Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stanowisko Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ w sprawie zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego dnia 8 maja br. na nadzwyczajnym posiedzeniu zajęła stanowisko w kwestii zgodności z Konstytucją RP dwóch projektów ustaw będących obecnie przedmiotem prac parlamentarnych. Pierwszym z nich jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1423), drugim – poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1491).

 Za przyjęciem uchwały głosowało 75 członków RW, 3 osoby głosowały przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

 

Uchwała Rady

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

z dnia 8 maja 2017 r.

§ 1

W trosce o niezależność władzy sądowniczej i w przekonaniu, że zasada trójpodziału i równoważenia się władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej jest gwarancją wolności i praw  człowieka i obywatela, Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego postanowiła wyrazić swoją opinię w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1423/VIII kadencja Sejmu) i poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1491/VIII kadencja Sejmu).  

 

§ 2

Stanowisko Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie projektowanych zmian ustawowych dotyczących władzy sądowniczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

Załączniki:

Przyjęte stanowisko Rady WPiA UJ

Streszczenie stanowiska Rady WPiA UJ

Uchwała