Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko w projekcie badawczym OPUS - 23

Nazwa stanowiska: Doktorant-stypendysta

 

Wymagania:

- ukończone studia prawnicze (stopień magistra)

- praca magisterska i przygotowywana rozprawa doktorska dotyczą zagadnień z zakresu prawa cywilnego, w szczególności z obszaru – prawa rzeczowego i prawa nowoczesnych technologii (digital law)

- doświadczenie w kierowaniu lub realizacji projektów badawczych z zakresu prawa rzeczowego lub prawa nowoczesnych technologii

- publikacje naukowe z zakresu prawa rzeczowego lub prawa nowoczesnych technologii

- doświadczenie w prowadzeniu badań prawnoporównawczych 

- znajomość języka angielskiego na poziomie C1; preferowani będą kandydaci, którzy posługują się także innym językiem obcym (w sposób komunikatywny)

Kandydaci proszeni są o przesłanie  kopii (np. skanu) jednej, wybranej własnej publikacji, którą uważają za najważniejszą w dotychczasowym dorobku.

Dokumenty: do aplikacji należy dołączyć życiorys naukowy; kopię dyplomu magisterskiego; potwierdzenie statusu doktoranta; wykaz publikacji naukowych z podaniem tytułu, miejsca publikacji i numerów stron; informację o innych osiągnięciach naukowych, w szczególności w realizacji projektów naukowych; dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie C1 i dodatkowo potwierdzający znajomość innego języka (jeżeli kandydat takim językiem włada); krótki list rekomendacyjny od opiekuna naukowego/promotora; informację o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania tu).

Opis zadań: zbieranie i analiza materiałów (aktów prawnych, literatury, orzecznictwa) dotyczących różnych dóbr cyfrowych a także różnych rodzajów zabezpieczeń wierzytelności, w  szczególności na dobrach cyfrowych; odbycie stażu badawczego w zagranicznym ośrodku naukowym; konsultacje z naukowcami z innych krajowych lub zagranicznych ośrodków; uczestnictwo czynne  (z referatem) w krajowych i zagranicznych konferencjach i seminariach naukowych poświęconych zagadnieniom objętym tematyką projektu; przygotowanie materiałów na stronę internetową projektu; przygotowanie co najmniej jednej publikacji do zagranicznego czasopisma prawniczego.

 

Typ konkursu NCN: OPUS 23 – HS 5

Termin składania zgłoszeń: 26 marca 2023 23:59
Forma składania zgłoszeń: pocztą elektroniczną
Warunki zatrudnienia: Miesięczne stypendium naukowe w wysokości 1500 zł (zatrudnienie na okres do końca 2023 r. z możliwością przedłużenia)

Dodatkowe informacje:

Nazwa projektu: "Wirtualne zabezpieczenie kredytu? Zabezpieczenia na dobrach cyfrowych", 

kierownik projektu – prof. dr hab. Jerzy Pisuliński  (https://cywilne.law.uj.edu.pl/JPisulinski)

Opis projektu można znaleźć na stronie  – https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=556908

Dokumenty proszę przesyłać mailowo na adres kierownika projektu – jerzy.pisulinski@uj.edu.pl 
Po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydaci mogą zostać zaproszeni przez komisję na zdalną rozmowę kwalifikacyjną. O jej terminie zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.

Zasady rozstrzygania konkursu określa regulamin stanowiący załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r. https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf

Termin rozstrzygnięcia konkursu:  do 31 marca 2023.

 

Pliki do pobrania
doc
Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych