 roku do 30 września 2018 roku

Dodatkowe dni wolne od zajęć

2 maja 2018 roku
piątek w tygodniu, w którym odbywają się Juwenalia

Uwagi

Rektor może, na uzasadniony wniosek dziekana wydziału zaopiniowany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów, zmienić termin sesji egzaminacyjnej, o ile zagwarantowana zostanie realizacja pełnego programu i planu studiów.

Dziekan wydziału - z ważnych powodów związanych z działalnością wydziału - może ustanowić dodatkowe godziny wolne od zajęć w innych dniach, niż wskazane w Zarządzeniu.

Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych. Do zrealizowania wskazanego w programie i planie studiów wymiaru godzin wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.

Okres od 16 do 30 września 2018 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2017/2018 i rozpoczęciem roku akademickiego 2018/2019.

Szczegółową organizację roku akademickiego w Collegium Medicum ustala Prorektor UJ ds. Collegium Medicum.

Szczegółową organizację roku akademickiego dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych ustala dziekan wydziału w oparciu o obowiązujące programy i plany studiów.

 

Zarządzenie nr 124 Rektora UJ z 6 grudnia 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020.