Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Krakowskie Studia Międzynarodowe - zaproszenie do składania publikacji

Szanowni Państwo

Redakcja wydawanego od 2004 roku kwartalnika „Krakowskie Studia Międzynarodowe” – założonego z inicjatywy prof. dr hab. Andrzeja Kapiszewskiego zaprasza autorów do zgłaszania publikacji do KSM 4/2019, który poświęcony będzie tematyce: „Edukacja praw człowieka: osiągnięcia i wyzwania na przyszłość”.

Kwartalnik skierowany jest do badaczy zainteresowanych problematyką politologiczną i kulturoznawczą, a także zagadnieniami natury prawnej i współczesną ekonomią. Czasopismo zawiera prace autorów polskich i zagranicznych w językach polskim, angielskim i niemieckim. Wszystkie zamieszczane w kwartalniku artykuły naukowe są recenzowane według wytycznych Ministerstwa Nauko i Szkolnictwa Wyższego.

Czasopismo „Krakowskie Studia Międzynarodowe” przeszło pozytywnie proces ewaluacji ICI Journals Master List 2017, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 74,47 pkt. Czasopismo jest na liście czasopism punktowanych MNiSZW (liczba punktów;9).

Inspiracją dla kolejnego tomu Krakowskich Studiów Międzynarodowych 4/2019 była IX Międzynarodowa Konferencja w zakresie edukacji praw człowieka, która odbyła się w Sydney w grudniu 2018 roku wpisując się równocześnie w dwie ważne dla ewolucji problematyki praw człowieka rocznice: 70 rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i 25 rocznicę uchwalenia Deklaracji Wiedeńskiej. Uczestnicy konferencji reprezentujący pięć kontynentów nawiązując do tych kluczowych, historycznych dokumentów przedstawili prezentacje dowodzące, że edukacja jest obecnie jednym z kluczowych tematów społecznych znajdujących się w centrum zainteresowania wielu organizacji międzynarodowych i poszczególnych państw. Główną tego przyczyną jest trwający od wielu lat proces przekształcania współczesnego społeczeństwa industrialnego w globalne społeczeństwo oparte na wiedzy i informacji. Edukacja w aspekcie praw człowieka uznana została przez społeczność międzynarodową za jedno z praw człowieka. Edukacja ta nie jest celem samym w sobie. Stanowi ona nieodzowny element przygotowania współczesnych społeczeństw do globalnego współżycia. Edukacja w aspekcie praw człowieka jest nieodłącznym elementem kształcenia społeczeństwa na każdym etapie życia człowieka, wpisanym w idee globalnego społeczeństwa informacyjnego.

Odbywające się od roku 2010 cykliczne konferencje HRE (Human Rights Education) przyciągają szerokie grono działaczy na rzecz praw człowieka, naukowców, polityków, przedstawicieli mediów i organizacji pozarządowych. Są prestiżowym forum wymiany myśli i poglądów i stwarzają okazję do nowych działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz zaprezentowania tego, co do tej pory udało się osiągnąć i jakie wyzwania stoją nadal przed edukacją o prawach człowieka i dla praw człowieka.

Zamiarem redakcji jest zwrócenie uwagi na znaczenie edukacji praw człowieka, zarówno formalnej jak i nieformalnej, dla wspierania aktywnego obywatelstwa i demokracji. Zaprosiliśmy do publikacji uczestników ubiegłorocznej konferencji w Sydney reprezentujących kraje pozaeuropejskie o różnych systemach politycznych, różnych poglądach i religiach, ale reprezentujących jeden cel: upowszechnianie praw człowieka poprzez polepszanie, umacnianie i upowszechnianie edukacji praw człowieka w społeczeństwach. Zapraszamy także państwa do przedstawienia problematyki edukacji praw człowieka i o prawach człowieka z perspektywy różnych dziedzin nauki: nauk społecznych, ekonomicznych, etycznego biznesu, nauk medycznych, prawnych i etyki.

Uprzejmie informujemy, że termin zgłaszania propozycji publikacji do Krakowskich Studiów Międzynarodowych 4/2019, który poświęcony będzie tematyce: Edukacja praw człowieka: osiągnięcia i wyzwania na przyszłość upływa 30 czerwca 2019. Ostateczny termin składania prac upływa 30 września 2019.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń, zgodnie z zasadami podanymi na stronie czasopisma, na adres: bbbednarczyk@afm.edu.pl. Równocześnie informuję, że na stronie internetowej KSM http://ksm.ka.edu.pl  podane są informacje dotyczące zasad publikacji oraz tytuły/tematy planowane na 2019 rok.

Redaktor Naczelna

Prof. nadzw. dr. hab. Bogusława Bednarczyk