Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady przeniesienia z innej uczelni na kierunek Prawo

Na podstawie § 30 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - załącznik do Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego nr Uchwała nr 53/IV/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku Student innej uczelni, w tym także zagranicznej, który zaliczył pierwszy rok studiów, może, za zgodą dziekana, zostać przeniesiony na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim bez postępowania rekrutacyjnego

Na podstawie § 30 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - załącznik do Uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego nr Uchwała nr 53/IV/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku Student innej uczelni, w tym także zagranicznej, który zaliczył pierwszy rok studiów, może, za zgodą dziekana, zostać przeniesiony na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim bez postępowania rekrutacyjnego.

 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 student ma obowiązek przedłożyć dziekanowi wniosek wraz z uzasadnieniem, zaopiniowany przez kierownika jednostki organizacyjnej, z której zamierza się przenieść oraz dokumentami poświadczającymi dotychczasowy przebieg studiów.
 2. Ustęp 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany kierunku lub specjalności studiów w ramach Uniwersytetu.
 3. Szczegółowe warunki i zasady przeniesienia z innej uczelni oraz zmiany kierunku lub specjalności studiów w ramach Uniwersytetu określa rada wydziału. § 27 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Uchwała
Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 czerwca 2012 r. oraz z dnia 15 października 2012 r. ze zmianami z dni 10 i 17 czerwca 2013 r., z dnia 24 lutego 2014 r., z dnia 26 stycznia 2015 r., z dnia 22 czerwca 2015 r. z dnia 23 maja 2016 r. oraz z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad realizacji planu i programu studiów na kierunku – Prawo

Tekst jednolity

§ 23

 1. Przeniesienie na studia prowadzone na Wydziale z tego samego kierunku, trybu i rodzaju studiów w innej uczelni wyższej (uczelnia macierzysta) może nastąpić tylko, jeżeli student uzyskał z egzaminów średnią ocen wynoszącą co najmniej 4,5.
 2. Przeniesienie może dotyczyć studenta, który ma zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów i nie wyższy niż trzeci rok studiów.
 3. Przeniesienie następuje na zasadach określonych w § 9 ust. 2 i 3.
 4. Podania o przyjęcie, o którym mowa w ust. 1, należy składać do 15 września każdego roku.
 5. Zasady dotyczące przeniesienia na kierunek prawo, określone w pkt. 1-4 niniejszego paragrafu stosuje się także do osób ubiegających się o zmianę kierunku.
 6. Dziekan ustali szczegółowe zasady i tryb składania wniosków o przyjęcie na studia w trybie określonym w niniejszym paragrafie.
 7. Liczba studentów przeniesionych na kierunek prawo na Wydział Prawa i Administracji UJ z innej uczelni nie może przekroczyć 5% ustalonego dla danego roku akademickiego limitu przyjęć. Listę rankingową osób przyjętych w tym trybie ustala Dziekan w oparciu o udokumentowaną średnią ocen, o której mowa w ust. 1 do dnia 20 września.
 8. Zasady dotyczące przeniesień, określone w pkt. 1-6 stosuje się także do osób ubiegających się o zmianę kierunku studiów. Liczba studentów przyjętych w ten sposób nie może przekroczyć 2% ustalonego dla danego roku limitu przyjęć.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek wraz z uzasadnieniem, zaopiniowany przez kierownika jednostki organizacyjnej (dziekana), z której zamierza się przenieść;
 • Dokumenty poświadczające dotychczasowy przebieg studiów (wykaz przedmiotów z ocenami, punktami ECTS, ilością godzin zajęć) – podpisane przez kierownika jednostki organizacyjnej (dziekana) macierzystej uczelni;
 • Zaświadczenie o byciu studentem z potwierdzeniem uzyskanej średniej ocen z egzaminów, wynoszącej co najmniej 4,5;
 • Indeks z macierzystej uczelni z potwierdzeniem zaliczenia roku poprzedzającego przeniesienie
Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej