Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja do Sekcji Praw Człowieka na rok akademicki 2022/2023

Sekcja Praw Człowieka Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza nabór studentów na rok akademicki 2022/2023.

Sekcja Praw Człowieka SPP UJ świadczy bezpłatną pomoc prawną osobom, których prawa zostały naruszone, cudzoziemcom, oraz osobom planującym złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu. Działalność Sekcji obejmuje polskie i międzynarodowe prawo uchodźcze, polskie prawo o cudzoziemcach (w tym legalizację pobytu i zatrudnienia), prawo i postępowanie administracyjne oraz zagadnienia związane z ochroną praw człowieka.

Studenci Sekcji uczestniczą w wyjazdach do ośrodków dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, ośrodków strzeżonych, jak i aresztów dla cudzoziemców, działają jako pełnomocnicy w postępowaniach administracyjnych oraz jako kuratorzy w postępowaniach sądowych. Praca w Sekcji obejmuje udział w cotygodniowym seminarium, dyżury odbywane w siedzibie Poradni, sporządzanie pism procesowych i stanowisk prawnych oraz uczestnictwo w organizowanym przez Sekcję kursie prawniczego języka rosyjskiego.

W Sekcji uczestniczyć mogą studenci III – V roku studiów prawniczych. Wymagana jest znajomość języka angielskiego, dodatkowym atutem będzie znajomość języka rosyjskiego lub innego języka obcego.

Zgłoszenia, zawierające następujące dokumenty:

  1. CV (bez listu motywacyjnego),
  2. Wniosek o przyjęcie do Sekcji Praw Człowieka,
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru,

należy kierować na adres mailowy: spcz@uj.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 6 października 2022 r.

Oświadczenia z pkt 3 należy wydrukować, podpisać i przesłać zeskanowane. Wysłanie powyższych dokumentów w terminie jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej.

Do dnia 7 października br. studenci otrzymają informację z dokładną datą i godziną rozmowy rekrutacyjnej. Rozmowy rekrutacyjne zostaną przeprowadzone w formie zdalnej (on-line).

Rozmowy rekrutacyjne odbędą się w dniach 8-9 października br.

Objęcie obowiązków w Poradni nastąpi od dnia 10 października b.r.

Zaleca się Studentom przyjętym do Sekcji przystąpienie do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach oferty przedstawionej przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, obejmującego rok akademicki, w którym będą wykonywali obowiązki studenta Poradni.

Serdecznie zachęcamy do przesyłania zgłoszeń
Zespół Sekcji Praw Człowieka SPP UJ

Rekrutacja do Sekcji Praw Człowieka Studenckiej Poradni Prawnej zgłoszenia do dnia 6.10.2022 r. na adres spcz@uj.edu.pl