Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Język angielski dla prawa niestacjonarnego

Do uczestnictwa w trzyletnim kursie lektoratowym mają prawo tylko i wyłącznie studenci Prawa Niestacjonarnego w UJ, którzy zalogowali się do grup lektoratowych przez USOS WPiA będąc na II roku studiów.

Osoby kontynuujące kurs roku mają obowiązek zalogowania się do grup na roku III i IV.

Rozpoczynanie kursu na roku III lub IV NIE JEST MOŻLIWE.

Od roku 2015/16 studentów obowiązuje egzamin na poziomie minimum B2+ (Rudiments of Legal English and General English)

Wobec powyższego żadne egzaminy zewnętrzne nie mogą być uznawane.

Kurs trwa trzy lata wg następującego schematu: II rok 42 h, III rok 42 h, IV rok 60 h oraz egzamin końcowy na poziomie B2+ lub C1.

Studenci otrzymują zaliczenia roczne.

ROK II oraz ROK III

Aby otrzymać zaliczenie student powinien regularnie uczęszczać na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć. Dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze. W przypadku większej ilości nieobecności student zobowiązany jest do przedstawienia zwolnienia lekarskiego w terminie do 14 dni.

Zaliczenie z oceną przysługuje studentowi, który spełnia w/w warunki oraz zaliczy test roczny na min. 60%.

Na roku II i III studenci, którzy otrzymają zaliczenie z oceną w pierwszym terminie są premiowani dodatkowymi punktami doliczanymi do wyniku Egzaminu końcowego na IV roku, po 2 punkty za każdy rok.

ROK IV – wpisy do USOS- studenci muszą zarejestrować się na Egzamin B2+ lub C1.

Na roku IV studenci muszą uzyskać zaliczenie z oceną, które jest warunkiem dopuszczenia do Egzaminu końcowego. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Aby otrzymać zaliczenie student powinien regularnie uczęszczać na zajęcia i aktywnie w nich uczestniczyć. Dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze. W przypadku większej ilości nieobecności student zobowiązany jest do przedstawienia zwolnienia lekarskiego w terminie do 14 dni.

Zaliczenie polega na przygotowaniu obszernych wypowiedzi na 5 wylosowanych na początku roku akademickiego tematów z zakresu prawa i dogłębnym omówieniu zagadnień wskazanych przez wykładowcę. Zestawy tematów zostaną podane przez prowadzących zajęcia w październiku 2019.

Za wypowiedzi student może uzyskać 3, 4 lub 5 pkt, które będą doliczone do wyniku Egzaminu końcowego.

Egzamin końcowy ma formę pisemną i oceniany jest wg następującej skali:

  • 60-74 dst
  • 75-79 dost plus
  • 80-88 dobry
  • 89-93 dobry plus
  • 94-100 bardzo dobry

Koordynatorem do spraw lektoratów na WPiA jest mgr Władysława Gross-Kołoczek. ada.gross-koloczek@uj.edu.pl