Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NABÓR DO MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU PEPP (termin aplikowania: 31 maja 2018 r.).

W roku akademickim 2018/2019 odbędzie się dziewiąta edycja międzynarodowego programu przeznaczonego dla wyróżniających się uczestników studiów doktoranckich prowadzących badania naukowe w zakresie europejskiego prawa prywatnego - „Programme in European Private Law for Postgraduates” (PEPP).

Zapraszamy doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UJ przygotowujących swoje rozprawy doktorskie z szeroko pojętego prawa prywatnego (w tym również prawa konkurencji, prawa spółek, prawa prywatnego międzynarodowego, prawa własności intelektualnej itd.) do zapoznania się z ofertą programu na stronie internetowej www.pepp-home.eu

Chętnych do udziału w programie prosimy o składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany poniżej adres e-mail do 31 maja 2018 r. Spośród zgłoszeń zostaną wyłonione dwie osoby, którym Wydział Prawa i Administracji UJ sfinansuje udział w programie.

Do wniosku (e-maila) należy dołączyć następujące załączniki:

1) skan lub zdjęcie oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza;

2) curriculum vitae;

3) wykaz publikacji ze wskazaniem trzech najważniejszych i krótkim uzasadnieniem ich wskazania;

4) skan lub zdjęcie listu rekomendacyjnego opiekuna naukowego lub promotora;

5) krótki list motywacyjny z wyjaśnieniem przyczyn aplikowania do programu;

6) skan lub zdjęcie certyfikatu lub innego dowodu potwierdzającego znajomość języka angielskiego.

UWAGA! Wniosek wraz z załącznikami powinien być sporządzony w języku angielskim (w tym języku odbywa się program).

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres pepp.wpiauj@gmail.com