Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kryteria kwalifikacyjne na Program ERASMUS+ wyjazdy na studia w roku akademickim 2023/2024

Terminarz I rekrutacji:

 • 16.01. – 05.02.2023 r. – składanie wniosków w systemie USOSweb
 • 06.02. – 19.02.2023 r. – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb
 • 20.02. – 26.02.2023 r. – procedura odwoławcza
 • 27.02. – 05.03.2023 r. – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb.

Wymogi formalne udziału w rekrutacji: 

 1. Deklaracja znajomości języka obcego wymaganego przez uczelnię partnerską na poziomie minimum B2 lub poziomie określonym przez uczelnię partnerską. 
 2. Status studenta lub doktoranta UJ. 

Kryteria kwalifikacyjne:

 1. Podstawą ustalenia wyniku kwalifikacji będzie: 
  1. średnia ocen za ostatni rok studiów lub  
  2. w przypadku studentów pierwszego roku studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich wynik z rekrutacji na studia lub 
  3. w przypadku doktorantów wynik z rekrutacji do szkoły doktorskiej.
   Wynik kwalifikacji będzie określony w skali od 0 do 100.
   Średnia ocen zostanie przeliczona wg. wzoru: wynik kwalifikacji = (średnia ocen - 2) / 3 * 100. 
 2. W przypadku uzyskania tego samego wyniku, pierwszeństwo na liście rankingowej będą miały osoby, posiadające (udokumentowaną) wyższą znajomość języka obcego. W przypadku takiego samego wyniku oraz poziom znajomości języka obcego, o kolejności na liście rankingowej zdecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzonej przez koordynatora wydziałowego. 

Skład Komisji Kwalifikacyjnej: 

 1. Prorektor UJ ds. dydaktyki. 
 2. Kierownik Działu Obsługi Studentów Zagranicznych. 
 3. Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+. 

Procedura przebiegu kwalifikacji: 

 1. Kandydat w terminie: 16.01. – 05.02.2023 r. składa elektronicznie wniosek za pośrednictwem systemu USOSweb po uprzednim zalogowaniu się do systemu.  
  1. w zakładce: Wymiana studencka wypełnia wniosek opisując motywację wyjazdu oraz deklarując znajomość języka obcego, wymaganego przez uczelnię partnerską na poziomie minimum B2 lub poziomie określonym przez uczelnię partnerską. UWAGA: Znajomość języka obcego może być weryfikowana na późniejszym etapie przez koordynatora instytutowego/wydziałowego. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zadeklarowanego poziomu znajomości języka obcego przez kandydata przyznany wyjazd zostanie anulowany
  2. Kandydat ma możliwość wskazania do 3 uczelni partnerskich, do których chce wyjechać wg priorytetu wyboru. 
 2. Komisja Kwalifikacyjna w terminie: 06.02. – 19.02.2023 r. rozpatrzy wnioski i przyzna kandydatom wyjazdy w USOSweb.  
  1. Po zalogowaniu się do USOSweb w zakładce: Wymiana studencka kandydaci będą mieli możliwość sprawdzenia wyników rekrutacji. 
  2. UWAGA: Po zakwalifikowaniu się do Programu Erasmus+ Studia kandydat w przeciągu 7 dni od przyznania uczelni partnerskiej w USOSweb musi zaakceptować przyznaną uczelnię poprzez uzupełnienie wniosku o brakujące informacje. 

Procedura odwoławcza: 

 1. Kandydat w terminie: 20.02. – 26.02.2023 r. składa pismo (wzór dostępny na stronie: erasmus.uj.edu.pl) wraz z dokumentacją potwierdzającą naruszenie procedury kwalifikacyjnej do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych przy ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków. Odwołania dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 2. Komisja odwoławcza pod przewodnictwem Prorektora UJ ds. dydaktyki w terminie: 27.02. – 05.03.2023 r. rozpatrzy podania i poinformuje kandydatów o wyniku.