Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kryteria kwalifikacyjne na Program ERASMUS+ wyjazdy na studia w roku akademickim 2023/2024

Terminarz I rekrutacji:

 • 16.01. – 05.02.2023 r. – składanie wniosków w systemie USOSweb
 • 06.02. – 19.02.2023 r. – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb
 • 20.02. – 26.02.2023 r. – procedura odwoławcza
 • 27.02. – 05.03.2023 r. – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb.

Wymogi formalne udziału w rekrutacji: 

 1. Deklaracja znajomości języka obcego wymaganego przez uczelnię partnerską na poziomie minimum B2 lub poziomie określonym przez uczelnię partnerską. 
 2. Status studenta lub doktoranta UJ. 

Kryteria kwalifikacyjne:

 1. Podstawą ustalenia wyniku kwalifikacji będzie: 
  1. średnia ocen za ostatni rok studiów lub  
  2. w przypadku studentów pierwszego roku studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich wynik z rekrutacji na studia lub 
  3. w przypadku doktorantów wynik z rekrutacji do szkoły doktorskiej.
   Wynik kwalifikacji będzie określony w skali od 0 do 100.
   Średnia ocen zostanie przeliczona wg. wzoru: wynik kwalifikacji = (średnia ocen - 2) / 3 * 100. 
 2. W przypadku uzyskania tego samego wyniku, pierwszeństwo na liście rankingowej będą miały osoby, posiadające (udokumentowaną) wyższą znajomość języka obcego. W przypadku takiego samego wyniku oraz poziom znajomości języka obcego, o kolejności na liście rankingowej zdecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzonej przez koordynatora wydziałowego. 

Skład Komisji Kwalifikacyjnej: 

 1. Prorektor UJ ds. dydaktyki. 
 2. Kierownik Działu Obsługi Studentów Zagranicznych. 
 3. Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+. 

Procedura przebiegu kwalifikacji: 

 1. Kandydat w terminie: 16.01. – 05.02.2023 r. składa elektronicznie wniosek za pośrednictwem systemu USOSweb po uprzednim zalogowaniu się do systemu.  
  1. w zakładce: Wymiana studencka wypełnia wniosek opisując motywację wyjazdu oraz deklarując znajomość języka obcego, wymaganego przez uczelnię partnerską na poziomie minimum B2 lub poziomie określonym przez uczelnię partnerską. UWAGA: Znajomość języka obcego może być weryfikowana na późniejszym etapie przez koordynatora instytutowego/wydziałowego. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zadeklarowanego poziomu znajomości języka obcego przez kandydata przyznany wyjazd zostanie anulowany
  2. Kandydat ma możliwość wskazania do 3 uczelni partnerskich, do których chce wyjechać wg priorytetu wyboru. 
 2. Komisja Kwalifikacyjna w terminie: 06.02. – 19.02.2023 r. rozpatrzy wnioski i przyzna kandydatom wyjazdy w USOSweb.  
  1. Po zalogowaniu się do USOSweb w zakładce: Wymiana studencka kandydaci będą mieli możliwość sprawdzenia wyników rekrutacji. 
  2. UWAGA: Po zakwalifikowaniu się do Programu Erasmus+ Studia kandydat w przeciągu 7 dni od przyznania uczelni partnerskiej w USOSweb musi zaakceptować przyznaną uczelnię poprzez uzupełnienie wniosku o brakujące informacje. 

Procedura odwoławcza: 

 1. Kandydat w terminie: 20.02. – 26.02.2023 r. składa pismo (wzór dostępny na stronie: erasmus.uj.edu.pl) wraz z dokumentacją potwierdzającą naruszenie procedury kwalifikacyjnej do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych przy ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków. Odwołania dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 2. Komisja odwoławcza pod przewodnictwem Prorektora UJ ds. dydaktyki w terminie: 27.02. – 05.03.2023 r. rozpatrzy podania i poinformuje kandydatów o wyniku.