Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OGŁOSZENIE DLA STUDENTÓW III ROKU ADMINISTRACJI W ROKU AKADEMICKIM 2016/17 KTÓRZY ROZPOCZĘLI LUB WZNOWILI STUDIA OD 1 PAŹDZIERNIKA 2012 R.

wszyscy studenci składający prace licencjackie najpóźniej na dwa tygodnie przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego zobowiązani są do:

 1. przekazania do Dziekanatu podstawowych danych dotyczących pracy (tytuł w języku pracy, nazwisko opiekuna) - pracownicy Dziekanatu wprowadzają te dane do USOS,
 2. po przekazaniu danych do Dziekanatu dokonania w systemie APD następujących czynności:
  1. wypełnienia formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy dyplomowej: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim i ewentualnie w języku pracy
  2. wprowadzenia do systemu ostatecznej, zaakceptowanej przez opiekuna i przekazanej po akceptacji do recenzji wersji elektronicznej pracy w formacie PDF, scalonej do jednego pliku, oraz ewentualnych załączników. Załączniki powinny zostać spakowane do jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z) przy czym rozmiar pliku nie powinien przekraczać 200MB. W przypadku konieczności wprowadzenia większego pliku z załącznikami należy skontaktować się bezpośrednio z Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego;
  3. wydrukowania z systemu APD przetworzonej pracy z nadanymi automatycznie sumami kontrolnymi, które będą pojawiać się na każdej stronie wydruku, oraz oświadczenia o którym mowa w pkt 2. (suma kontrolna to liczba uzyskana w wyniku operacji matematycznych na przesyłanych danych binarnych i służąca do sprawdzania poprawności przetwarzanych danych) oraz oświadczenia o prawach autorskich, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia Rektora;
  4. złożenia wydrukowanego z APD egzemplarza pracy oraz oświadczenia w sprawie praw autorskich w Dziekanacie.

Do rozliczenia przed egzaminem licencjackim student jest zobowiązany ponadto

 1. Najpóźniej na tydzień przed egzaminem zgłosić się do rozliczenia w systemie USOS (po uprzednim sprawdzeniu, czy wszystkie oceny i wymagane zaliczenia są uzupełnione)
 2. złożyć w Dziekanacie (nie później niż tydzień przed egzaminem) następujące dokumenty:
  • dziennik praktyk (zaliczenia praktyk dokonuje Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych),
  • wypełniony za pośrednictwem serwisu USOSweb formularz Biura Karier, w którym wyrażają zgodę lub nie wyrażają zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych: a) w związku z realizacją Monitorowania Losów Absolwentów, b) w celu przekazywania informacji o ofertach rozwoju zawodowego, ofertach edukacyjnych oraz ważnych wydarzeniach na uczelni dotyczących absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.,
  • opcjonalnie pisemny wniosek o wydanie odpisu w tłumaczeniu na język obcy,
  • 4 fotografie (w przypadku ubiegania się o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym – dla każdego odpisu 1 fotografia) o wymiarach 4,5 x 6,5 cm
 3. uiścić opłatę za wydanie dyplomu (60 zł za dyplom w j. polskim + 40 zł za każdy odpis w j. obcym), zlecenie widoczne w zakładce płatności na USOSweb, dzień po złożeniu kompletu dokumentów do egzaminu.

Odpis w języku obcym będzie sporządzony i wydany wraz z oryginałem dyplomu i odpisami w języku polskim. Nie zgłoszenie chęci uzyskania w/w odpisu wyklucza możliwość uzyskania tego dokumentu w przyszłości.

Data opublikowania: 22.06.2016
Osoba publikująca: Jerzy Kura