Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (dot. rejestracji egzaminów, zaliczeń w celu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów)

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: iod@uj.edu.pl.
 3. Dane osobowe w postaci nagrań będą przetwarzane w celu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów, w szczególności przeprowadzania zaliczenia
  i egzaminów kończących określone zajęcia oraz egzaminy dyplomowe, poza siedzibą uczelni
  z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu
  i rejestrację. Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi). Obowiązek prawny wynika z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a także przepisów wewnątrzuczelnianych.
 4. Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w punkcie 3 (nagrania) przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia zamierzonego celu, a po upływie 14 dni od dnia egzaminu lub zaliczenia zostaną usunięte.
 5. Dostęp do danych osobowych będą posiadać pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją obowiązków służbowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty, którym administrator na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zleci wykonanie określonych czynności,
  z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez dostawcę usług w ramach pakietu Office 365 firmę Microsoft (z którą administrator ma podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych). W przypadku przekazania danych poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) dane osobowe będą dodatkowo chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską. Zapewni to danym osobowym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
 7. Administrator gwarantuje realizację wszystkich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do:
  1. dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, niepodanie danych uniemożliwi realizację celów wskazanych w punkcie 3.