Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dla studentów ostatnich lat studiów na Wydziale Prawa i Administracji w roku akademickim 2018/19

Informujemy, że w roku akademickim 2018/19 studenci ostatnich lat studiów przygotowujący prace dyplomowe licencjackie i magisterskie zobowiązani są do przestrzegania
Zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lutego 2019 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac i Zarządzenie nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 lutego 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 lutego 2019 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac

Ponadto do rozliczenia przed obroną student jest zobowiązany:

  • zgłosić w systemie USOSweb program do rozliczenia (po uzyskaniu wpisów ocen, ZAL, NZAL w USOS z wszystkich zajęć objętych programem studiów);
  • złożyć w Dziekanacie posiadane dokumenty konieczne do rozliczenia, np. decyzje, a także dziennik praktyk (co najmniej 2 tygodnie przed obroną i nie później niż do 15 września). Zaliczenia praktyk dokonuje Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych.
  • wypełnić formularz Biura Karier za pośrednictwem serwisu USOSweb, w którym wyrażają zgodę lub nie wyrażają zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych: a)w związku z realizacją Monitorowania Losów Absolwentów, b)w celu przekazywania informacji o ofertach rozwoju zawodowego, ofertach edukacyjnych oraz ważnych wydarzeniach na uczelni dotyczących absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Wydrukować i podpisany złożyć w Dziekanacie razem z dokumentami przed egzaminem dyplomowym.
  • złożyć 4 fotografie o wymiarach 4,5 x 6,5 cm (zalecane zdjęcia przedstawiające lewy profil studenta) – dot. dyplomu tylko w języku polskim, a w przypadku ubiegania się o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym – 5 lub więcej fotografii w zależności od ilości dodatkowych odpisów w językach obcych.
  • uiścić opłatę za wydanie dyplomu (60 zł za dyplom w j. polskim + 40 zł za każdy dodatkowy odpis w j. obcym), zlecenie widoczne w zakładce płatności na USOSweb, na drugi dzień po złożeniu kompletu dokumentów do obrony.
    Absolwent otrzymuje dyplom wraz dwoma odpisami w języku polskim oraz jeden suplement do dyplomu w języku polskim.
  • na wniosek absolwenta uczelnia wydaje nie więcej niż trzy odpisy suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.
  • na wniosek absolwenta uczelnia wydaje dodatkowe odpisy dyplomu w tłumaczeniu na następujące języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski lub rosyjski. Za każdy odpis pobierana jest opłata w wysokości 40,- zł. Wnioski należy złożyć w Dziekanacie przed obroną i uiścić stosowne opłaty. Po jego wypełnieniu student powinien go wydrukować z systemu, a następnie podpisać i złożyć w Dziekanacie. Odpis w języku obcym będzie sporządzony i wydany wraz z oryginałem dyplomu i odpisami w języku polskim. Brak wniosku o wydanie ww. odpisu wyklucza możliwość uzyskania tego dokumentu w przyszłości.