Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich dla studentów studiów doktoranckich na WPiA UJ

Wszczęcie przewodu doktorskiego

 1. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (DZ. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.) warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej;
 2. Przewód doktorski należy otworzyć nie później, niż do końca III roku studiów (Regulamin studiów doktoranckich na UJ);
 3. W terminie co najmniej 2 tygodnie przed ustalonym terminem posiedzenia Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ należy złożyć następujące dokumenty:

  Wniosek na ustalonym formularzu kierowany do Rady Wydziału z prośbą o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz z następującymi załącznikami:

  Ponadto, Beneficjent programu „Diamentowy Grant" do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego załącza:

  • poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego albo zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich,
  • poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie „Diamentowego Grantu",
  • oraz - w przypadku niespełnienia warunku posiadania publikacji naukowej - opinię potwierdzającą wysoką jakość prac badawczych prowadzonych przez Beneficjenta oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydaną przez opiekuna naukowego posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, nabyte na podstawie art. 21a Ustawy.

  W przypadku wspólnego przeprowadzania przewodu doktorskiego, dokumenty przedstawia się kierownikowi jednostki organizacyjnej wskazanej w porozumieniu.

 4. Zgodnie z art. 20 ust.7 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki ( DZ. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.) w przewodzie doktorskim może zostać powołany promotor pomocniczy, który pełnił będzie istotną funkcję pomocniczą w opiece nad doktorantem, w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników.

  Promotor pomocniczy wyznaczany jest przez Radę Wydziału, na zgodny wniosek promotora i kandydata.

  W celu powołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim, należy złożyć kierowany do Rady Wydziału Wniosek o wyznaczenie promotora pomocniczego.

Tzw. „Dalsze stadia przewodu doktorskiego"

CZYNNOŚCI WEDŁUG „STARYCH PRZEPISÓW"

 1. Po przygotowaniu rozprawy doktorskiej, doktorant przedstawia ją do akceptacji swojemu promotorowi, który – przedstawia swoją pisemną opinię na temat rozprawy i wnosi o przeprowadzenie dalszych stadiów przewodu doktorskiego.
 2. Po otrzymaniu akceptacji od promotora doktorant składa w Dziekanacie Wydziału:
  • cztery egzemplarze rozprawy doktorskiej,
  • wniosek o przeprowadzenie dalszych stadiów, w którym przedstawia informacje dotyczące zakresu egzaminów doktorskich,
  • rozprawę doktorską w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD,
  • oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej rozprawy z jej wydrukiem,
  • dane konieczne do oznaczenia pracy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45 Rektora UJ z 12 czerwca 2006 w sprawie elektronicznej bazy danych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich,
  • oświadczenie o udzieleniu licencji i jej ograniczeniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 45 Rektora UJ z 12 czerwca 2006 w sprawie elektronicznej bazy danych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich.
 3. Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia recenzentów (minimum dwóch, w tym co najmniej jeden spoza jednostki);
 4. Rada Wydziału powołuje komisje do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz komisję doktorską do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej.

CZYNNOŚCI WEDŁUG „NOWYCH PRZEPISÓW"

 1. Po przygotowaniu rozprawy doktorskiej, doktorant przedstawia ją do akceptacji swojemu promotorowi, który – przedstawia swoją pisemną opinię na temat rozprawy i wnosi o przeprowadzenie dalszych stadiów przewodu doktorskiego.
 2. Po otrzymaniu akceptacji od promotora doktorant składa w Dziekanacie Wydziału:
  • cztery egzemplarze rozprawy doktorskiej,
  • wniosek o przeprowadzenie dalszych stadiów, w którym przedstawia informacje dotyczące zakresu egzaminów doktorskich,
  • streszczenie rozprawy w języku polskim,
  • streszczenie rozprawy w języku angielskim;
  • rozprawę doktorską w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD,
  • oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej rozprawy z jej wydrukiem,
  • dane konieczne do oznaczenia pracy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45 Rektora UJ z 12 czerwca 2006 w sprawie elektronicznej bazy danych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich,
  • oświadczenie o udzieleniu licencji i jej ograniczeniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 45 Rektora UJ z 12 czerwca 2006 w sprawie elektronicznej bazy danych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich.
 3. Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia recenzentów (minimum dwóch, w tym obydwaj spoza jednostki);
 4. Rada Wydziału powołuje komisje do przeprowadzenia egzaminów doktorskich oraz komisję doktorską do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej.

Egzaminy w przewodzie doktorskim

Zgodnie z obowiązującymi przepisami egzaminy doktorskie są zdawane przed przyjęciem rozprawy doktorskiej.

Na Wydziale Prawa i Administracji UJ do egzaminów w przewodzie doktorskim przystępuje osoba, dla której zostały powołane komisje w przewodzie doktorskim.

Komisje powołane przez Radę Wydziału przeprowadza egzaminy doktorskie w zakresie:

 1. dyscypliny podstawowej – odpowiadającej tematowi pracy doktorskiej (dyscyplina: prawo),
 2. dyscypliny dodatkowej – innej, niż dyscyplina podstawowa (wskazanej przez kandydata we wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego),
 3. języka nowożytnego – przed komisją, w skład której wchodzi lektor, zatrudniony w Jagiellońskim Centrum Językowym. Do egzaminu z języka nowożytnego zostaje dopuszczony doktorant, który uzyskał zaliczenie konsultacji językowych.

Doktorant, który załączył do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego znajdujący się w wykazie załączonym do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 03 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora jest zwolniony z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.

Na Wydziale Prawa i Administracji UJ do egzaminów doktorskich z dyscypliny podstawowej i dyscypliny dodatkowej można przystąpić nie wcześniej, niż po uzyskaniu jednej pozytywnej recenzji, a do egzaminu z języka nowożytnego – po powołaniu komisji egzaminacyjnej.

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i przeprowadzenie obrony

 1. Po zdaniu egzaminów doktorskich i wpłynięciu recenzji komisja w przewodzie doktorskim powołana przez Radę Wydziału dokonuje przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszcza ją do publicznej obrony.
 2. Okres pomiędzy dopuszczeniem do obrony a publiczną obroną musi wynieść co najmniej 10 dni.
Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej