Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poznaj WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacje studenckie

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa jest największą na świecie apolityczną i niezorientowaną na zysk organizacją zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa. Idea zrzeszenia wyraża się w słowach: „sprawiedliwy świat, gdzie szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową”.

ELSA została założona w 1981 r. we Wiedniu przez studentów prawa z Austrii, Węgier, Niemiec i Polski. Na chwilę obecną ma swoje oddziały w 43 krajach Europy i działa poprzez grupy narodowe i lokalne pod przewodnictwem Zarządu Międzynarodowego (International Board) z siedzibą w Brukseli.

CELE ELSA:

 • wspieranie systemu edukacyjnego,

 • promowanie postaw obywatelskich wśród studentów prawa i młodych prawników,

 • kształtowanie światopoglądu ludzi otwartych na współpracę międzynarodową,

 • podwyższanie kwalifikacji przyszłych prawników.

ELSA POLAND

Działa na 18 wydziałach prawa i administracji w 17 ośrodkach akademickich – w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Słubicach, Stalowej Woli, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. Zrzesza około 1 300 studentów prawa i młodych prawników. Od początku istnienia stowarzyszenia ELSA Poland jest jedną z najsilniejszych grup narodowych. Członkowie ELSA Poland aktywnie uczestniczą w ogólnoeuropejskich zjazdach statutowych i wymianach studenckich, w międzynarodowych konferencjach i szkołach prawa, a także organizują wydarzenia o charakterze ponadkrajowym.

ELSA KRAKÓW

Grupa lokalna istnieje od 1986 r. i funkcjonuje przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, zrzeszając studentów prawa zarówno z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowskiej Akademii, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego. ELSA Kraków jest jednym z najbardziej aktywnych i prężnie rozwijających się oddziałów ELSA w Polsce. W tej chwili grupa lokalna  liczy ponad 100 członków.

Stowarzyszenie pozwala rozwijać własne zainteresowania i nabywać umiejętności przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Działalność w ELSA jest atrakcyjnym dodatkiem do CV, uznawanym za wartościowy przez wielu pracodawców zarówno w regionie, jak i w całej Polsce. Jest to również świetna okazja do nawiązania nowych znajomości i przeżycia niezapomnianych chwil. Na początku roku akademickiego odbywają się spotkania rekrutacyjne dla studentów, dzięki czemu każdego roku ELSA Kraków pozyskuje nowych członków i odświeża swoje struktury.

Struktura ELSA Kraków opiera się na 4 sekcjach tematycznych.

SEKCJA STEP (ANG. STUDENTS’ TRAINEE EXCHANGE PROGRAMME)

Dział Praktyk zajmuje się organizacją studenckich praktyk krajowych i zagranicznych dla studentów prawa i administracji. Oferowane praktyki odbywać można w  instytucjach, firmach, kancelariach i urzędach w Polsce i Europie. STEP przygotowuje również spotkania z przyszłymi pracodawcami w czasie projektów takich jak Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych.

SEKCJA S&C (ANG. SEMINARS & CONFERENCES)

Zajmuje się organizacją międzynarodowych wymian studenckich, a także kursów, szkoleń i spotkań naukowych tematycznie nawiązujących do różnych dziedzin prawa i problemów społecznych. S&C koordynuje również program letnich szkół prawa.

SEKCJA AA (ANG. ACADEMIC ACTIVITIES)

Działalność sekcji ma na celu stworzenie studentom prawa możliwości sprawdzenia wiedzy zdobytej w trakcie edukacji akademickiej w praktyce poprzez organizację szeregu konkursów naukowych, w tym m.in. konkursu krasomówczego i konkursu na glosę do wyroku Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

SEKCJA MARKETINGU

Zajmuje się działalnością promocyjną i fundraisingową, niezbędną do technicznej organizacji stałych i jednorazowych projektów organizacji. Sekcja zajmuje się również współpracą z mediami i edukacją w zakresie mechanizmów rynkowych.

Więcej informacji: www.krakow.elsa.org.pl

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ to organizacja studencka zrzeszająca koła naukowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od ponad 160 lat TBSP oferuje najbardziej ambitnym i żądnym wiedzy adeptom nauk prawniczych możliwość pogłębiania wiedzy, nabywania nowych umiejętności, szlifowania warsztatu naukowego oraz zawiązywania wspaniałych przyjaźni. Towarzystwo zrzesza studentów, którzy postrzegają studia jako coś więcej niż monotonny rytuał zaliczania kolejnych przedmiotów. To organizacja dla ludzi aktywnych, których celem jest wszechstronny rozwój. Towarzystwo prowadzi intensywną działalność naukowo-dydaktyczną za pośrednictwem swoich kół, które  co roku organizują setki spotkań, warsztatów, prelekcji, wykładów, konferencji i seminariów. Jednym z filarów Towarzystwa jest też działalność publikacyjna, na którą składają się m.in. Zeszyty Naukowe TBSP UJ i repetytoria dla studentów.

JAK DOŁĄCZYĆ?

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, którzy mają ochotę wyjść poza ramy programu akademickiego, zdobyć cenne doświadczenia i rozwijać swoje pasje. Najprostszym sposobem dołączenia do naszej organizacji jest uczestnictwo w spotkaniu jednego z kół. Przewodniczący koła z pewnością udzieli Wam informacji formalnościach związanych ze wpisem na listę członków. O spotkaniach najłatwiej można dowiedzieć się ze stron prowadzonych przez koła oraz z działu „Aktualności” na stronie TBSP.

WIĘCEJ INFORMACJI

Najważniejszym źródłem wiadomości o TBSP jest nasza strona internetowa (www.tbsp.wpia.uj.edu.pl) – tam znajdziecie m.in. szczegółowy opis naszej działalności, historii i  struktury, a także namiary na przewodniczących kół. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości piszcie śmiało (sekretariat@tbsp.pl) lub wpadajcie na dyżury członków Prezydium (www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/dyzury). Siedziba TBSP mieści się w lokalu przy ul. Straszewskiego 25/9. Zachęcamy również do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku – to świetny sposób, by być z TBSP na bieżąco.

KOŁA NAUKOWE ZRZESZONE W TBSP UJ

W TBSP w obecnej chwili zrzeszonych jest ponad 25 różnych kół, przy czym liczba ta wciąż rośnie – wraz ze zmieniającymi się potrzebami i zainteresowaniami studentów naszego Wydziału. Każde z kół samodzielnie prowadzi szeroko zakrojoną działalność dydaktyczną, naukową i kulturalną. W ramach tej działalności studenci mogą brać udział w cotygodniowych spotkaniach (zarówno merytorycznych, jak i towarzyskich), zajęciach przygotowujących do egzaminów, konkursach (pozwalających niekiedy zaliczyć egzamin jeszcze na długo przed rozpoczęciem sesji!), konferencjach naukowych (pozwalających uzyskać cenne punkty do stypendium lub do rekrutacji na studia doktoranckie) i seminariach wyjazdowych. Lista wszystkich kół zrzeszonych zamieszczona została na kolejnych stronach informatora, przy czym każde z kół zostało opatrzone krótkim opisem pozwalającym wstępnie rozeznać się w jego działalności. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy kierować się na strony internetowe i profile społecznościowe poszczególnych kół oraz na stronę: www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/kola.

KOŁO ADMINISTRATYWISTÓW

Sfera zainteresowań: prawo i postępowanie administracyjne, nauka administracji. Przykłady działalności: konferencja Pozycja prawna cudzoziemców w Polsce, zajęcia i konkursy z prawa administracyjnego materialnego i procesowego.

KOŁO ADR (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION)

Sfera zainteresowań: alternatywne metody rozwiązywania sporów, mediacje w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych i w sprawach dot. nieletnich. Przykłady działalności: wykład otwarty Mediacja – czy na pewno wiesz, co to jest?, cykl spotkań Mediacje okiem praktyka.

KOŁO FILOZOFII PRAWA

Sfera zainteresowań: filozofia prawa, teoria prawa, etyka prawnicza, relacje między prawem a kulturą, bioetyka i neuronauki. Przykłady działalności: konferencja Prawo a Kultura – Kultura a Prawo.

KOŁO HISTORII DOKTRYN

Sfera zainteresowań: myśl polityczna i prawna, filozofia polityki, interdyscyplinarne badania nad ustrojem społecznym. Przykłady działalności: konferencja Zderzenie cywilizacji – zderzenie porządków prawnych, konkurs z historii doktryn politycznych i prawnych.

KOŁO HISTORII PAŃSTWA I PRAWA

Sfera zainteresowań: historia prawa polskiego i powszechnego. Przykłady działalności: konferencja Cuius regio, eius religio – z dziejów relacji państwo-Kościół, konkursy z przedmiotów historycznoprawnych.

KOŁO KRYMINOLOGII

Sfera zainteresowań: kryminologia, polityka kryminalna, wiktymologia. Przykłady działalności: konferencja Współczesne problemy polskiego więziennictwa, konferencja Przestępczość przeciwko prawom własności intelektualnej, zajęcia i konkursy z kryminologii, wyjścia do aresztów śledczych

KOŁO LEX PUBLICA

Sfera zainteresowań: samokształcenie w zakresie dogmatyk prawnych z uwzględnieniem historii prawa i prawa międzynarodowego.

KOŁO LOGIKI PRAWNICZEJ

Sfera zainteresowań: logika prawnicza. Przykłady działalności: spotkanie pt. Nonfundacjonizm rozumowań prawniczych, zajęcia z logiki dla prawników.

SEKCJA OCHRONY DÓBR KULTURY

Sfera zainteresowań: ochrona dóbr kultury i zabytków, rynek dzieł sztuki i antyków, działalność instytucji kultury. Przykłady działalności: konferencja Prawne formy ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, cykl warsztatów Prawo autorskie dla artystów, warsztaty i seminaria wyjazdowe

KOŁO POLITYKI GOSPODARCZEJ

Sfera zainteresowań: polityka gospodarcza, ład korporacyjny, makroekonomia, ekonomiczna analiza prawa.

KOŁO POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Sfera zainteresowań: postępowanie cywilne. Przykłady działalności: konferencja Uprawnienia i obowiązki wierzyciela oraz granice ochrony dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym (...), konferencja Kodeksowe postępowanie odrębne, zajęcia z postępowania cywilnego.

 

KOŁO POSTĘPOWANIA KARNEGO

Sfera zainteresowań: proces karny w Polsce i w krajach europejskich. Przykłady działalności: konferencja Sąd, oskarżyciel, oskarżony – triumwirat procesu karnego, konkurs i zajęcia z procesu karnego.

KOŁO PRAWA GOSPODARCZEGO I HANDLOWEGO

Sfera zainteresowań: prawo gospodarcze i handlowe, prawo spółek i rynku kapitałowego. Przykłady działalności: konferencja Prawo spółek wobec wyzwań współczesnego rynku, cykl wykładów Akademia spółek kapitałowych, konkurs z prawa gospodarczego i handlowego.

KOŁO PRAWA KARNEGO

Sfera zainteresowań: prawo karne, prawo wykroczeń. Przykłady działalności: konferencja Prawo wykroczeń w perspektywie zmian, zajęcia i konkursy z prawa karnego.

KOŁO PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

Sfera zainteresowań: prawo konstytucyjne. Przykłady działalności: cykl spotkań Ustrojowe puzzle, czyli jak poskładać ustroje konstytucyjne państw współczesnych, zajęcia i konkurs z prawa konstytucyjnego.

KOŁO PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO

Sfera zainteresowań: prawo międzynarodowe publiczne, prawa człowieka, prawo dyplomatyczne i konsularne. Przykłady działalności: konferencja Współczesne wyzwania prawa międzynarodowego a regionalne systemy ochrony praw człowieka, seminaria wyjazdowe.

KOŁO PRAWA PAŃSTW AZJATYCKICH

Sfera zainteresowań: prawo państw azjatyckich. Przykłady działalności: konferencja Aspekty prawne, ekonomiczne i kulturalne działalności gospodarczej w Azji.

KOŁO PRAWA PODATKOWEGO

Sfera zainteresowań: prawo podatkowe, prawo finansowe. Przykłady działalności: konferencja Kierunki rozwoju prawa podatkowego, cykl spotkań O podatkach przy kawie, konkurs z prawa finansowego.

KOŁO PRAWA PRACY

Sfera zainteresowań: prawo pracy. Przykłady działalności: konferencja Współczesne problemy prawa pracy – pewność zatrudnienia a obawy, ogólnopolski konkurs na glosę do orzeczenia Sądu Najwyższego, konkurs z prawa pracy.

KOŁO PRAWA PUBLICZNEGO GOSPODARCZEGO

Sfera zainteresowań: prawo energetyczne, prawo bankowe, prawna reglamentacja działalności gospodarczej. Przykłady działalności: seminarium Nadzór bankowy w Polsce i UE – nowe perspektywy.

KOŁO PRAWA RODZINNEGO

Sfera zainteresowań: prawo rodzinne. Przykłady działalności: spotkania z kuratorami sądowymi, adwokatami, przedstawicielami Biura Rzecznika Praw Dziecka, pracownikami Instytutu Ekspertyz Sądowych.

KOŁO PRAWA ROLNEGO

Sfera zainteresowań: prawo rolne. Przykłady działalności: konferencja Prawne instrumenty polityki rolnej, konkurs z prawa rolnego.

KOŁO PRAWA RZYMSKIEGO I PORÓWNAWCZEGO

Sfera zainteresowań: prawo rzymskie i jego zastosowanie we współczesnych systemach prawnych. Przykłady działalności: konferencja Kryzys kodeksu? Dekodyfikacje, konferencja Nierówności w prawie prywatnym, zajęcia i konkurs z prawa rzymskiego.

KOŁO PRAWA SPORTOWEGO

Sfera zainteresowań: prawo sportowe w aspekcie konstytucyjnym, cywilnym, karnym i administracyjnym. Przykłady działalności: konferencja Igrzyska Olimpijskie 2022: zagadnienia prawno-organizacyjne, konferencja Rozbić szklany sufit, kurs dla kandydatów na sędziów piłki nożnej (Zostań sędzią już na studiach), warsztaty i seminaria wyjazdowe.

KOŁO PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

Sfera zainteresowań: prawo instytucjonalne UE, prawo zamówień publicznych w prawie UE, wspólnotowe prawo gospodarcze. Przykłady działalności: seminarium Europejski Kodeks Cywilny jako kolejny etap unijnej integracji. Rola Acquis Group, seminaria wyjazdowe

KOŁO PRAWA USTROJOWEGO PORÓWNAWCZEGO

Sfera zainteresowań: prawo ustrojowe porównawcze. Przykłady działalności:  konferencja Izba wyższa izbą niższą? Parlament dwuizbowy – za i przeciw.

KOŁO PRAWA WEWNĘTRZNEGO

Sfera zainteresowań: prawo wewnętrzne, prawo zakładowe, szczególne stosunki władcze, regulaminy i statuty uczelni publicznych, zagadnienia historyczne.

KOŁO PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Sfera zainteresowań: prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, problematyka zwalczania nieuczciwej konkurencji. Przykłady działalności: konferencja Nowe problemy związane z naruszeniami praw własności intelektualnej w Internecie (...), warsztaty z cyklu IP Student.

KOŁO SOCJOLOGII I ANTROPOLOGII PRAWA

Sfera zainteresowań: socjologia prawa. Przykłady działalności: konferencja Interakcje współczesnych systemów prawa z innymi normami społecznymi, seminarium O związkach magii i prawa.

KOŁO NAUKOWE TI ESTIN ALETHEIA

Sfera zainteresowań: europejska tradycja prawna, komparatystyka prawnicza, prawo rzymskie. Przykłady działalności: cotygodniowe spotkania tematyczne, rekolekcje wielkopostne i adwentowe pod opieką ks. prof. Franciszka Longchamps de Bérier, wyjazdy integracyjno-naukowe dla nowych studentów.

KOŁO PRAWA CYWILNEGO

Sfera zainteresowań: prawo cywilne, prawo prywatne. Przykłady działalności: konferencja Odpowiedzialność odszkodowawcza, zajęcia z prawa cywilnego.

KOŁO KRYMINALISTYKI

Sfera zainteresowań: kryminalistyka, nauki penalne. Przykłady działalności: seminarium Przestępstwo seksualne – dowodowy tor z przeszkodami, warsztaty Forensic Science Lab (daktyloskopia, traseologia, oględziny, osmologia), wyjścia do Insytutu Ekspertyz Sądowych, konkurs z kryminalistyki. Więcej informacji: www.kryminalistyka.net.pl

STUDENCKIE KOŁO DEBAT

Sfera zainteresowań: retoryka, wystąpienia publiczne, sztuka prowadzenia sporów. Przykłady działalności: warsztaty z cyklu Jak zostać mówcą wyborowym, debaty oksfordzkie. Więcej informacji: www.fb.com/studenckiekolodebatuj

POZOSTAŁE ORGANIZACJE STUDENCKIE

Wielu studentów Wydziału angażuje się w działalność organizacji obejmujących zakresem swojego działania całą Uczelnię. Oto niektóre z nich:

 • Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Bratnia Pomoc Akademicka im. Św. Jana z Kęt „Cantianum"

 • Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Erasmus Student Network Uniwersytet Jagielloński

 • Akademicki Klub Turystyczny „Rozdroże" przy Uniwersytecie Jagiellońskim

 • Europejskie Forum Studentów AEGEE- Kraków

 • Zrzeszenie Studentów Polskich Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Klub Wolontariusza Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • „Teatr Remedium" Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Studencki Klub Żeglarski „Odyseusz"

 • Forum Obywatelskie Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej

 • Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Kraków

 • Bractwo Czapki Studenckiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Krakowski Teatr Studencki Graciarnia

 • Młodzi dla Polski UJ

 • Stowarzyszenie All In UJ

 • Demokratyczne Zrzeszenie Studenckie Rada Uczelniana Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczpospolitej