Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmarł Prof. dr hab. Janusz Szwaja

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 27 lutego 2022 r.

Prof. dr. hab. Janusza Szwai

wybitnego przedstawiciela polskiej nauki prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego i prawa handlowego.

 

Pan Profesor Janusz Szwaja związany był z Uniwersytetem Jagiellońskim od czasu studiów, które rozpoczął w 1950 r. Na Uniwersytecie Jagiellońskim doktoryzował się w 1964 r. i habilitował w 1972 r. W 1962 r. rozpoczął pracę jako starszy asystent w Katedrze Prawa Cywilnego UJ, następnie od 1972 r. włączył się w tworzenie Międzyuczelnianego Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ, którego był dyrektorem w latach 1975-1991. Kierował także pracownią, następnie zakładem i katedrą Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej. Był uznanym wykładowcą prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa własności przemysłowej.

Profesor Janusz Szwaja utrzymywał kontakty z licznymi naukowcami z zagranicznych ośrodków badawczych (m.in. Instytutu Maxa Plancka w Monachium i z CEIPI w Strasburgu), wykładał jako visiting professor na uniwersytetach we Francji, Niemczech i na Litwie. Był założycielem i wiceprzewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju Nauczania i Badań w Dziedzinie Własności Intelektualnej (ATRIP), przewodniczącym polskiej grupy Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej (AIPPI) oraz wiceprzewodniczącym polskiej grupy Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konkurencji (LDC).

Profesor Janusz Szwaja był promotorem i recenzentem wielu prac doktorskich i habilitacyjnych. Uczestniczył w wielu pracach legislacyjnych z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa handlowego i cywilnego oraz prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Profesor Janusz Szwaja pozostawił po sobie bardzo cenny dorobek z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa handlowego, m.in. współredagował „System prawa własności intelektualnej” t. III wydany w 1990 r., był redaktorem komentarza do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który doczekał się 5 wydań, współredagował dwa tomy „Systemu Prawa Prywatnego” - tom 14 A (Prawo własności przemysłowej) i 15 (Prawo konkurencji). Był współautorem cenionego komentarza do kodeksu spółek handlowych (pod red. S. Sołtysińskiego) oraz tomu 1 „Systemu Prawa Handlowego”.

Profesor Janusz Szwaja był członkiem Rady Naukowej „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej”.

Śmierć Pana Profesora stanowi niepowetowaną stratę dla nauki polskiej. W osobie Zmarłego tracimy powszechnie szanowanego członka wspólnoty akademickiej, wybitnego, uznanego w Polsce i za granicą naukowca.

Zapamiętamy Pana Profesora jako człowieka wielkiego formatu, oddanego nauce i społeczności uniwersyteckiej. 

W imieniu całej społeczności akademickiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego składamy żonie i całej rodzinie Pana Profesora wyrazy głębokiego współczucia.

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Świętą
w poniedziałek 7 marca 2022 roku o godz. 12.00
w kaplicy na Cmentarzu Parafialnym Prądnik Biały (ul. Piaszczysta).